نوشته‌ها

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

دریافت مفاصا حساب مالیاتی حق شماست.

برابر ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم، اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مالیات دهندگانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر طرف ۵ روز از تاریخ دریافت درخواستشان، مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به آنان تسلیم نماید.

 

صادق رئیسی کیا

هیجدهم مردادماه ۱۳۹۴