هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 10 دقیقه

هشدار: ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

هر داد و ستدی (با توجه به مکان انعقاد قرارداد، مکان اجرای پروژه، شخصیت طرفین قرارداد، زمان انعقاد قرارداد و…) ویژگی ها و شرایط خاص خود را دارد بنابراین، نمونه قراردادها هرگز دربردارنده همه شرایط و مقتضیات مورد نظر طرفین قرارداد نمی باشند بلکه ارزش و کارایی آنها تا آنجاست که به عنوان یک چهارچوب کلی و یک چک لیست نسبتاً معتبر، مورد توجه قرار گیرند. توجه داشته باشید که به بهانه در اختیار داشتن نمونه قرارداد، از لزوم مشاوره حقوقی و در نظر گرفتن همه جوانب کار، غفلت نفرمایید و حتماً در هر مورد با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص، مشورت فرمایید.

این نمونه را البته برای اعطای نمایندگی محصولات بهداشتی و آرایشی تنظیم کرده ام و در مورد سایر محصولات و کالاها از جمله مواد غذایی و…. باید از هر حیث، متناسب سازی شود.

ماده 1 ) طرفین قرارداد :

این قرارداد در تاریخ…………در شهرستان تهران……………بین  شرکت ………. به شماره ثبت……….ثبت شرکت های …………با مدیریت  و امضاء آقای ………….. به عنوان مدیر عامل و آقای………………به عنوان رئیس هیات مدیره به نشانی: ……………..و شماره تماس………….. که از این پس در این قرارداد شرکت، نامیده می شود از یک سو و آقای ………………..  فرزند …………….. به شماره شناسنامه ……………. و شناسه ملی…………….صادره از…………. متولد …………. و شناسه پستی ………………. به نشانی: …………………… و  تلفن……………..  نشانی انبار: ……………………. و شماره تماس ……………و شماره همراه ………………. و رایانامه (ایمیل) ……………………. که از این پس در این قرارداد نماینده، نامیده می شود از سوی دیگر منعقد گردید و طرفین متعهد به اجرای آن برابر شرایط و اوصاف زیر نمودند.

ماده 2 ) مو ضوع قرارداد:

اﻋﻄﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش گروه محصولات بهداشتی و آرایشی شرکت به نماینده مشتمل بر کالاها و اقلام مندرج در فهرست پیوست شماره یک این قرارداد که به امضای طرفین رسیده و جزء لاینفک این قرارداد به شمار می رود با نشان و علامت ثبت شده ……………… محصول شرکت و عندالاقتضاء خدمات پس از فروش کالا با شرایط، قیمت، شیوه فروش و محدوده فروش تعیین شده از سوی شرکت در استان …………….

 

ماده 3 ) مدت قرارداد :

مدت این قرارداد پس از فراهم نمودن شرایط نمایندگی توسط نماینده که به شرح  پیوست شماره دو این قرارداد می باشد از تاریخ ……….. تا …………. جمعا به مدت …………..ماه خورشیدی  بوده و تمدید مدت قرارداد با رضایت و تمایل شرکت امکان پذیر است. در صورت عدم رضایت شرکت از نماینده، این قرارداد بدون نیاز به رجوع به مقام قضایی و بدون اعلام قبلی، قابل فسخ از سوی شرکت، می باشد.

ماده 4 : حدود اختیارات، وظایف و تعهدات شرکت

1-4- شرکت در طول مدت این قرارداد حق فروش کالاهای مندرج در لیست پیوست شماره یک این قرارداد را در استان ………….. به اشخاص حقیقی یا حقوقی را ندارد . (بدیهی است در صورت تحقق فروش مذکور ، نماینده حق اخذ کارمزد فروش، مطابق شرایط این قرارداد را خواهد داشت )

2-4- شرکت ملزم است کلیه اطلاعات لازم را در ارتباط با کالاهای موضوع قرارداد از جمله لیست قیمت ها ، بروشور و غیره را در اختیار نماینده قرار دهد.

3-4- شرکت در صورت تصمیم به کاهش واردات، تولید و خدمات می بایست ظرف مدت یک ماه نماینده را از تصمیم خود آگاه سازد.

4-4- شرکت متعهد می گردد حد اکثر ظرف ده روز پس از وصول پیشنهاد نماینده دائر بر اعلام سفارش کالا و خدمات ، پاسخ مثبت یا منفی خویش را به وی به صورت کتبی یا تلفنی ابلاغ نماید.

5-4- شرکت نمی تواند سفارشات نماینده را بدون دلیل موجه رد نماید.

6-4- شرکت بدینوسیله به نماینده اختیار می دهد که از علائم و اسامی تجاری مرتبط با محصولات مورد قرارداد به منظور شناساندن و تبلیغات در حوزه جغرافیایی و تحت شرایط مندرج در این قرارداد استفاده نماید.

7-4- شرکت، مجاز و ماذون است در مدت قرارداد به صورت متوالی یا متناوب، عملکرد نماینده را مورد بازرسی و نظارت قرار دهد و نتیجه ارزیابی و برداشت های خود را در اصلاح و تعدیل رتبه اعتباری نماینده در نظر بگیرد.

8-4-شرکت ملتزم گردید تصویر مجوزهای کالای تولیدی خود مشتمل بر پروانه های ساخت و پروانه کاربرد علامت استاندارد و پروانه واردات محصول را در هنگام انعقاد قرارداد به نماینده تسلیم نماید.

ماده 5 ) حدود اختیارات، وظایف و تعهدات نماینده :

1-5- نماینده متعهد می گردد  تمامی تلاش عرفی و معقول خویش را جهت اجرای موضوع قرارداد  نمایندگی در حدی بیش از تلاش رقبای داخلی و خارجی شرکت، معمول داشته و منافع شرکت  را از جمله در کسب سهم بازار با تراز بالا و حفظ آن، مورد حمایت قرار دهد.

2-5- نماینده تحت هیچ عنوان حق پذیرش، توزیع، تبلیغ، بازاریابی، اطلاع رسانی، مشاوره، وکالت، کارگزاری و فروش محصولات مشابه سایر شرکت ها و کارخانجات تولیدکننده محصولات مشابه و   همچنین پذیرش نمایندگی اشخاص حقیقی  یا حقوقی دیگر را جز با رضایت کتبی شرکت ندارد. نماینده اذعان و تایید می نماید که پیش از انعقاد این قرارداد و نیز همزمان با انعقاد این قرارداد تحت هیچ عنوان، نماینده فروش یا فروشنده محصولات مشابه عرضه شده از سوی رقبای داخلی و خارجی شرکت نبوده و نیست و اذعان دارد که هیچ یک از خویشاوندان و بستگان سببی و نسبی وی نیز نماینده فروش یا فروشنده محصولات مشابه عرضه شده از سوی شرکت نمی باشند. شرکت مجاز است در صورت احراز خلاف این مراتب به تشخیص خود نسبت به ضبط وثیقه و فسخ این قرارداد و قطع خدمات و توقف ارائه محصولات خود به نماینده اقدام نماید. نماینده موکداً اقرار دارد که خود یا بستگان یا  وابستگانش تا زمان انعقاد این قرارداد نماینده فروش یا فروشنده محصولات رقبای شرکت نبوده اند و در زمان انعقاد این قرارداد تحت هیچ عنوان نماینده فروش یا فروشنده محصولات موصوف نمی باشند و هیچ کالای مشابهی از رقبا را نیز از قبل در انبار و چرخه فروش و توزیع و بازاریابی و تبلیغ خود ندارد.

3-5- نماینده مجاز نیست که از طرف شرکت، با اشخاص ثالث قرارداد منعقد نموده  یا شرکت را در قبال اشخاص ثالث متعهد نماید مگر پس از  اخذ مجوز کتبی از شرکت و به شرایط و میزانی که شرکت، کتباً پذیرفته باشد.

4-5- نماینده متعهد است در مذاکرات و قرارداد های تنظیمی با مشتریان ، کالاها را دقیقاً وفق مفاد و شرایط اعلامی از سوی شرکت، معرفی و عرضه نماید.

5-5- نماینده باید برای فروش و در صورت توافق متعاقب، برای خدمات پس از فروش، سازمان، امکانات و کارکنان لازم را به همان ترتیبی که در هنگام انعقاد قرارداد فراهم داشته و به نظر شرکت رسانیده با توجه به روند مورد انتظار برای افزایش فروش، حفظ و تقویت نماید تا حسن اجرای تعهدات خود را در محدوده مورد نمایندگی، تضمین نماید و بتواند رتبه اعتباری خود نزد شرکت را طی ارزیابی های آتی شرکت، حفظ کند.

6-5- نماینده متعهد می گردد با هماهنگی و اجازه کتبی شرکت، تبلیغات لازم را در استان …………، جهت افزایش فروش بعمل آورد. بدیهی است هزینه های مربوط به تبلیغات حسب مورد طی توافق کتبی بین طرفین، قابل مذاکره و تسویه خواهد بود.

تبصره : نماینده مکلف گردید نمونه تبلیغات انجام شده را حداکثر ظرف هفت روز پیش از آغاز تبلیغات جهت  آگاهی و دریافت نظر شرکت به نشانی شرکت ارسال نماید.

7-5- نماینده متعهد می گردد در مدت این قرارداد حداقل به میزان بیست میلیارد ریال از کالاهای موضوع قرارداد را خریداری نماید.

8-5- نماینده می بایست بلافاصله شرکت را از هرگونه شکایت یا اظهار عقیده ای که از سوی مشتریان در مورد کالای موضوع قرارداد دریافت می نماید آگاه سازد .

9-5- کارمزد نماینده پانزده درصد خالص ارزش کل فاکتور ارسالی کالا (پس از کسر تخفیفات و لحاظ اضافات احتمالی می باشد و تسویه فاکتورها)  به صورت شصت روزه پس از ارسال کالا و صدور فاکتور خواهد بود.

10-5- نماینده متعهد می گردد پس از  ارائه سفارش کالا و همزمان با قبولی سفارش از ناحیه شرکت، تمامی قیمت معامله را پس از کسر کارمزد برابر مفاد این قرارداد به صورت نقدی یا تحویل چک معتبر(اعم از چک شخصی نماینده یا چک خریداران کالای شرکت با ظهرنویسی نماینده) با سررسید حداکثر 60 روزه پس از حمل  به شرکت پرداخت نماید.

تبصره 1) دریافت حواله موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و هر سندی به جز چک معتبر صادره از بانک های کشور از سوی نماینده مورد تایید شرکت نیست و منظور شرکت از چک در این قرارداد فقط چک های معتبر صادره از بانک های کشور است.

تبصره 2) منظور شرکت از چک معتبر در این قرارداد چکی است که اولاً مخدوش و خط خورده نبوده و ثانیاً مندرجات آن فاقد هر گونه مغایرت در تاریخ، مبلغ، عدد و امضاء باشد و ثالثاً نماینده، اطمینان می دهد بر اساس بررسی های بعمل آمده از سوی خودش و بنا بر شناخت محیطی که نسبت به صادرکننده چک دارد اعتبار صادرکننده برای نقد شدن چک در سررسید را احراز نموده است و رابعاً ظهر چک ها باید به عنوان ظهرنویس به امضاء نماینده رسیده باشد. اصل بر این است که امضای نماینده در ظهر چک های تحویلی، امضاء به عنوان ظهرنویس می باشد و مشمول مقررات ظهرنویسی اسناد تجاری به نفع شرکت خواهد شد.

تبصره 3) منظور از سررسید 60 روزه چک ها در این قرارداد کسر تعطیلات و روزهای غیرکاری از 60 روز نیست بنابراین روزهای تعطیل و غیرکاری نیز داخل در سررسید 60 روزه می باشد.

11-5- نماینده حق واگذاری جزء یا کل این قرارداد را به اشخاص ثالث ندارد و مباشرت نماینده در انجام موضوع این قرارداد شرط اساسی انعقاد و ادامه این قرارداد است.

12-5- نماینده به صورت قطعی و صریح و با آگاهی و اشراف به همه مسئولیت های قانونی و مالی مربوطه اذعان و قبول می نماید که تمامی مسئولیت های قانونی ناشی از فروش کالاهای موضوع قرارداد (به جز کیفیت کالا) از سوی نماینده به اشخاص ثالث در استان ……….، صرفاً متوجه نماینده بوده و نماینده و شخص ثالث و طرفین معامله با نماینده در صورت بروز اختلاف ، حق مراجعه به شرکت  را ندارند.

13-5- قرارداد حاضر فقط در خصوص فروش انحصاری کالای مندرج در پیوست شماره یک این قرارداد منعقد گردیده است و تحت هیچ عنوان نسبت به فروش دیگر محصولات شرکت برای نماینده ایجاد هیچگونه اذن و حقی نمی نماید.

14-5- در صورت ضرورت، ارائه خدمات پس از فروش کالا و آموزش های فنی مرتبط ، طرفین می توانند با تنظیم قرارداد جداگانه ، روش و جزئیات توافق بعدی فیمابین را مکتوب نموده و به اجرا درآورند.

15-5- بخشنامه فروش محصولات هتلی شرکت (ویژه نمایندگان) که چهارچوب کلی و دستورالعمل الزامی شرکت برای نمایندگان بوده و به امضاء نماینده رسیده است به عنوان پیوست شماره سه و جزء لاینفک این قرارداد می باشد و رعایت آن از سوی نماینده الزامی است. رعایت و اجرای بخشنامه های آتی فروش شرکت خطاب به نمایندگان نیز برای همه نمایندگان الزامی است.

16-5- نماینده بایستی هر سه ماه یک بار، گزارش تفصیلی از فعالیت های انجام یافته خود در اجرای این قرارداد را به همراه میزان فروش تفکیکی هر یک از اقلام موضوع قرارداد (بر حسب تعداد فروش رفته هر قلم و جمع کل ریالی فروش هر قلم و میزان باقیمانده هر قلم نزد خود بر حسب تعداد و ارزش ریالی) به شرکت ارائه نماید. میزان فروش نماینده در هر سه ماه، باید رقمی معادل یک چهارم کل مبلغ منظور شده در این قرارداد (……….. ریال) باشد و چنانچه این رقم از میزان ………….ریال در یک دوره سه ماهه کمتر باشد نماینده متعهد است در سه ماهه بعد علاوه بر محقق کردن رقم ریالی فروش آن دوره (…………ریال در سه ماه) کسری فروش در دوره قبل را نیز جبران نماید در غیر این صورت، شرکت مجاز به فسخ قرارداد بدون نیاز به رجوع به مقامات و مراجع قضایی می باشد.

17-5- نماینده فروش حق فروش محصولات شرکت را با بهای بیش از مبالغ معینه از سوی شرکت که در فهرست پیوست شماره چهار آمده است و جزء جدایی ناپذیر این قرارداد می باشد را ندارد و در صورتی که برای شرکت، احراز گردد چنین تخلفی از نماینده سر زده است شرکت مجاز به فسخ قرارداد می باشد. همچنین نماینده حق فروش محصولات شرکت به بهای کمتر از قیمت ابلاغ شده را نیز ندارد و در صورت تخطی نماینده از این تعهد، شرکت می تواند بهای ناشی از کسر قیمت کالا نسبت به قیمت های اعلامی شرکت از محل درصد کارمزد فروش را مطالبه و یا از محل اسناد و اموال تضمینی یا هر گونه مطالبات نماینده راساً برداشت یا مطالبه نموده  در حساب های فیمابین اعمال کند.

18-5- محل تحویل اقلام موضوع قرارداد به نماینده در استان …………………..پلاک….خواهد بود. نماینده متعهد است محل موصوف را در قبال آتش سوزی و کلیه خسارات ناشی از سیل و زلزله و….نزد شرکت های معتبر بیمه ای، به میزانی که جبران خسارات وارده احتمالی تا مبلغ این قرارداد را ممکن سازد بیمه نماید و تصویر بیمه نامه را به شرکت ارائه نماید. نماینده مجاز نیست محل موصوف را بدون تایید کتبی شرکت تغییر دهد یا برای نگهداری و انبارش محصولات موضوع قرارداد از محل دیگری استفاده کند.

19-5- چنانچه نماینده به دلایلی نیاز به فروش به نحوی خاص از قبیل فروش فوق العاده با تخفیف ویژه داشته باشد، بایستی مراتب را کتبا به شرکت اعلام و مجوز لازم را اخذ نماید. در این صورت قیمت فروش محصولات توسط نماینده پس از تایید کتبی شرکت به خریدار  اعلام می گردد.

20-5- شرکت، حق فسخ این قرارداد در صورت عدول نماینده از یک یا چند یا همه تعهدات موضوع این قرارداد را حتی بدون نیاز به اعلام قبلی دارد. در صورتی که شرکت تصمیم به فسخ این قرارداد بگیرد می تواند فسخ قرارداد را از طریق ارسال پیامک به تلفن همراه یا ایمیل نماینده که در این قرارداد آمده است یا از طریق ابلاغ اظهارنامه رسمی یا از طریق ارسال نامه با پست سفارشی یا درج اعلام فسخ قرارداد بر روی پاکت نامه به نشانی نماینده که در این قرارداد آمده است انجام دهد و هر یک از روش های اعلام فسخ مندرج در فوق در قبال نماینده معتبر و قابل استناد می باشد. نماینده بلافاصله پس از اعلام فسخ قرارداد از سوی شرکت و بدون آنکه حق ادعا و اعتراضی در خصوص فسخ قرارداد را داشته باشد نسبت به توقف عرضه محصولات شرکت و تحویل باقیمانده آن و اعاده مدارک و مستندات دریافتی از شرکت و مراجعه برای تسویه حساب اقدام خواهد نمود.

ماده6  – شرکت حق دارد درصورت بروز تخلف از ناحیه نماینده از جمله مشکلات ناشی از پرداخت وجه فاکتورها یا فروش اجناس و اقلام رقبا و یا عدم فعالیت مناسب نماینده، قرارداد حاضر را فسخ کرده و با شخص یا اشخاص دیگر قرارداد نمایندگی منعقد نماید و یا به صورت مستقیم فروش نماید لذا در این راستا نماینده حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده 7 –  ضمانت اجراء تخلف نماینده از مفاد قرارداد علاوه بر اختیار شرکت برای فسخ قرارداد بدون رجوع به مقامات و مراجع قضایی، جبران خسارت وارده و همچنین، پرداخت مبلغ ……………… میلیارد ریال به عنوان وجه التزام تخلف از شرط می باشد که شرکت مجاز است اسناد تضمینی دریافتی را تکمیل و مطالبه نماید. همچنین شرکت می تواند علاوه بر وجه التزام موصوف، خسارات وارده به خود را از محل مطالبات نماینده راساً برداشت نماید.

ماده 8 –  حداکثر اعتبار نماینده برای خرید محصولات موضوع قرارداد با امکان پرداخت 60 روزه از طریق چک معتبر، برابر با…………. میلیارد ریال است و چنانچه حجم فروش نماینده بیش از این مبلغ بود نماینده باید مازاد بر آن را به صورت نقدی به شرکت پرداخت نماید.

ماده 9) هیچگونه اضافه یا تغییری در این قرارداد معتبر نیست مگر آنکه بصورت کتبی توسط طرفین تنظیم شده و به امضا رسیده است.

ﻣﺎده 10)  ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجراء یا تفسیر این قرارداد یا تشخیص موارد و میزان استحقاق حقوق مالی و غیر مالی یا خسارت مربوط به آن، طرفین یا یکی از آنها مراتب را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ بروز اختلاف به جناب آقای ….. به شماره ملی …… به عنوان داور مرضی الطرفین، با پست سفارشی دو قبضه یا هر طریق دیگری که مورد پذیرش داور مرضی الطرفین باشد ارجاع خواهند نمود. نشانی داوری مرضی الطرفین عبارت است از تهران، …………….. داور مرضی الطرفین که با امضاء ذیل این قرارداد قبول داوری نموده مکلف است ظرف سی روز از تاریخ دریافت درخواست طرفین یا یکی از آنها موضوع را بررسی و اعلام رأی نمایند. رأی داور مرضی الطرفین غیر قابل اعتراض و قطعی است و برای طرفین لازم الاجراء می باشد و از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی طرفین که در این قرارداد درج گردیده یا از طریق تحویل به طرفین با اخذ رسید یا به هر طریقی که داور مرضی الطرفین مقتضی بداند ابلاغ خواهد شد.

ماده 11) هزینه حمل کالا

كلیه هزینه های حمل و نقل كالا از شرکت تا تحویل در نشانی نماینده که در صدر این قرارداد آمده است به عهده شرکت و کلیه هزینه توزیع و پخش و تحویل محصولات در استان ………… به عهده نماینده می باشد.

ماده 11 – نشانی هریک از طرفین همان است که در صدر قرارداد مورد اشاره قرار گرفته و تغییر نشانی می بایست کتباً به طرف مقابل ابلاغ گردد.

ماده 12- پیوست های این قرارداد عبارتند از:

الف) فهرست کالاها و اقلامی که نماینده، مجاز به فروش آن می باشد (پیوست شماره یک)

ب) صورتجلسه احراز شرایط نمایندگی (پیوست شماره دو)

ج) بخشنامه فروش شماره…..مورخ…….. (پیوست شماره سه)

د) فهرست بهای کالا و اقلامی که نماینده، مجاز به فروش آن می باشد (پیوست شماره چهار)

ماده13- این قرارداد در دو  نسخه یکسان و متحدالمتن، تنظیم و امضاء گردیده و هر دو نسخه دارای اعتبار واحد می باشند.

                       شرکت                             داور مرضی الطرفین                               نماینده

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در زمینه های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

5 1 vote
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments