نوشته‌ها

توقیف و فروش سهام شرکها
زمان مطالعه: 4 دقیقه

توقیف سهام شرکت های سهامی

یکی از بحث های مهم و پر مسئله مربوط به سهامداران شرکت های سهامی در این روزها مسئله توقیف و فروش سهام است. اموال سهامداران شرکت های سهامی نیز ممکن است بابت بدهی به اشخاص دیگر، در معرض توقیف و فروش، بوسیله اجرای احکام دادگاه ها قرار گیرد.

از جمله اموال قابل بازداشت و فروش صاحبان سهام شرکت های سهامی، سهامی است که در شرکت های سهامی دارند.

در این نوشتار به شرح و بررسی مسائل مترتب بر چگونگی توقیف و فروش سهام سهامداران در شرکت های سهامی می پردازم. ادامه مطلب …