هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 5 دقیقه

ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در نوشتار اوراق مالیاتی چیست؟ انواع اوراق مالیاتی به بیان تعریف . انواع اوراق مالیاتی پرداختم و در نوشتار ابلاغ در قانون مالیاتهای مستقیم ایران نیز اصول و مبانی ابلاغ در قانون مالیات های مستقیم ایران را به صورت کوتاه و کاربردی شرح دادم. در نوشتار اخیرم که تحت عنوان چگونگی ابلاغ اوراق مالیاتی به اشخاص حقیقی تقدیم شد اهمیت و چگونگی ابلاغ اوراق مالیاتی به اشخاص حقیقی را بیان داشتم.

در این نوشتار و در ادامه بیان بایسته های مالیاتی برای فعالان اقتصادی و مدیران شرکت های ایرانی، قصد دارم روش های ابلاغ اوراق مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم ایران را به صورت کوتاه و کاربردی برای بازدیدکنندگان سایت شخصی صادق رئیسی کیا شرح دهم:

پس از تهیه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی از سوی مودی و در صورت عدم ارائه آن بدنبال تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی از سوی سازمان امور مالیاتی، نوبت به رسیدگی به اظهارنامه تسلیمی می رسد. رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده از سوی مودی مالیاتی پس از پایان خردادماه و تیرماه، آغاز و معمولاً تا اوایل پائیز همان سال طول می کشد و ابلاغ برگ تشخیص مالیات که از مهمترین اوراق مالیاتی است از پاییز هر سال آغاز می گردد.

منظور از ابلاغ در قانون مالیات های مستقیم ارائه اوراق مالیاتی به مودی بر اساس قواعد و شرایط مواد ۲۰۳ تا ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد.

یکی از مهمترین مباحث در خصوص مسائل مالیاتی بحث ابلاغ می باشد که بی اطلاعی از موارد مرتبط با آن می تواند باعث بروز مشکلات و جریمه های مالیاتی شود.

ابلاغ؛ شامل انواع اوراق مالیاتی مانند برگ درخواست اسناد و مدارک، برگ تشخیص مالیات، برگ تعیین تاریخ هیات حل اختلاف مالیاتی و … می باشد.

روش های ابلاغ اوراق مالیاتی:

1- ابلاغ به مودی مالیاتی از طریق مامور ابلاغ مالیاتی:

معمولا اولین نوع ابلاغ این حالت می باشد و در صورت عدم امکان ابلاغ در این حالت، انواع دیگر ابلاغ انجام می شود. در این حالت، مامور ابلاغ مالیاتی به آدرس قانونی اعلام شده توسط مودی مراجعه و برگ تشخیص مالیات را به مودی (مدیر عامل) ابلاغ و در نسخه دوم رسید دریافت می کند . در صورت عدم دسترسی به مدیر عامل، برگ اوراق مالیاتی به سایر افراد دارای حق امضا یا افرادی که کارمند مودی محسوب شده و در لیست حقوق نام آنها موجود می باشد تحویل داده شده و رسید دریافت می شود. این افراد باید از نظر مأمور ابلاغ قادر به درک اهمیت اوراق مورد ابلاغ بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت می دارد تعارض منفعت نباشد.

عدم امکان ابلاغ اوراق مالیاتی به اشخاص در حالت فوق:

هر گاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگه ها خودداری نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق، تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می شود.

2- ابلاغ به مودی مالیاتی از طریق مامور پست:

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی به جای مامور ابلاغ از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. در این حالت باید مأمور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می دهد.

هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، “عبارت پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد” را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را عودت می دهد.

مأمور پست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را به اداره امور مالیاتی، عودت می دهد.

اوراقی که بدین ترتیب الصاق می شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می شوند.

3- ابلاغ به مودی مالیاتی از طریق روزنامه ها:

در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز آگهی می شود. این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهد شد.

در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده به این روش باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدی درج شده باشد.

اطلاعات الزامی که باید در اوراق مالیاتی ابلاغ شده، قید گردد:

مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید:

الف – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد.

ب – نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مؤدی دارد.

ج – نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان حالتی که مودی مالیاتی از دریافت اوراق مالیاتی یا از تسلیم رسید آنها خودداری (استنکاف) نموده یا اساساً کسی در محل نبوده باشد.

نکات مهم درباره ابلاغ اوراق مالیاتی:

تاریخ ابلاغ اوراق مالیاتی:

انجام برخی از امور مالیاتی مانند رسیدگی و … در مهلت خاصی اعلام می شود. در نظر داشته باشید تاریخ ابلاغ برگه مالیاتی جز مهلت قانونی محسوب نمی شود و این مهلت از روز بعد از ابلاغ محاسبه می شود. به عنوان مثال چنانچه ابلاغ در اولین روز ماه انجام شده باشد مهلت تعیین شده از دومین روز ماه آغاز می شود.

نشانی قانونی:

در نظر داشته باشید که مامور ابلاغ به آدرس قانونی مودی که در پرونده وی موجود می باشد مراجعه و ابلاغ را انجام می دهد بنابر این در صورت تغییر محل فعالیت؛ حتما آدرس جدید را به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایید تا از ابلاغ های انجام شده مطلع شوید.

اگر محلی را به عنوان محل کار یا به عنوان محل سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی به اداره امور مالیاتی اعلام کرده باشید تا زمانی که تغییر آن محل را به اداره امور مالیاتی اطلاع ندهید اوراق مالیاتی به نشانی اعلامی شما ابلاغ خواهد شدو این ابلاغ صحیح و قانونی محسوب می شود.

اگر اداره امور مالیاتی به تشخیص خود اوراق مالیاتی را به محلی که مودی اعلام نکرده است ابلاغ نماید و مودی، ایرادی به این اقدام اداره امور مالیاتی وارد ننماید و ابلاغ ها به همین ترتیب ادامه پیدا کند این دسته از ابلاغ ها نیز صحیح و قانونی به شمار خواهند رفت.

برابر ماده 179 قانون مالیات های مستقیم اگر مالیات دهنده (مودی) محل های متعددی را برای سکونت خود اعلام داشته باشد مکلف است فقط یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی خود معرفی نماید و اگر این کار را نکند اداره امور مالیاتی می تواند به تشخیص خود هر یک از محل های سکونت مودی را محل سکونت او تلقی و اوراق مالیاتی را به آنجا ابلاغ نماید.

ابطال ابلاغ اوراق مالیاتی و رفع اثر از آن

اگر تشریفات و الزامات قانون راجع به ابلاغ اوراق مالیاتی، رعایت نگردیده باشد و این امر سبب اصلی از دست رفتن حقوق قانونی مودی مالیاتی شده باشد آن ابلاغ، باطل به شمار می رود و بایستی از آن رفع اثر گردد و مجددا ابلاغ اوراق مالیاتی به شکل صحیح، انجام شود.

حفظ اطلاعات و اسرار شخصی و مالی مودی مالیاتی در جریان ابلاغ اوراق مالیاتی

برابر ماده 232 قانون مالیات های مستقیم یکی از تکالبف بسیار مهم سازمان امور مالیاتی در قبال مودیان مالیاتی، حفظ اسرار و اطلاعات شخصی آنهاست. ابلاغ اوراق مالیاتی نباید به ترتیبی صورت گیرد که سبب افشای اطلاعات مودیان مالیاتی نزد افراد غیرمسئول و غیرمجاز گردد. عدم رعایت این امر از سوی ماموران مالیاتی، برای آنها علاوه بر تخلف انتظامی و اداری می تواند موجد مسئولیت کیفری هم باشد.

در صورتی که به انتخاب وکیل مالیاتی، مشاور مالیاتی یا مشاوره مالیاتی در زمینه های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

بیست و چهارم شهریورماه 1396

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments