نوشته‌ها

شناسایی اموال محکومین
زمان مطالعه: 4 دقیقه

شرح و تحلیل قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را با بیان نکات کلیدی و شرح کاربردی ماده ۲ قانون یاد شده، که بر تکلیف اجرای احکام دادگاه مبنی بر شناسایی و توقیف اموال محکومین، تأکید نموده است دنبال می کنم.

ادامه مطلب …