هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 13 دقیقه

مسئولیت های کیفری مدیران و مدیر عامل در شرکت های سهامی

این نوشتار مشتمل بر فهرست مسئولیت های کیفری اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در شرکت های سهامی بر اساس قانون تجارت ایران است.

 هشدار: ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

1- عدم مطالبه ی قسمت پرداخت نشده ی مبلغ اسمی سهام شرکت ، ظرف مهلت مقرر در اساسنامه ی شرکت. این مسئولیت فقط متوجه رئیس هیأت مدیره و اعضای هیات مدیره شرکت است و مجازات آن  از دو تا شش ماه حبس یا 30 تا 300 هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات خواهد بود. (بند 1 ماده ی 246  با توجه به ماده 33 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

2- عدم دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای کاهش سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سهام ظرف دو ماه قبل از پایان مهلتی که اساسنامه شرکت برای مطالبۀ قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مقرر کرده است.

این مسئولیت فقط متوجه رئیس هیات مدیره و اعضای هیأت مدیره شرکت است و مجازات آن حبس از دو تا شش ماه یا 30 تا 300 هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات خواهد بود. (بند 1 ماده ی 246  با توجه به ماده ی 33 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

3- صدور اوراق قرضه قبل از پرداخت کلیه ی سرمایه شرکت.

این مسئولیت فقط متوجه رئیس هیات مدیره و اعضای هیأت مدیره شرکت است و مجازات آن حبس از دو تا شش ماه یا 30 تا 300 هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات خواهد بود. (بند 2 ماده ی 246  با توجه به ماده ی 33 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

4- اجازه ی صدور اوراق قرضه قبل از پرداخت کلیه ی سرمایه ی شرکت.

این مسئولیت فقط متوجه رئیس هیات مدیره و اعضای هیأت مدیره شرکت است و مجازات آن حبس از دو تا شش ماه یا 30 تا 300 هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات خواهد بود. (بند 2 ماده ی 246  با توجه به ماده ی 33 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

5- صدور اوراق قرضه قبل از پرداخت کلیه سرمایه ی ثبت شده شرکت سهامی عام و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه توسط مجمع عمومی صاحبان سهام.

این مسئولیت فقط متوجه ی رئیس هیات مدیره و اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی عام است و مجازات آن از 20 تا 200 هزار ریال جزای نقدی خواهد بود. (ماده ی 250 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

6- صدور اوراق قرضه در حالی که در اساسنامه ی شرکت ، انتشار آن پیش بینی نشده و هیأت مدیره ، پیشنهاد انتشار آن را جهت تصویب و تعیین شرایط آن ، به مجمع فوق العاده صاحبان سهام ، نداده و مصوبه مجمع فوق العاده صاحبان سهام را اخذ نکرده و یا پس از مصوبه  ی مجمع  مذکور خارج از مهلت مقرر قانونی ( دو سال )  اوراق قرضه منتشر کرده باشد .

این مسئولیت فقط متوجه رئیس هیات مدیره و اعضای هیأت مدیره شرکت است و مجازات آن حبس از سه ماه تا دو سال و از 20 تا 200 هزار ریال جزای نقدی خواهد بود. (ماده ی 251  با توجه به ماده ی 56 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

7- عد م قید نکات دهگانه ی مندرج در ماده 60 قانون تجارت در اوراق قرضه.

این مسئولیت متوجه رئیس هیات مدیره و اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت است و مجازات آن از 20 تا 200 هزار ریال جزای نقدی خواهد بود. (ماده ی 252  با توجه به ماده ی 60 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

8- تنظیم ننمودن صورت حاضرین در مجمع عمومی صاحبان سهام ، که در آن هویت کامل ، اقامتگاه ، تعداد سهام و آراء هریک از حاضرین قید نشده و به امضاء آنان نرسیده باشد.

این مسئولیت فقط متوجه رئیس هیات مدیره و اعضای هیأت مدیره شرکت است و مجازات آن از 20 تا 200 هزار ریال جزای نقدی خواهد بود. ( ماده ی 255  با توجه به ماده ی 99 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

9- دعوت ننمودن عمدی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در هر سال برای انتخاب بازرس شرکت.

این مسئولیت فقط متوجه رئیس هیات مدیره و اعضای هیأت مدیره شرکت است و مجازات آن حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از 20 تا 200 هزار ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. ( ماده ی 259  با توجه به ماده ی 144 قانون تجارت)

10- عدم دعوت بازرس شرکت به مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت.

این مسئولیت فقط متوجه رئیس هیات مدیره و اعضای هیأت مدیره شرکت است و مجازات آن حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از 20 تا 200 هزار ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. (ماده ی 259 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

11- ممانعت عمدی در انجام وظایف بازرسان شرکت.

این مسئولیت متوجه رئیس هیات مدیره ، اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 20 تا 200 هزار ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. ( ماده ی 260 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

12- اخلال عمدی در انجام وظایف بازرسان شرکت.

این مسئولیت متوجه رئیس هیات مدیره ، اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 20 تا 200 هزار ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. ( ماده ی 260 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

13- در اختیار نگذاردن مدارک و اسنادی که برای انجام وظایف بازرسان لازم است.

این مسئولیت متوجه رئیس هیات مدیره ، اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 20 تا 200 هزار ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. (ماده ی 260 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

14- صدور و انتشار سهام یا قطعات سهام جدید قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن جزای نقدی از 10 هزار تا 100 هزار ریال خواهد بود. ( ماده ی 261 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

15- صدور و انتشار سهام یا قطعات سهم جدید بر اساس ثبت افزایش سرمایه به صورت مزورانه.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن جزای نقدی از 10 هزار تا 100 هزار ریال خواهد بود. ( ماده ی 261 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

16- صدور و انتشار سهام یا قطعات سهام جدید بر اساس ثبت افزایش سرمایه بدون رعایت تشریفات قانونی لازم.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن جزای نقدی از 10 هزار تا 100 هزار ریال خواهد بود. ( ماده ی 261 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

17- صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهم جدید قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن حبس از 2 تا 6 ماه و جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال خواهد بود. ( ماده ی 261 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

18- عدم رعایت حق تقدم صاحبان سهام (به جز در موارد قانونی) به هنگام افزایش سرمایه نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال خواهد بود. (بند 1 ماده ی 262 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

19- در نظر نگرفتن مهلتی که باید برای صاحبان سهام در پذیره نویسی سهام جدید در نظر گرفته شود.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال خواهد بود. ( بند 1 ماده ی 262 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

20- عدم رعایت حق دارندگان اوراق قرضه قابل تعویض با سهام نسبت به تعویض اوراق آنها با سهام شرکت.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال خواهد بود. ( بند 2 ماده ی 262 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

21- انتشار اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام قبل از انقضاء مدت لازم جهت تعویض اوراق قرضه قبلی قابل تعویض با سهام شرکت.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال خواهد بود. ( بند 2 ماده ی 262 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

22- مستهلک نمودن سرمایه ی شرکت قبل از تبدیل اوراق قرضه به سهام.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال خواهد بود. ( بند 2 ماده ی 262 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

23- مستهلک نمودن سرمایه ی شرکت قبل از تعویض اوراق قرضه با سهام.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال خواهد بود. ( بند 2 ماده ی 262 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

24- مستهلک نمودن سرمایه ی شرکت قبل از باز پرداخت مبلغ اوراق قرضه.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال خواهد بود. ( بند 2 ماده ی 262 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

25- کاهش سرمایه شرکت از طریق باز خرید سهام قبل از تبدیل اوراق قرضه به سهام.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال خواهد بود. ( بند 2 ماده ی 262 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

26- کاهش سرمایه ی شرکت از طریق باز خرید سهام قبل از تعویض اوراق قرضه با سهام.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال خواهد بود. ( بند 2 ماده ی 262 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

27- کاهش سرمایه ی شرکت از طریق باز خرید سهام قبل از باز پرداخت مبلغ اوراق قرضه.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال خواهد بود. ( بند 2 ماده ی 262 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

28- اقدام به تقسیم اندوخته قبل از تبدیل اوراق قرضه به سهام.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال خواهد بود. ( بند 2 ماده ی 262 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

29- اقدام به تقسیم اندوخته قبل از تعویض اوراق قرضه با سهام.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال خواهد بود. ( بند 2 ماده ی 262 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

30- اقدام به تقسیم اندوخته قبل از باز پرداخت مبلغ اوراق قرضه.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال خواهد بود. ( بند 2 ماده ی 262 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

31- تغییر در نحوه ی تقسیم منافع قبل از تبدیل اوراق قرضه به سهام.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال خواهد بود. ( بند 2 ماده ی 262 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

32- تغییر در نحوه ی تقسیم منافع قبل از تعویض اوراق قرضه با سهام.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال خواهد بود. ( بند 2 ماده ی 262 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

33- تغییر در نحوه ی تقسیم منافع قبل از بازپرداخت مبلغ اوراق قرضه.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال خواهد بود. ( بند 2 ماده ی 262 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

34- ارائه ی عمدی اطلاعات نادرست به مجمع عمومی صاحبان سهام به قصد سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن حبس از شش ماه تا سه سال یا جزای نقدی از 100 هزار تا یک میلیون ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. ( ماده ی 263 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

35- تصدیق عمدی اطلاعات نادرست ارائه شده به مجمع عمومی صاحبان سهام به قصد سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن حبس از شش ماه تا سه سال یا جزای نقدی از 100 هزار تا یک میلیون ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. ( ماده ی 263 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

36- عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام به صورت عمدی در مورد کاهش سرمایه.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره است و مجازات آن جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال خواهد بود. ( بند 1 ماده ی 264 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

37- عدم تسلیم عمدی پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره است و مجازات آن جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال خواهد بود. ( بند 2 ماده ی 264 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

38- عدم نشر عمدی آگهی تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام دائر بر تصویب کاهش سرمایه شرکت و مهلت و شرایط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر می گردد.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره است و مجازات آن جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال خواهد بود. ( بند 3 ماده ی 264 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

39- عدم دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت تصمیم گیری در مورد بقاء یا انحلال شرکت ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارده.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره است و مجازات آن 2 تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی از 10 هزار تا 100 هزار ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. (ماده ی 265 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

40- عدم ثبت آگهی تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام دائر بر بقاء یا انحلال شرکت در موردی که بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارده از بین رفته است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره است و مجازات آن 2 تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی از 10 هزار تا 100 هزار ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. (ماده ی 265 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

41- عدم دعوت از مجمع عمومی عادی صاحبان سهام حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره است و مجازات آن 2 تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. (ماده ی 254 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

42- عدم تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت در پایان سال مالی و عدم تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان همراه با گزارش فعالیت و گزارش وضع عمومی شرکت طی سال مالی مربوطه تا حداقل 20 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره است و مجازات آن 2 تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. (ماده ی 254  با توجه به ماده 232 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

43- عدم تسلیم صورت دارایی و دیون سال مالی مربوطه تا حداقل 20 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام به بازرسان شرکت.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره است و مجازات آن 2 تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. (ماده ی 254 با توجه به ماده 232 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

44- تقسیم منافع موهوم بین صاحبان سهام بدون صورت دارایی و ترازنامه.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و مجازات آن 1 سال تا 3 سال حبس خواهد بود. ( بند 1 ماده ی 258  با توجه به ماده ی 240 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

45- تقسیم منافع موهوم بین صاحبان سهام بر اساس صورت دارایی و ترازنامه مزور.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن 1 سال تا 3 سال حبس خواهد بود. ( بند 1 ماده ی 258 با توجه به ماده ی 240 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

46- ارائه ترازنامه ی غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن 1 سال تا 3 سال حبس خواهد بود. ( بند 2 ماده ی 258 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

47- انتشار ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن 1 سال تا 3 سال حبس خواهد بود. ( بند 2 ماده ی 258 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

48- استفاده از اموال شرکت بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی. این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن 1 سال تا 3 سال حبس خواهد بود. ( بند 3 ماده ی 258 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

49- استفاده از اموال شرکت بر خلاف منافع شرکت برای شرکت یا موسسه دیگری که خود در آن مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع می باشند.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن 1 سال تا 3 سال حبس خواهد بود. ( بند 3 ماده ی 258 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

50- استفاده از اعتبارات شرکت بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن 1 سال تا 3 سال حبس خواهد بود. ( بند 3 ماده ی 258 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

51- استفاده از اعتبارات شرکت بر خلاف منافع شرکت برای شرکت یا موسسه دیگری که خود مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می باشند.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن 1 سال تا 3 سال حبس خواهد بود. ( بند 3 ماده ی 258 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

52- استفاده از اختیارات با سوء نیت بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن 1 سال تا 3 سال حبس خواهد بود. ( بند 4 ماده ی 258 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

53- استفاده از اختیارات با سوء نیت بر خلاف منافع شرکت بخاطر شرکت یا موسسه دیگری که مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می باشند.

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است و مجازات آن 1 سال تا 3 سال حبس خواهد بود. (بند 4 ماده ی 258 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

54- عدم دعوت مجمع عمومی عادی یا مجمع فوق العاده فوق العاده ی صاحبان سهام برای تبدیل اجباری شرکت سهامی به نوع دیگری از شرکتهای مذکور در قانون تجارت مصوب 1311

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره و اعضای هیات مدیره است و مجازات آن جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال همراه با مسئولیت تضامنی در جبران خسارت ناشی از انحلال احتمالی شرکت در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث خواهد بود. ( ماده ی 297 با توجه به ماده ی 5 و با لحاظ ماده ی 298 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

55- عدم دعوت مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام برای تطبیق وضع شرکت با مقررات لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347

این مسئولیت متوجه رئیس هیأت مدیره و اعضای هیات مدیره است و مجازات آن جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال همراه با مسئولیت تضامنی در جبران خسارت ناشی از انحلال احتمالی شرکت در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث خواهد بود. ( ماده ی 297 با لحاظ ماده ی 298 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

                                                                                      گرد آوری

                                                                               صادق رئیسی کیا

بیست و ششم بهمن ماه 1390

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

5 1 vote
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای

4 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments

بسیار عالی و ممنونم

سلام و تشکرا. سایت خوب شما
آسیب به منافع کل شرکت به اضرار سهامداران کمتر؟

سلام

این مسئولیت و ریسک های سنگین فوق فقط متوجه مدیران شرکت های سهامی است یا اینکه مدیران شرکت های مسئولیت محدود را نیز شامل میشود؟

و اینکه اگر میشود راجع به ماده های 276 و همینطور 142 و 143 بیشتر توضیح دهید. منظورم این هستش که قانون تجارت توضیح جامعی راجع به موارد تقصیر یا تخلف مدیران نداده. چونکه این ماده ها جزا و مسئولیت سنگینی رو متوجه مدیران می کند.

اگر امکانش باشه بصورت کوتاه و یا بصورت مفصل در نوشتاری جداگانه راجع به تقصیر یا تخلفات توضیح دهید خیلی عالی میشه

با تشکر