مطالب توسط صادق رئیسی کیا

تعریف اعضای موظف و غیر موظف هیات مدیره

ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است. قانون تجارت و رویه عملی اداره شرکت ها در ایران هیات مدیره را مکلف به حضور مستمر در […]

تفاوت هیات امناء و هیات مدیره

ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است. در ادامه نوشتارهای ساده و کاربردی خود برای مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی می خواهم در این […]

غیبت در جلسات هیات مدیره

تحلیل غیبت عضو هیات مدیره ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است. هیات مدیره به عنوان رکن اجرایی شرکت، مسئولیت اصلی در اداره امور شرکت […]

عضویت شخص حقوقی در هیات مدیره شرکت سهامی

انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیات مدیره ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است. اشخاص حقوقی (همانند شرکت ها، موسسات و…) را می توان […]