نوشته‌ها

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

پیرو اصلاحاتی که به تازگی در قانون مالیات های مستقیم انجام شد به هنگام محاسبه مالیات بر ارث، اموال زیر از شمول مالیات بر ارث خارج می شوند:

 

1- هزینه های کفن و دفن متوفی در حد عرفی.

 

2- هزینه انجام واجبات مالی متوفی در حد قواعد شرعی.

 

3- هزینه انجام واجبات عبادی متوفی در حد قواعد شرعی.

 

4- بدهی های محقق شده متوفی به اشخاص حقیقی و حقوقی، برابر اسناد معتبر.

5- وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا کارفرما بابت انواع بیمه های عمر و زندگی متوفی.

6- خسارت فوت.

7- دیه متوفی.

8- اثاث البیت محل سکونت متوفی.

9- وجوه مربوط به مرخصی استفاده نشده در زمان کار متوفی.

 

صادق رئیسی کیا

سوم مهرماه 1394