تصادف و معرکه

با توجه به تصادفاتی که هر روز مشاهده می کنیم  می توان گفت:

۱-  خیلی وقتها اول تصادف رخ می دهد و بعد بین طرفین، معرکه واقع می شود.

۲-  بعضی وقتها بدون اینکه تصادفی رخ داده باشد بین دو طرف، معرکه واقع می شود.

۳-  همیشه بعد از هر معرکه، احتمال تصادف هر دو طرف با دیگران افزایش پیدا می کند.

۴-  هر تصادف و هر معرکه ای که  واقع می شود راه بندان و خطر تصادف برای دیگران به وجود می آورد.

۵-    در نظر کسانی که در راه بندان ناشی از تصادف و معرکه گرفتار شده اند هم تصادف و هم معرکه محکوم است.

۶-  در نظرافسر راهنمایی و رانندگی،کسی که مقررات رانندگی را رعایت نکرده مقصر است.

۷-  در نظر قاضی ، کسی که معرکه راه انداخته و ضرب و جرح کرده، مجرم و مستحق مجازات می باشد و کسی که مقصر تصادف است ملزم به جبران خسارت می شود.

۸- افسر راهنمایی فقط به تصادف رسیدگی می کند و به معرکه کاری ندارد.

۹-  قاضی ممکن است هم به تصادف و هم به معرکه رسیدگی کند.

۱۰- غالبا خسارت تصادف را بیمه به جای مقصر می پردازد ولی هیچ وقت، بیمه به جای معرکه گیر مجرم، تحمل مجازات نمی کند.

۱۱-  کسی که مقصرتصادف  شناخته شود  سوء پیشینه کیفری پیدا نمی کند ولی کسی که از معرکه، مجرم بیرون بیاید سوءپیشینه کیفری پیدا می کند.

۱۲-  کسی که در تصادف مقصر نبوده وخسارت دیده  ولی از معرکه مجرم بیرون آمده شاید مجبور شود برای جلب رضایت طرف مقابل از خسارت صرف نظر کند.

۱۳- هیچ تضمینی وجود ندارد که کسی در تصادف بزند و در معرکه نخورد.

پیام صادق

با اوصاف بالا و با لحاظ اصل هزینه و فرصت می توان گفت:

تصادف و معرکه، لازم و ملزوم هم نیستند. اگر تصادف کردید لازم نیست معرکه راه بیندازید.