مطالب توسط صادق رئیسی کیا

,

تکلیف بدهی شرکت ها در ورشکستگی به تقصیر

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

ورشکستگی به تقصیر شرکت بدهکار معنی و مفهوم ورشکستگی شرکت چیست؟ ورشکستگی شرکت به معنی ناتوانی شرکت از پرداخت بدهی و عجز از ایفای تعهدات است. انواع ورشکستگی شرکت از دیدگاه قانون تجارت ورشکستگی شرکت ها از دیدگاه قانون تجارت ایران دارای انواعی به ترتیب زیر می باشد.

,

مالیات بر ارث سهام شرکت سهامی

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

مالیات بر ارث نسبت به سهام در شرکت سهامی سالخوردگی جمعیت و از سوی دیگر، گذشت بیش از شصت سال از عمر نظام سهامداری در کشور، بطور طبیعی مسایل حقوقی خاص خودش را در شرکت ها ایجاد می کند. یکی از این مسایل که امروزه بیش از گذشته خود را نمایان ساخته مسأله مالیات بر […]

دعوی الزام شرکت سهامی به تقسیم سود

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

دعوی الزام شرکت سهامی به پرداخت سود قابل تقسیم سهامدار در شرکت سهامی برابر قانون تجارت و نیز اساسنامه شرکت دارای یک سری حقوق است. از جمله حقوق سهامداران در شرکتهای سهامی حق دریافت سود قابل تقسیم می باشد. اگر مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و هیات مدیره شرکت سهامی به این حق سهامدار، […]

تقسیم سود در شرکت سهامی

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

تکلیف هیات مدیره شرکت سهامی به تقسیم سود کسب سود، عمده ترین دلیل و فلسفه وجودی یک شرکت سهامی است. مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی برابر ماده ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بایستی در صورت احراز سود قابل تقسیم، میزان سود قابل تقسیم بین سهامداران را تعیین نماید. سود تعیین شده […]

توجه اتهام به شرکت ها

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

ارتکاب جرم بوسیله شرکت ها ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری شرکت ها و امکان ارتکاب جرم به وسیله شرکت ها و دیگر اشخاص حقوقی را پیش بینی کرده است. مواد ۲۰ تا ۲۲ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به تبیین و تشریح مسئولیت کیفری […]