نوشته‌ها

شرح و تحلیل نظام مهندسی
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

بخش سوم

در ادامه شرح و تحلیل آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در این نوشتار قسمت سوم از شرح و تحلیل آیین نامه مذکور را تقدیم می دارم.

منظور از شخص حقیقی که در بیان و تعریف ماده ۱ آیین نامه ی ماده ی ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده است اشخاص حقیقی موضوع ماده ی۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۹ آیین نامه ی اجرایی آن می باشد. ادامه مطلب …