نوشته‌ها

میزان پاداش اعضای هیأت مدیره شرکت های بخش خصوصی
زمان مطالعه: 3 دقیقه

میزان پاداش اعضای هیأت مدیره شرکت های بخش خصوصی

 

پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره در شرکتهای سهامی بخش خصوصی در ایران تا پیش از سال ۱۳۹۵ بر اساس مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انجام می شد.

اما شرایط و مسائلی پیش آمد که قانونگذار بر اساس آنها اقدام به اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نمود و پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی را از دو جهت محدود نمود.

جهت نخست از جنبه درصد پاداش به نسبت سود خالص شرکت و جهت دوم از جنبه سقف پاداش پرداختی.

این در حالی است که پیش از سال ۱۳۹۵ ملاک پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی بخش خصوصی، فقط درصد پاداش نسبت به سود خالص شرکت بود و ما چیزی بنام سقف پاداش اعضای هیات مدیره نداشتیم.

 

توجه داشته باشید که این نوشتار و مقررات مورد اشاره، فقط در شرکت‌های سهامی قابل اعمال است.

 

روش پرداخت پاداش و نظام عضویت در هیات مدیره شرکت ها در آستانه اصلاح

 

ادامه مطلب …

حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره شرکتهای دولتی و وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی
زمان مطالعه: 2 دقیقه

حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیات مدیره

پاداش مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره

دولت و قانونگذار ایران کوشیده اند که برای ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی، جلوگیری از ایجاد مزایای غیر معمول برای مدیران دولتی و عمومی، جلوگیری از هدر رفت منابع، پاسخگو کردن شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی و عمومی، فراهم ساختن زمینه رقابت برابر و جوانمردانه بین بنگاه اقتصادی بخش عمومی و دولتی با بنگاه های اقتصادی بخش های خصوصی و تعاونی ، سنجه ها و الزاماتی را به کار گیرند.

به اینکه این مولفه ها و الزامات چقدر کارآمد بوده و تا چه میزان باعث فراهم شدن زمینه رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی و تعاونی شده است در این نوشتار کاری ندارم.

 بنابراین به طور مشخص می‌روم سراغ «میزان حقوق مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره در شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی»

 

ادامه مطلب …