نوشته‌ها

حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره شرکتهای دولتی و وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی
زمان مطالعه: 2 دقیقه

حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیات مدیره

پاداش مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره

دولت و قانونگذار ایران کوشیده اند که برای ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی، جلوگیری از ایجاد مزایای غیر معمول برای مدیران دولتی و عمومی، جلوگیری از هدر رفت منابع، پاسخگو کردن شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی و عمومی، فراهم ساختن زمینه رقابت برابر و جوانمردانه بین بنگاه اقتصادی بخش عمومی و دولتی با بنگاه های اقتصادی بخش های خصوصی و تعاونی ، سنجه ها و الزاماتی را به کار گیرند.

به اینکه این مولفه ها و الزامات چقدر کارآمد بوده و تا چه میزان باعث فراهم شدن زمینه رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی و تعاونی شده است در این نوشتار کاری ندارم.

 بنابراین به طور مشخص می‌روم سراغ «میزان حقوق مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره در شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی»

 

ادامه مطلب …