هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 4 دقیقه

نمونه استناد به دفاتر تاجر

مکاتبات، صورت جلسه ها، ایمیل‌ها، دفاتر قانونی، اظهارنامه ارسالی به طرف مقابل و دعاوی مطروحه بوسیله تاجر، می‌تواند از جنبه اقرار تاجر نسبت به ادعای طرف مقابل، مورد توجه قرار گیرند.

این نوشتار را همراه با ارائه نمونه ای از یک لایحه در مرحله تجدیدنظر (که مبتنی بر استناد به تاجر، تنظیم شده است) تقدیم می دارم به مدیران شرکت ها و بازرگانان کشور تا در انجام و مکاتبات و تنظیم و صدور اسناد و دفاتر خود دقت بیشتری معمول نمایند.

ریاست‌ و مستشاران محترم و عالی مقام شعبه …..دادگاه تجدید نظر استان ….

با سلام و احترام

عطف به ابلاغیه شماره …… مورخه …  صادره در پرونده کلاسه …… به شماره بایگانی شعبه .. در خصوص تجدید نظرخواهی آقای …..موارد زیر، تقدیم حضور می‌گردد:

۱- در ابتدا ضمن تقدیم آگهی روزنامه رسمی شماره ……..مورخ…… به استحضار می رساند که شرکت ….به شماره ثبت….. و شناسه ملی……و در تاریخ…….. منحل شده است و اینجانب ….به عنوان مدیر تصفیه آن انتخاب شده‌ام.
بنابراین بایستی تجدیدنظرخواهی به طرفیت شرکت در حال تصفیه ….. مطرح می گردید و تجدید نظر خواه محترم این نکته را رعایت نکرده است.

۲- بدینوسیله اعلام می دارد در پی درخواست های مکرر و اصرار فراوان آقای……( تجدیدنظرخواه) از جمله اظهارنامه و دادخواست اولیه تقدیمی و لوایح تسلیم شده به مرجع قضایی و همچنین دادخواست تجدیدنظرخواهی که طی آنها خواهان اقاله قرارداد شماره …مورخ … شده است در واقع از نظر حقوق مدنی، ایجاب را ابراز نموده اند این شرکت نیز موافقت خود را که از نظر حقوق مدنی، قبول تلقی می شود از تاریخ ….ابراز می دارد و با اقاله قرارداد مذکور اعلام موافقت می نماید.

بدین ترتیب و بنا به اعلام قصد و رضای اولیه آقای …..(تجدیدنظرخواه) و قصد و رضا و اعلام موافقت کنونی این شرکت، قرارداد مذکور از تاریخ … اقاله شده تلقی می گردد.

ادعای وکیل تجدیدنظرخواه مبنی بر اقاله عملی قرارداد علاوه بر این که از لحاظ حقوقی، مورد اشکال و بحث نیز می‌باشد اساسا هیچ موضوعیتی ندارد زیرا اولاً اقاله نیاز به ایجاب و قبول صریح و دقیق و قصد و رضای واقعی دارد و ثانیا همانطور که در بند سوم این لایحه به استحضار رسیده است وجوه پرداختی به تجدید نظر خواه، هیچ ارتباطی با بحث اقاله ندارد.

۳- این شرکت بنا به روابط تجاری بلند مدت و مشتری مدارانه با طرفین قرارداد در بعضی موارد نیاز و شرایط خاص مشتری را در حد بضاعت و با ارائه خدمات و سرویس های جانبی از جمله فروش تمام یا بخشی از محموله وارداتی به اشخاص دیگر می پذیرد و در همین راستا سفارش آقای …..(تجدیدنظر خواه) را برای فروش بخشی از محموله وارداتی در بازار به متقاضیان دیگر انجام داده و از محل فروش آن مبلغ ….میلیون تومان به حساب ایشان واریز گردیده است.

بنابراین واریز مبلغ مذکور از بابت وجوه حاصل از فروش بخشی از محموله وارداتی طبق سفارش ایشان بوده است، نه از بابت قبول اقاله قرارداد در آن زمان و استرداد ثمن.

همانطور که به استحضار آن قضات گرانقدر رسید این شرکت از تاریخ صدور این لایحه، یعنی از مورخ ….با اعلام قبولی خود اقاله قرارداد را پذیرفته است و استرداد بخشی از ثمن به شرحی که در بالا مذکور افتاد هیچ ارتباطی به اقاله نداشته و ندارد بلکه فقط ناشی از سفارش تجدیدنظرخواه به این شرکت برای فروش کالا و واریز وجه آن به حساب تجدیدنظر خواه بوده است.

۴- خاطرنشان می سازد پس از واردات و ترخیص محموله موضوع قرارداد، این شرکت مراحل و مقدمات لازم را برای تحویل کالا در درب خروجی گمرک ….. انجام داد و بدنبال عدم انجام تعهد آقای ….. ( تجدیدنظرخواه) برای پرداخت مرحله سوم از مبلغ قرارداد که بایستی پیش از تحویل کالا انجام می گردید برای جلوگیری از تحمیل هزینه های انبارداری در گمرک، این شرکت ناگزیر گردید با هماهنگی تجدید‌نظر خواه (آقای …) کالا را به تهران انتقال دهد و در نتیجه متحمل هزینه های توقف کانتینر و حمل و نقل و انبارداری معادل  ….ریال شده است که این هزینه‌ها به عهده آقای …… (تجدید نظر خواه) بوده و این شرکت، بابت مبلغ فوق از تجدیدنظر خواه بستانکار شده است.

فلذا از تاریخ …… که اقاله قرارداد یادشده صورت گرفته نسبت به استرداد مبلغ پرداختی تجدیدنظر خواه با کسر …. میلیون ریال یادشده در بالا و با کسر  مبلغ موضوع این بند که بطور قهری و قانونی، قابل تهاتر نیز می باشد اقدام خواهد کرد.

۵- از آنجا که آقای …. ( تجدیدنظرخواه) طی اظهارنامه و اقاریر خود در دادخواست تقدیمی و طبیعتا در دفاتر و حساب های خود استرداد بخشی از ثمن معادل ..میلیون ریال را لحاظ نموده و برابر ماده ۱۴ قانون تجارت و مواد ۱۲۵۹, ۱۲۷۵, ۱۲۸۰ و ۱۲۸۱ قانون مدنی به دریافت این مبلغ اقرار کرده و باقی‌مانده مطالبات خود را نیز مشخص نموده است، فلذا این شرکت نیز با استناد به دفاتر ایشان و با لحاظ کسر مبلغ …..میلیون ریال و پس از تهاتر بستانکاری خود بابت حمل و نقل و توقف کانتینر و انبارداری به مبلغ …… ریال نسبت به استرداد باقی‌مانده ثمنی که نزد خود دارد متعاقباً اقدام خواهد نمود.

۶- در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی تجدیدنظرخواه محترم نیز به استحضار می رساند که اولا اقاله قرارداد موضوع این پرونده از تاریخ صدور این لایحه یعنی از مورخ ….و به دنبال اعلام قبولی این شرکت نسبت به ایجاب قبلی تجدیدنظرخواه محترم واقع شده است و تعهد این شرکت برای استرداد باقیمانده ثمن با لحاظ موارد فوق الذکر از تاریخ اقاله خواهد بود و ثانیاً از تاریخ اقاله، یعنی از تاریخ….. هیچ گونه مطالبه‌ یا دعوی مطالبه ای برای استرداد ثمن انجام نشده که بدنبال آن مطالبه خسارت تاخیر تادیه، موجب قانونی پیدا کند و دعوی مطروحه این پرونده و خسارات تاخیر تادیه مطالبه شده ناظر به پیش از انجام اقاله قرارداد است

فلذا با لحاظ جمیع مراتب فوق، این شرکت، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی آقای ….. (تجدیدنظر خواه) برای پیش از تاریخ ……را بلاوجه می‌داند و تقاضای رد خواسته تجدیدنظر خواه در این زمینه را دارد.

۷- همچنین با توجه به اینکه این شرکت، همواره حاضر به مذاکره و توافق برای انعقاد و عنداللزوم اقاله قرارداد و حل و فصل مشکلات و اختلافات با تجدیدنظرخواه بوده است و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه به گونه‌ای غیر الزام آور و غیر منطقی، مسیر طرح دعوا را در پیش گرفته است و همچنین از آنجا که انعقاد و اقاله عقود، نیازی به طرح دعوی ندارد بلکه به توافق و قصد طرفین، وابسته است فلذا برای اقاله قرارداد، نیازی به طرح دعوا و پرداخت هزینه های دادرسی نبوده بلکه این مهم، صرفا از طریق مذاکره و حصول قصد و رضای طرفین، قابل انجام بوده است بنابراین،

این شرکت، اقدامات تجدیدنظرخواه را نوعی اقدام علیه خود تلقی می نماید و معتقد است تجدیدنظرخواه بر اساس اشتباهات و اقدامات و محاسبات غیر منطقی خود وارد فرآیند طرح دعوا و پرداخت هزینه دادرسی، شده است فلذا نمی تواند بابت اشتباهات و اقدام قضایی غیرمتعارف خود از این شرکت، مطالبه خسارت دادرسی کند.

بر همین اساس، این شرکت مطالبه جبران خسارت دادرسی را از سوی تجدیدنظرخواه، فاقد توجیه منطقی و قانونی می‌داند و استدعای رد خواسته تجدیدنظر خواه در این زمینه را دارد.

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments