مطالب توسط صادق رئیسی کیا

مسئولیت مدیران شرکت ها در قبال مطالبات سازمان تامین اجتماعی

مسئولیت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت در برابر تامین اجتماعی هشدار: ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی صادق رئیسی کیا و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است. عدم پرداخت وجوه […]

اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق جذب سپرده در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

جذب سپرده کلان برای اخلال در نظام اقتصادی کشور هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است. در نوشتاری که با عنوان اخلال در نظام […]

شرح و تحلیل ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اعسار از پرداخت محکوم به هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است. در ادامه شرح ماده به ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، […]

اخلال در نظام اقتصادی از طرف شرکت ها و اشخاص حقوقی

شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است. تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، […]

اقامتگاه شرکت ها

مرکز عملیات شرکت هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است. تشخیص و تعیین اقامتگاه شرکت ها از جنبه حقوقی، جهت تعیین حوزه قضایی و […]