نوشته‌ها

شرح و تحلیل نظام مهندسی
زمان مطالعه: 3 دقیقه

بخش سوم

در ادامه شرح و تحلیل آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در این نوشتار قسمت سوم از شرح و تحلیل آیین نامه مذکور را تقدیم می دارم.

منظور از شخص حقیقی که در بیان و تعریف ماده 1 آیین نامه ی ماده ی 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده است اشخاص حقیقی موضوع ماده ی4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 9 آیین نامه ی اجرایی آن می باشد. ادامه مطلب …