هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: < 1 دقیقه
مستند قانونینوع و عنوان تخلف مالیاتینوع و میزان جریمه
ماده 43 ق . م . متخلف بانكها و دیگر اشخاص از اجراي مواد 34 و 36 ق. م .م در مورد عدم ارائه صورت اموال متوفي به اداره امور مالیاتی یا تسلیم اموال به وراث قبل از صدور گواهینامه معافیت یا قبل از پرداخت مالیات یا قبل از تعیین ترتیب و تضمین پرداخت مالیات 5% قيمت مال + مسئوليت تضامني با وراث تا میزان مالی که نزد آنها بوده در پرداخت مالیات وجرائم متعلقه- در مورد بانکها و اشخاص دولتی ،کارمند متخلف و معاونین وی در تخلف نیز مسولیت تضامنی در پرداخت مالیات خواهند داشت.
ماده 51 ق . م . متخلف از اخذ حق تمبر(تمبر چک ، سفته و ...) موضوع فصل پنجم قانون مالیاتهای مستقیم (مواد 44 تا51)2 برابر حق تمبر + اصل حق تمبر
تبصره 1
ماده 138 ق . م . م
1- توقف طرح توسعه و بازسازی و نوسازی و تکمیل قبل از تكميل
2- عدم بهره برداري از طرح ظرف يكسال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری
3- تعطیل ، منحل یا منتقل نمودن طرح ظرف 5 سال پس از شروع بهره برداری
اخذ ماليات معادل معافیتهای منظور شده ( که 50درصد مالیات متعلقه می باشد ) + 5/2 درصد جريمه ماهانه نسبت به مالیات پرداخت نشده
ماده 169 ق . م . معدم كاربرد وسايل ، روشها ، صورت حسابها و فرم های مورد نظر سازمان امور مالیاتی برای نگهداری حسابهابي اعتباري دفاتر قانونی براي مودیانی که ملزم به نگهداری دفاتر قانونی هستند و تعلق جريمه ای معادل 20 درصد مالیات منبع براي ساير موديان
تبصره 3
ماده 177 ق . م . م
عدم اعلام کتبی تاریخ شروع فعالیت توسط صاحبان مشاغل به اداره امور مالیاتی محل جریمه ای معادل 10 درصد ماليات قطعي و محروميت از كليه تسهيلات و معافیتهای مالياتي از تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی
ماده 190 ق . م .مپرداخت ماليات پس از سررسيدهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیمتعلق جریمه ای معادل 5/2 درصد ماليات به ازاء هر ماه
ماده 192 ق . م . م1- عدم تسليم اظهار نامه در موعد مقرر از سوی مودیانی که ملزم به تسلیم اظهارنامه هستند.
2- عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مودیانی که ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه هستند.
3- کتمان درآمد یا ابراز هزینه های غیر واقعی و غیر قابل قبول در اظهارنامه تسلیمی
1- جریمه ای معادل 10 درصد مالیات متعلقه
2- جریمه ای معادل 40 درصد مالیات متعلقه + غیر قابل بخشش بودن جریمه
3- جریمه ای معادل 40 درصد مالیات متعلقه + غیر قابل بخشش بودن جریمه
ماده 193 ق . م . م1- عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر نسبت به مودياني كه مكلف به نگهداري دفاتر قانونی هستند.
2- عدم تسلیم اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود و زیان در دوره ی معافیت
1- جریمه ای معادل 20 درصد مالیات براي هر یک از موارد مذکور + جریمه ای معادل 10 درصد مالیات برای رد دفتر
2- عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط
ماده 194 ق . م . ماختلاف بيش از15%درآمداظهار شده مودی با درآمد مشخصه ی قطعی در مورد مودیانی که وفق ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه آنان بدون رسیدگی قبول شده باشد.لغو بخشودگي تا سه سال پس از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی + دريافت جرائم متعلقه که قابل بخشش نیز نیستند.
ماده 195 ق . م . م1- جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقی قبل از انحلال از لحاظ عدم تسليم اظهار نامه حاوی صورت دارایی و بدهی موضوع ماده 114 قانون مالیاتهای مستقیم.
2- جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقی قبل از انحلال از لحاظ تسليم اظهار نامه خلاف واقع در مورد صورت دارایی و بدهی موضوع ماده 114 قانون مالیاتهای مستقیم.
1- در مورد عدم تسلیم اظهارنامه جریمه ای معادل دو درصد سرمايه پرداخت شده در تاریخ انحلال
2- در مورد تسلیم اظهارنامه خلاف واقع یک درصد سرمایه پرداخت شده در تاریخ انحلال
ماده 196 ق . م . مجريمه مدير یا مدیران تصفيه شخص حقوقی در صورت تقسيم دارائي شخص حقوقي قبل از تصفيه امور مالياتي يا قبل از سپردن تأمين معادل میزان مالیات وفق ماده 118 قانون مالیاتهای مستقیم معادل 20 درصد ماليات متعلقه
ماده 197 ق . م . م عدم تسليم صورت يا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی در موعد مقرر و یا تسليم آنها بر خلاف واقع از سوی اشخاصی که قانونا مکلف به تسلیم آنها هستند.1- در مورد حقوق 2 درصد از حقوق پرداختی + مسولیت تضامنی با مودی در جبران زیان وارده به دولت
2- در مورد پیمانکاری یک درصد کل مبلغ قرارداد + مسولیت تضامنی با مودی در جبران زیان وارده به دولت
ماده 199 ق . م . م 1- عدم كسرو ايصال مالياتهاي تكليفي مودیان دیگر در ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که مسول کسر و ایصال مالیات شركتهاي دولتي، شهرداري ها يا وزارتخانه ها باشند موضوع ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم
2- عدم کسر و ایصال مالیات درمواردي كه مسول كسر و وصول مالیات وزارتخانه ، شركتهاي دولتي يا شهرداري ها باشند موضوع تبصره 1 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم.
3- عدم كسر و ايصال مالياتهاي مودیان دیگر در ظرف مهلت مقرر بوسیله اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع تبصره 2 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم.
4- عدم کسر مالیات مودیان دیگردر مواعد مقرر بوسیله اشخاص حقیقی موضوع تبصره 3 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم.
1- جریمه ای معادل 20 درصدماليات پرداخت نشده + مسولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات
2- مسئولين امر مشمول مجازات طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود.
3- علاوه بر مسئوليت تضامنی نسبت به پرداخت ماليات به حبس تأديبي از 3 ماه تا 2 سال محكوم خواهند شد به جز مواردی که مدیران اشخاص حقوقی برای پرداخت مالیات تامین سپرده باشند.
4- حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال
ماده 200 ق . م . معدم انجام تكاليف یا وظایف مالیاتی قانونی از سوی دفاتراسنادرسمي مسولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات متعلقه + جریمه ای معادل 20 درصد ماليات متعلقه و در صورت تکرار حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال
ماده 201 ق . م . ماستناد از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مداركی که بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده يا خودداري از تسليم اظهار نامه مالياتي، ترازنامه و حساب سود و زيان براي سه سال متوالي حبس از 3 ماه تا 2 سال و محروميت از كليه معافيت ها و بخشودگيهاي قانوني در مدت مذكور
ماده 211 ق . م . م عدم پرداخت يا ترتیب ندادن پرداخت بدهي پس از ابلاغ برگ اجرائي توقیف اموال منقول یا غیر منقول مودی به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه 10 درصد بدهی

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای

8 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments

با سلام ,مدت زمان ذکر شده در ماده 201 (3 سال متوالی)مربوط به تاریخ قرادادی بوده که موضوع ان کتمان شده یا مربوط به سال مالی که در ان جرم اتفاق افتاده

با سلام
میزان جریمه برای عدم اعلام اظهارنامه برای شرکتی که از تاریخ ثبت هیچ فعالیتی نداشته به چه صورت هست؟
ایا عدم اگاهی صاحبان شرکت شامل بخشودگی میشه؟

سلام وقتتون بخیر ناقص بودن دفاتر هم جریمه داره ؟؟ چقدر ؟؟

سلام و خسته نباشید.
چند سوال در رابطه با مالیات کارکرد مهندسان داشتم. لطف کنین و پاسخ بدین ممنون میشم.
۱. مبنای محاسبه سود و هزینه جهت درج در اظهارنامه عملکرد سال ۹۶ مثل سالهای پیش هستش؟ یعنی هزینه طراحی ‌میشه ۷۸ درصد درآمد طراحی ( سود خالص طراحی ۲۲ درصد ) و هزینه نظارت ۵۵ درصد درامد نظارت(سود خالص نظارت ۴۵ درصد) ؟
۲. من پروانه نظام مهندسی در رشته تاسیسات مکانیکی دارم و از سال ۹۱ در دو زمینه طراحی و نظارت تاسیسات ساختمان و نظارت گازرسانی منازل فعالیت نموده ام. اظهارنامه سالهای ۹۲ تا حالا رو ارسال کرده ام. ولی متاسفانه سال ۹۱ چون اطلاع نداشتم نفرستادم ولی صورت معاملات فصلی سال ۹۱ را کامل ارسال کرده ام. و کل مبلغ کارکرد من در سال ۹۱ برای طراحی و نظارت تاسیسات و گازرسانی مبلغ حدود ۱۰ میلیون تومان بوده هست.
حالا به نظرتون ایا برای سال ۹۱ به من مالیات و جریمه تعلق میگیرد؟ و چقدر تعلق میگیرد؟ ( معافیت سال ۹۱ مبلغ ۶ و نیم میلیون تومان هست) و من حساب کردم سود خالص فعالیت سال ۹۱ ( پس از کسر هزینه ها) حدود ۳ میلیون تومان هست.
خیلی ببخشید طولانی شد. اگه وقت کردین جواب بدین سپاس گز ار میشم
مرسی.