نوشته‌ها

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

 

 

1- مدیران شرکت و به عبارت دقیق تر، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، مسئول پرداخت مالیات های قطعی شده شرکت در زمان خود هستند.

 

2- اگر اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت به این تکلیف مالیاتی خود عمل نکنند ممنوع الخروج خواهند شد.

 

ﻣﺎﺩﻩ 202 قانون مالیات های مستقیم بیان می دارد:

 

“ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ 10ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺭﯾﺎﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺣﮑﻢ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻫﺎﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﻭ ﺍﯾﺼﺎﻝ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﯾﺮﺑﻂ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﯾﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.”

 

3- به موجب این ماده و نیز بر اساس رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری که در مقام پیشگیری از برداشت های متفاوت و مغایر صادر گردیده است، مدیرانی ممنوع‌الخروج خواهند شد که به تکلیف قانونی شرکت تحت مدیریت خود در پرداخت بدهی قطعی مالیاتی (اعم از مالیات بر درآمد یا مالیات‌های تکلیفی) در دوران مدیریت خویش، عمل نکرده باشند.

 

صادق رئیسی کیا

بیست و سوم مردادماه 1394