هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 6 دقیقه

هشدار: ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

هر داد و ستدی (با توجه به مکان انعقاد قرارداد، مکان اجرای پروژه، شخصیت طرفین قرارداد، زمان انعقاد قرارداد و…) ویژگی ها و شرایط خاص خود را دارد بنابراین، نمونه قراردادها هرگز دربردارنده همه شرایط و مقتضیات مورد نظر طرفین قرارداد نمی باشند بلکه ارزش و کارایی آنها تا آنجاست که به عنوان یک چهارچوب کلی و یک چک لیست نسبتاً معتبر، مورد توجه قرار گیرند. توجه داشته باشید که به بهانه در اختیار داشتن نمونه قرارداد، از لزوم مشاوره حقوقی و در نظر گرفتن همه جوانب کار، غفلت نفرمایید و حتماً در هر مورد با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص، مشورت فرمایید.

قرارداد سرویس و نگهداری آسانبر (آسانسور)

این قرارداد در تاریخ……در شهرستان تهران بین شرکت ……(سهامی خاص) با شناسه ملی…….به شماره ثبت …اداره ثبت شرکت های…..با نمایندگی و امضاء مجاز آقایان ………. (مدیرعامل) و….(عضو هیات مدیره) به نشانی……………………و شماره تماس …………..و رایانامه (ایمیل)…………که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود و شرکت …………. (سهامی خاص) با شناسه ملی…….به شماره ثبت …اداره ثبت شرکت های…..با نمایندگی و امضاء مجاز آقایان…. (مدیرعامل) و….(عضو هیات مدیره) به نشانی ………………… و شماره تماس …………..و رایانامه (ایمیل)…………که از این پس در این قرارداد، پیمانکار نامیده می شود منعقد گردید و طرفین ملزم به اجرای کلیه مفاد و شرایط و پیوست های آن گردیدند.

ماده 1) موضوع قرارداد

سرویس، نگهداری و تعمیرات یک دستگاه آسانبر (آسانسور) سرعت: 1  m/s ….. توقف، مسافربر………….نفره با موتورگيربكس ………………….ساخت کشور…..تابلو فرمان: …………… درب تمام خودکار (تمام اتوماتیک) و تاريخ نصب …………………… مورد استفاده کارفرما در پروژه مسکونی ….واحدی شهرستان ………………….. به نشانی………………

ماده 2) بهای قرارداد و چگونگی پرداخت:

بهای قرارداد برای سرویس و نگهداری یک دستگاه آسانبر موضوع قرارداد با شرایط و اوصافی که در این قرارداد آمده است، ماهیانه مبلغ …………….ریال می باشد. کارفرما بهای مندرج در این قرارداد را در اقساط ماهانه و در پایان هر ماه، پس از صدور فاکتور انجام خدمات از سوی پیمانکار و تایید انجام خدمات از سوی نماینده مستقر کارفرما در محل انجام موضوع قرارداد پرداخت می نماید:

تبصره1) از پرداخت های موضوع این قرارداد بوسیله کارفرما مالیات های مربوطه کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی، واریز و رسید آن به پیمانکار تحویل می گردد.

تبصره 2) از هر پرداخت …درصد به عنوان حسن انجام کار از سوی کارفرما کسر و در پایان قرارداد در صورت رضایت کارفرما به پیمانکار مسترد خواهد شد.

تبصره 3) در اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی از هر پرداخت پیمانکار، 5 درصد کسر و در پایان قرارداد، در صورت ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی به پیمانکار پرداخت خواهد گردید. بدیهی است ارائه مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی بر عهده پیمانکار خواهد بود.

ماده 3)  مدت قرارداد

مدت اين قرارداد از تاريخ……………تا …………. به مدت …….ماه خورشیدی مي باشد .

ماده 4) محل انجام موضوع قرارداد

محل انجام خدمات و سرویس های موضوع قرارداد شهرستان …………می باشد.

مبلغ اين قرارداد ماهيانه …………… ريال معادل………………………………تومان مي باشد کارفرما موظف است مبلغ قرارداد را هر ماه در تاريخ سرويس طبق فاكتور پرداخت نمايد

ماده 5) شرایط و تعهدات

الف : تعهدات و حقوق پیمانکار

1- پیمانکار تعهد می نماید آسانبر موضوع قرارداد را حداقل ماهانه یک نوبت مورد بازدید فنی دقیق قرار داده و نسبت به سرویس و روغنکاری قطعات متحرک و بازدید فنی از کلیه قسمت های آسانسور اقدام نماید. پیمانکار موظف است تاریخ دقیق سرویس ماهانه را با توجه به نشانی محل انجام موضوع قرارداد و زمان بندی مورد توافق به کارفرما اعلام و تاريخ سرويس هر ماه را يك ماه پیش از آن به کارفرما اطلاع دهد.

2- پیمانکار تعهد می نماید پس از اطلاع از خرابی آسانسور حداکثر تا 24 ساعت پس از آگاهی یافتن از سوی کارفرما یا نماینده کارفرما برای رفع خرابی با امکانات و ابزار لازم و با متخصص یا متخصصین مورد نیاز به محل مراجعه و اقدام به رفع خرابی و راه اندازی مجدد آسانبر نماید. چنانچه در مدت یادشده پیمانکار به محل ارائه خدمات مراجعه ننمود یا مراجعه وی به دلیل همراه نداشتن ابزار لازم یا عدم اعزام متخصص متناسب با نیاز موثر نبود و منتهی به رفع کامل و قطعی خرابی آسانبر موضوع قرارداد نشد کارفرما به تشحیص خود برابر…..ریال از بهای همان ماه کسر و در حساب های فیمابین اعمال خواهد نمود.

3- پیمانکار موظف است تاییدیه ارائه سرویس های دوره ای و موردی خود را با بیان دقیق نوع و موارد خدماتی که ارائه کرده و قطعاتی که (با تایید کارفرما) تعویض نموده و موادی که بکار برده را (همراه با تحویل قطعات تعویض شده) به امضای نماینده مستقر کارفرما در محل پروژه برساند و یک برگ اصل این تاییدیه را همراه با فاکتور مربوطه به کارفرما ارائه نماید. کارفرما به فاکتوری که تاییدیه مزبور پیوست آن نباشد ترتیب اثر نخواهد داد و پیمانکار حق هیچ گونه ادعای و اعتراضی در این خصوص را نخواهد داشت. این قرار داد شامل تعمیرات اساسی از جمله تعویض سیم بکسل ها تعمیرات موتور گیربکس تعویض تابلو فرمان نمی شود و هر گونه دخل و تصرف پیمانکار در این قطعات و موارد پس از دریافت تاییدیه کتبی از کارفرما انجام خواهد شد.

4- رعایت حقوق بیمه ای و نیز شرایط ایمنی مربوط به تعمیرکاران (تکنیسین ها) و افراد اعزامی پیمانکار از بدو کار تا پایان آن و در حین ارائه خدمات، بر عهده پیمانکار بوده و جبران هر گونه خسارات و مسئولیت های قانونی و مالی ناشی از قصور یا تقصیر آنان در زمان سرویس دهی بر عهده پیمانکار می باشد.

5- کارکنان اعزامی پیمانکار موظف هستند در محیط و محل ارائه خدمات از مصرف دخانیات پرهیز نموده و کلیه شئون و ضوابط حرفه ای و اخلاقی را نسبت به ساکنین محل، بهره برداران، کارکنان کارفرما و همسایگان و مردم رعایت نمایند.

ب)  تعهدات و حقوق كارفرما 

1- چون پیمانکار در محل انجام موضوع قرارداد نماینده مقیم ندارد کارفرما مسئول استفاده صحیح از آسانبر موضوع قرارداد بوده و از هر گونه دخالت افرادی غیر از کارکنان فنی اعزامی پیمانکار در امر سرویس و نگهداری و تعمیرات آسانبر موضوع بحث، جلوگیری خواهد نمود.

2- آسانبر موضوع قرارداد، نفربر می باشد بنایراین بهره برداری از آن، برای حمل جابجایی مصالح ساختمانی و بار و اسباب و لوازم خانگی ممنوع است و کارفرما متعهد است با نصب آگهی مناسب در درون اتاقک آسانبر یا در جای مناسب دیگری، این مراتب را در معرض دید بهره برداران آسانبر قرار داده و بر اجرای آن نظارت نماید. بدیهی است در صورت عدم رعایت این مورد از سوی کارفرما یا بهره برداران آسانبر، مسئولیتی متوجه پیمانکار نمی باشد.

3- در صورت نیاز به تعویض یا تعمیر قطعات آسانبر، پیمانکار فهرست قطعات خراب یا نیازمند تعمیر و فهرست قطعات اصلی پیشنهادی برای جایگزینی و فهرست تعمیرگاه مجاز و مطمئن برای تعمیر آنها را همراه با هزینه های مربوطه را در اسرع وقت به تایید نماینده مستقر کرافرما در محل رسانیده و پس از تایید وی، اقدام به تعویض و یا تعمیر قطعات خواهد نمود. بدیهی هزینه تعویض و تعمیر قطعات از سوی کارفرما پرداخت می گردد.

تبصره: اگر اثبات شود که خرابی یا نقص قطعات آسانبر به دلیل قصور یا تقصیر پیمانکار در ارائه سرویس های منظم و صحیح بوده یا ناشی از نقص در تعمیر قبلی تحت اشراف پیمانکار یا پیشنهاد و استفاده از قطعات تقلبی و غیر اصلی بوسیله پیمانکار بوده است جبران خسارات وارده به آسانبر و کلیه هزینه های مربوطه بر عهده پیمانکار می باشد كارفرما مجاز ميباشد در صورت عدم رضايت از پيمانكار در انجام وظايف طبق اين قرارداد پس از یک نوبت اعلام كتبي با فاصله یک هفته، قرارداد را به طور يك طرفه فسخ نمايد.

4- کارفرما یا نماینده ایشان موظف به گشودن درب اتاقک آسانسور در زمان ارائه سرویس ها و ارائه كليد اتاق آسانبر در حدفاصل 8 صبح لغايت 5 بعد از ظهر یا در موارد اضطراری هستند در غير اين صورت، بدون انجام سرويس به شرط اعزام به موقع تعمیرکار از سوی پیمانکار، موظف به پرداخت شارژ ماهانه ميباشد.

5- در صورت تغیير نماينده مستقر کارفرما در محل انجام موضوع این قرارداد، کارفرما متعهد است مراتب را بلافاصله به صورت کتبی به پیمانکار اعلام نماید. با تغییر نماینده مزبور اين قرارداد به قوت خود باقي مي ماند و عدم هماهنگی کارفرما با پیمانکار برای معرفی نماینده جدید اگر موجب بروز اشکال در ارائه خدمات موضوع قرارداد شود بر عهده کارفرما می باشد.

6- کارفرما موظف است که حداکثر تا 10 روز از تاریخ انعقاد این قرارداد آسانبر موضوع قرارداد را بیمه نماید.

                                                   کارفرما                                                     پیمانکار                    

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در زمینه های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

هشتم تیرماه 1396

 

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

5 2 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments