نوشته‌ها

حسابداري ماليات
زمان مطالعه: 4 دقیقه

بخش دوم

شرح مواد قانون ماليات برارزش افزوده

در ابتدا یادآوری می شود که قوانين مالياتي اصولاً راجع به دو شخص است:

اول) مؤدي

دوم) سازمان مالياتي

مؤدي بايد حقوق  و قوانین مالیاتی مربوط به خود را به خوبي بداند و سازمان مالیاتی نیز بایستی ضمن اعمال قانون و وصول مالیات، حقوق قانونی مودیان را به دقت پاس بدارد. ادامه مطلب …