نوشته‌ها

عدم استرداد مدارک تحصیلی و شغلی مهندسان
زمان مطالعه: 4 دقیقه

عدم استرداد مدارک تحصیلی و شغلی مهندسان

خیانت در امانت نسبت به مدرک تحصیلی هنگامی قابل طرح است که مدرک تحصیلی برای استفاده مشخص و برای زمان مشخص به دیگری امانت داده شده باشد و او از مدرک تحصیلی در خارج از چارچوب توافق استفاده کرده باشد. خیانت در امانت نسبت به اسناد و مدارک تحصیلی و شغلی مهندسان در شرکت های مهندسی و پیمانکاری یکی از موضوعات قابل بحث است.
یکی از موضوعات پرتکرار در نظام بنگاه داری و نظام مهندسی و پیمانکاری ایران، تاسیس شرکت یا تغییرات در مدیریت شرکت های مهندسی و پیمانکاری با مدارک تحصیلی و شغلی دیگران برای اخذ رتبه و گرید جهت شرکت در مناقصات و انعقاد قراردادهای پیمانکاری است.
پیش از این در نوشتارهای دیگرم درباره امکان بررسی صوری بودن این گونه شرکت ها و صوری بودن آگهی تغییرات، نکاتی را یادآوری کردم که مطالعه آن را به بازدید کنندگان محترم سایت پیشنهاد می کنم.
در این نوشتار می‌خواهم از جنبه دیگری به مسئله نگاه کنم.

ادامه مطلب …