هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 14 دقیقه

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

1- تعريف ماليات

اعتراض مودی

ماليات قسمتي از  دارايي و در آمد اشخاص حقيقي و حقوقي تبعه يا مقيم يا داراي در آمد و ثروت در يك جامعه سياسي معين (كشور) است كه اشخاص يادشده بر حسب قوانين مالياتي آن جامعه مكلف به پرداخت آن مي شوند و در صورت استنكاف مجبور به پرداخت آن خواهند شد.

همچنین توصیه می‌شود:

مسئولیت های مالیاتی صاحبان امضای مجاز در شرکت

اصولاً وضع ماليات بایستی به موجب قانون باشد. (بنا به اصل قانوني بودن ماليات كه در همه دنيا رعايت مي گردد.)

 اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بیان می دارد که “هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.”

قوانين مالياتي درهر كشوري جزء حقوق عمومي و در نيتجه آمره هستند و براي مردم تكليف بوجود مي آورند و ضمانت اجرا دارند. براين اساس پرداخت ماليات براي همه ی اشخاص تبعه ی  يك كشور اصل و معافيت مالياتي استثناء براصل تلقی مي شود. (مواد 1 و 2  قانون مالياتهاي مستقيم)

ممنوع الخروج شدن، جريمه هاي مالياتي، توقيف اموال، تامين اموال بدهكار مالياتي نزد اشخاص ثالث از جمله ضمانتهاي اجراي قانون مالياتهاست .( مواد 189 تا 202 قانون مالياتهاي مستقيم)

2- عمر ماليات

اعتراض مودی

عمر مالیات به اندازه عمر كشور ها مي باشد. ايجاد و توسعه ی  آموزش، بهداشت، زير ساختهاي اقتصادي ، راهها ،‌بنادر، ‌فرودگاهها و…. از وظايف عمومي دولتهاست كه بايستي هزينه ی آنها را از محل ماليات تامين كنند.

باج ، خراج ، حقابه، عوارض و …اسامي متعدد ماليات درگذشته هستند.

حق بيمه و عوارض شهرداري ها نيز نوعي ماليات هستند . تفاوت آنها با ماليات مستقيم اين است كه موارد و محل خرج آنها كاملاً مشخص مي باشد .

مودی مالیاتی

اعتراض مودی

مودی به صورت عام به معنی ادا کننده و کسی که وجهی را پرداخت می کند و به صورت خاص به معنی پرداخت کنندگان مالیات به اشخاص حقیقی و حقوقی  که به موجب قانون مکلف به پرداخت مالیات هستند گفته می شود.

3- عدم پرداخت ماليات

اعتراض مودی

نوع عدم پرداخت ماليات داريم:

1) اجتناب از پرداخت ماليات براساس معافيتها و نكات قانوني.

2) فرار از ماليات با اعمال تقلب آميز كه جرم است و مجازات دارد .

4- انواع ماليات

اعتراض مودی

1- ماليات مستقيم كه به درآمد و دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي تعلق مي گيرد.(مواد 17 تا 130 قانون مالياتهاي مستقيم)

2- ماليات غير مستقيم كه به كالا و خدمات تعلق مي گيرد و مصرف  كننده آنرا مي پردازد.( قانون ماليات برارزش افزوده)

5-  تفاوت ماليات مستقيم با ماليات غير مستقيم

1- در ماليات مستقيم مودي قابل شناسايي است و عدم پرداخت ماليات در مورد او ضمانت اجراء پيدا مي كند.

2- در مالياتهاي غير مستقيم ، دولت پرداخت كننده واقعي ماليات را نمي شناسد و اين ماليات ها را از طريق اشخاص ديگري كه قانوناً مكلف به وصول و پرداخت آن به دولت مي شوند وصول مي نمايد.

6-  شاخص ماليات

هر ماليات با دو شاخص معرفي مي شود:

1- پايه ماليات. (ماخذ ماليات، مبناي ماليات)  Tax  Base

2- نرخ ماليات. Tax Rate

پايه ی ماليات آن جنس يا چيزي است كه ماليات به آن تعلق مي گيرد.

نرخ ماليات تعيين مي كند كه چه ميزان از پايه ی ماليات متعلق به دولت است .( ماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم)

نرخ ماليات ممكن است تصاعدي، مقطوع، ‌تنازلي و….. باشد . نرخ ماليات تعيين مي كند كه دولت چه ميزان در درآمد ما شريك است. بنابراين همانگونه كه  هر شريك مي تواند از شريك ديگر حساب شراكت و صورت عملكرد دوره يا مورد شراكت را بخواهد دولت نيز مي تواند حساب شراكت خود در درآمد ما را بخواهد و به اين دليل ما در قانون مالياتها هزينه هاي قابل قبول و غير قابل قبول داريم.

دولت ممكن است بعضي هزينه ها و مخارج ما را قابل قبول نداند. مانند هزينه هاي غير مربوط با فعاليت هاي دوره مالي مورد رسيدگي مؤديان.

يك اصل مهم در اخذ ماليات ، محدود و ممنوع شدن اخذ ماليات مضاعف است. به اين معني كه راجع به يك مورد مشخص نبايد و نمي توان بيش از يك ماليات اخذ كرد.  براين اساس نسبت به واگذاري حقوق املاك براساس ماده 52 قانون مالياتهاي مستقيم  به ماده 76 قانون مذكور كه تعلق يك ماليات را باعث ساقط شدن بقيه مالياتها مي داند توجه بفرمایید.

7-  رابطه در آمد مشمول ماليات و سود

اداره ی مالياتي عمدتاً با سود كاري ندارد. معمولاً با درآمد مشمول ماليات كار دارد.

در اين مورد سه فرض و حالت داريم:

1- سود مساوي با درآمد مشمول ماليات است .

2- سود بيشتر از درآمد مشمول ماليات است.

3- سود كمتراز در آمد مشمول ماليات است .

حالت اول: اگر دفاتر قانونی عيناً پذيرفته شود و هزينه ها قابل قبول تلقي شوند فقط در اين حالت سود مساوي با درآمد مشمول ماليات مي شود .

حالت دوم: نرخ هاي خاص مالياتي يا سودهاي معاف از ماليات ؛  مانند ماده 141 ق.م.م (سود حاصل از صادرات). در اين حالت سود شركت مشمول نرخ خاص بوده يا مشمول معافيت شده است و نتيجتاً بيش از درآمد مشمول ماليات خواهد بود.

حالت سوم: مأمور مالياتي هزينه ها را غير قابل قبول مي داند، ذخيره استهلاك را نمي پذيرد، سود و زيان سنواتي را قبول نمي كند و يا ممكن است دفاتر شركت رد شده باشد و مأمور مالياتي در آمدها را علي الرأس تشخيص داده باشد. دراين حالت سود كمتر از درآمد مشمول ماليات شناخته مي شود.

«ماليات حقوق»

وفق ترتيبات ماده ی 86 قانون مالياتهاي مستقيم در مورد ماليات حقوق، دريافت كنندگان حقوق تكليف به تسليم اظهار نامه  ندارند و مرور زمان آن 5 سال از سررسيد پرداخت آن مي باشد. مرور زمان مالياتي در قانون مالياتهاي مستقيم قبل از اصلاحيه سال 1380 سه سال از تاريخ سر رسيد بوده است.

معافيت هاي مالياتي در مورد حقوق در مادة 91 قانون مالياتهاي مستقيم ذكر شده است.

در مواردي كه كارفرما به تكاليف خود براي پرداخت ماليات حقوق اقدام نكند، طبق مقررات ماده 90 قانون مالياتهاي مستقيم، ماليات به انضمام جرايم مربوط با صدور برگ تشخيص از كارفرما مطالبه خواهد شد و كارفرما در صورت اعتراض مي تواند وفق ماده 238 قانون مالياتهاي مستقيم اقدام كند.

«ماليات تكليفي»

در مورد ماليات تكليفي موضوع ماده ی  104 قانون مالياتهاي مستقيم ماليات كه به عنوان علي الحساب كسر مي شود و مرور زمان ندارد. قابل ذكر است كه برابر ماه ی  199 قانون مالياتهاي مستقيم ، اشخاصي كه برابر قانون مالياتهاي مستقيم، مكلف به كسر و ايصال ماليات موديان ديگر هستند در صورت تخلف بصورت تضامني با مودي مسئول پرداخت ماليات هستند و علاوه بر آن 20% ماليات پرداخت نشده در سررسيد را نيز جريمه خواهند شد.

نكته : موضوع ماده ی 90  قانون مالياتهاي مستقيم (اختلاف در مورد ماليات تكليفي حقوق) قابل توافق با مميز مالياتي هست. اما ماليات تكليفي موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم  قابل توافق با مميز مالياتي نيست.

توصيه  مي شود در مورد ماده ی  104 قانون مالياتهاي مستقيم اگر سازمان امور مالياتي از كارفرما تصفيه و واريز ماليات كسرشده ماده ی  104 را مطالبه كرد كارفرما هم از پيمانكار خود بخواهد مفاصاحساب مالياتي خود را به كارفرما ارائه كند و كارفرما نيز آن  را به سازمان امور مالياتي تسليم نمايد. چون در مورد پرداخت اين ماليات مودي و پرداخت كننده متضامناً مسئول هستند. اگر مودي، مفاصاي مالياتي داشته باشد كارفرما مسئول پرداخت آن نخواهد شد.

«معافيتهاي مالياتي قانون ماليات هاي مستقيم»

1) ماليات بر ارث از ماده 17 تا ماده 43 قانون مالیاتهای مستقیم و معافيتها به شرح مندرج درمتن و جداول قانوني است.

2) حق تمبر مادة 44 تا مادة 51 ق.م.م.

تنها معافيت مالياتي در اين سرفصل ماده ی 48  قانون مالياتهاي مستقيم است كه شركتهاي تعاوني از پرداخت حق تمبر تاسيس و افزايش سرمايه شركت معاف مي باشند .

3) ماليات بر درآمد املاك از ماده ی 52 تا ماده 80 ق.م.م.

الف) ماده ی 59 ( كه با ماده 76 و 77 ق.م.م مرتبط است ) نقل و انتقالات مشمول ماده ی  59  ق.م.م از پرداخت هرگونه ماليات ديگر معاف است. (معافيت ضمني)

در اظهار نامه و ترازنامه شركت بايستي اين در آمدها جدا شود و در قسمت « كسر مي شود» بايستي اين موارد كه ماليات مقطوع داشته يا معافيت دارند قيد شده و از درآمد شركت كسر شود .

سرقفلي هم برابر مادتين 76 و 52 همين وضع را دارد.

برابر يك اصل مالياتي زيان حاصل از منابع در آمدهايي كه به نرخ مقطوع مشمول ماليات مي شود وماليات ديگري هم به آن تعلق نمي گيرد و همچنين زيان ناشي از فعاليت هاي معاف از ماليات قابل كسر از سود منابع مشمول ماليات نمي شود و ادعاي زيان، در موارد فوق مورد قبول سازمان امور مالياتي قرار نمي گيرد.

ب) مادة 77 : اشخاص بابت ساخت و فروش ساختمان مشمول ماليات ديگري نخواهند شد. چون مودي ماليات اولين نقل و انتقال ساختمان كه بيش از دو سال از گواهي پايان كار آنها نگذشته باشد به اضافه 10% ماليات موضوع مادة 76 قانون مالياتهاي مستقيم را پرداخت كرده است و به تصريح همين ماده، ماليات ديگري به آن تعلق نمي گيرد.

ج) تبصره 11 ماده 53 كه مبين معافيت مالياتي مالكاني است كه بيش از سه واحد مسكوني استيجاري با رعايت الگوي مصرف مسكن ساخته يا مي سازند و به اجاره مي دهند و آنها را بابت ماليات بردرآمد املاك اجاري معاف مي داند.

د) معافيت مادة 57 براي اشخاص حقيقي.

هـ) ماده 81 كه در آمد حاصل از فعاليتهاي كشاورزي و…..را از ماليات معاف كرده است.

نكته: برابر ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري هر نوع فعاليت اشخاص كه داراي مجوز فعاليت در مناطق آزاد تا 15 سال از تاريخ بهره برداري مندرج در مجوز فعاليت از معافيت مالياتي برخوردار هستند. 

« معافيت بر درآمد حقوق از ماده 83 تا 93»

الف) معافيت مادة 84 كه با تصويب قانون مديريت خدمات كشوري، اين ماده عملاً منسوخ شده و حداقل معافيت حقوق در قانون بودجه سال 88 براي سال مذكور پنجاه ميليون ريال برابر با پنج ميليون تومان در سال مقرر گرديده و براي سالهاي بعد بايد مجوز كسب گردد.

ب) معافيت هاي ماده 91

ج) معافيت ماده 92 (50% بخشودگي مالياتي)

«ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي»

الف) مادة 105: جمع درآمد پس از كسر زيانهاي حاصل از منابع غير معاف و كسر معافيتهاي مقرر در  اين قانون كه ضمن ماده 132 تا ماده 146 قانون مالياتهاي مستقيم آمده است بايستي 25% ماليات بدهند.

ب) معافيت مالياتي موضوع ماده 132 كه  به مدت 4 سال و تاميزان80%  معافيت مالياتي پيش بيني كرده است.     (معافيت نسبي) و به مدت 10 سال تا ميزان 100%  معافيت مالياتي در مناطق كمتر توسعه يافته.

مادة 132 قانون مالياتهاي مستقيم بسيار مهم و كليدي است.  اين ماده بيان مي كند در آمد مشمول ماليات ابرازي مودياني كه از ابتداي سال 1381 به بعد پروانه بهره برداري يا استخراج معادن اخذ نموده اند از تاريخ بهره برداري به مدت 4 سال و به ميزان 80%  از ماليات معاف است.

عبارت «درآمد مشمول ماليات ابرازي» در اين ماده بسيار مهم  و كليدي است.  مأمور مالياتي بايستي همان در آمد مشمول ماليات ابرازي را معاف بداند نه آنكه خودش تشخيص دهد.

دراين مورد مودي بايد در اعلام درآمد مشمول ماليات دقت لازم راداشته باشد تا از حداكثر معافيت مالياتي بهره مند شود.

ج) تبصره 3 مادة 132 كه تاسيسات جهانگردي و ايرانگردي را تا ميزان 50%  در آمد از ماليات بدون قيد مدت معافيت داده است.

د) معافيت ماده 133 قانون مالياتهاي مستقيم كه برحسب شخصيت و نوع فعاليت تعيين شده است و ناظر به شركتهاي تعاوني و…. است كه در حدود اساسنامه خود فعاليت مي كنند.  فعاليت در حدود اساسنامه شرط لازم براي برخورداري از اين معافيت مي باشد.

ج) مادة 134 (معافيت سه وجهي)

1) در آمد حاصل از تعليم و تربيت.

2) در آمد حاصل از فعاليتهاي منحصراً ورزشي داراي مجوز فعاليت .

3) در آمد حاصل از نگهداري معلولين ذهني و حركتي داراي مجوز.

د) ماده 136 ( معافيت تامين آتيه) مانند بيمه عمر كه حتي مشمول ماليات بر ارث هم نمي شود.

هـ) مادة 137 مخصوص اشخاص حقيقي  است. (معافيت درماني)

در اظهار نامه مالياتي محل و ستوني براي قيد هزينه هاي درماني قيد شده كه بايستي هزينه درماني مودي و افراد تحت عائله اش درآنجا آورده شود . اين مدارك رامودي بايد در پايان سال به اداره دارايي محل بدهد .

هزينه هاي زايمان براي خانمها  هزينه درماني محسوب مي شود.

هـ) ماده 138 (معافيت توسعه اي) هزينه هايي كه بابت توسعه شركت و فعاليت انجام شده  معافيت دارند.

و) تبصره ماده 138) اگر مودي فعاليت خود را به خارج تهران منتقل كند معافيت دارد. (معافيت مهاجرتي)

ز) بند ل ماده 139) فعاليت هاي فرهنگي و هنري كه داراي مجوز از وزارت ارشاد هستند از ماليات معاف هستند.

ح) ماده 141 قانون مالياتهاي مستقيم: صادرات از پرداخت ماليات معاف است. در قانون برنامه هاي سوم و چهارم اين معافيت به درآمد حاصل از صدور كليه كالاهاي غير نفتي به ميزان صد در صد تعميم داده است و همچنين صد در صد درآمد حاصل از صدور خدمات كه طبق ماده 141 معاف نبوده در طول دو برنامه 5 ساله سوم و چهارم معاف گرديده است. در صورتيكه احكام مربوط به ماده 141 در قانون برنامه پنجم تكرار نشود از اول سال 1389 ماده 141 قانون مالياتهاي مستقيم مجدداً جاري خواهد بود و در نتيجه درآمد حاصل از صدور خدمات مشمول ماليات خواهد شد.

ط) ماده 142) در آمد كارگاههاي فرش دستباف معاف از پرداخت ماليات است .

ي) ماده 143) معافيت بورسي : شركتهايي كه در بورس هستند تا زماني كه در بورس هستند معادل  10% ماليات آنها بخشوده شده است. به عبارت ديگر نرخ ماليات شركت پذيرفته شده در بورس 5/22 درصد مي باشد.

ك) تبصره 1 ماده 143) معاملات سهام و حق تقدم سهام شركتهاي مطرح در بورس چون مشمول ماليات نرخ خاص مي باشند قطعي است و مشمول ماليات ديگري نمي شود .

ل) تبصره 3 ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم) صرف سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس كه به سرمايه اضافه گردد. نيم در صد ماليات دارد و مشمول ماليات ديگر نخواهد شد. صرف سهام در ساير شركتها مشمول ماليات به نرخ 25 درصد مي باشد.

م) مادة 144) بورسها و جوايز تحصيلي و مهريه خانمها و جهيزيه منقول و حق اختراع و… معاف مالياتي دارند.

ن) مادة  145) سود سپرده هاي بانكي، و سود سپرده هاي دريافتي از مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز، سود اوراق مشاركت و اوراق قرضه و… معافيت  مالياتي دارند.

س) حقوق مكتسبه (مندرج در مادة 146) معافيتهاي مالياتي كه قبلاً با قوانين ديگر اعطاء شده تا پايان دوره معافيت به قوت خود باقي هستند. چون حقوق مكتسبه تلقي مي شوند.

ع) مادة 189) اگر مودي 3 سال متوالي تراز نامه و… مورد قبول گرفته و ماليات هر سال را در همان سال تسليم اظهار نامه بدون طرح در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي پرداخت كرده باشد به شرح ماده مذكور از 5% معافيت مالياتي برخوردار خواهد شد.

«تشويقات مالياتي»

1-  معادل يك درصد به ازاي هر ماه از مالياتهاي پرداختي مؤدي تا سر رسيد مقرر بعنوان جايزه خوش حسابي از ماليات متعلقه كسر خواهد شد. (ماده 190 قانون مالياتهاي مستقيم)

2-  چنانچه مؤديان مالياتي كه مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني هستند سه سال متوالي تراز نامه و حساب سود و زيان ودفاتر و مدارك آنها مورد قبول اداره مالياتي قرارگيرد و ماليات هر سال خود را در سال تسليم اظهار نامه و بدون مراجعه به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي پرداخت نموده باشند علاوه بر بند فوق معادل 5 درصد اصل ماليات سه سال متوالي را بعنوان جايزه دريافت خواهند داشت كه اين جايزه از ماليات معاف است.  (ماده 189 ق . م م )

3-  در صورت تمكين به برگ تشخيص مالياتي و توافق با اداره مالياتي از 80 درصد جرائم متعلقه معاف خواهند بود (تبصره يك ماده 190 ق.م.م)

4-  در صورتي كه موديان ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت آن اقدام نمايند 40 درصد جرائم متعلقه بخشيده مي شود .(تبصره 2 ماده 190 ق . م .م)

« جرائم مالياتي »

1-  عدم تسليم اظهار نامه توسط اشخاص حقوقي و مشمولان بندهاي (الف و ب) ماده (95) موجب تعلق جريمه اي معادل 40 درصد ماليات متعلق بوده كه غير قابل بخشش است.

2-  عدم تسليم اظهارنامه ی موضوع ماده 114 توسط آخرين مديران شركت باعث خواهد شد كه مديران متضامناً مسئول پرداخت ماليات شركت شوند .(تبصره ماده 118  ق . م . م)

3-  عدم تسليم اظهار نامه و تراز نامه حساب سود و زيان در دوره معافيت موجب  لغو معافيت در سال مربوط خواهد شد.(تبصره ماده 193 ق.م.م)

4-  عدم اجراي طرح توسعه، تكميل، بازسازي و نوسازي و يا عدم بهره برداري ظرف مدت يك سال پس از مهلت تعيين شده در طرح سرمايه گذاري و يا انحلال يا انتقال ظرف مدت پنج سال پس از شروع بهره برداري، موجب تعلق ماليات معادل معافيت هاي مالياتي منظور شده براي اجراي طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (190) مي شود. (تبصره 1 ماده 138 ق.م.م).

5-   در صورت خودداري از ارائه دفاتر در اجراي ماده 181 ق. م.م بدون عذر موجه، درآمد مشمول ماليات مودي با نظر هيأت موضوع ماده 97 ق.م.م به طريق علي الرأس محاسبه مي شود. ( ماده 181 ق . م . م)

6-  تاخير در پرداخت ماليات پس از سر رسيد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل 5/2 درصد ماليات متعلقه به ازاي هر ماه تاخير مي شود.( ماده 190 ق . م . م) اين جريمه در مورد اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 چهل درصد مي باشد و غير قابل بخشودگي است.

7-  عدم تسليم اظهار نامه در موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل ده درصد ماليات متعلقه خواهد شد.
(ماده 192 ق . م. م) اين جريمه در مورد اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 ق.م.م چهل درصد مي باشد و غير قابل بخشودگي است.

8-  عدم تسليم تراز نامه و حساب سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر موجب تعلق جريمه اي معادل 20 درصد ماليات متعلقه براي هريك از موارد فوق خواهد شد. (ماده 193 ق .م .م)

9-  رد دفاتر قانوني موجب تعلق جريمه اي معادل 10 درصد ماليات متعلقه خواهد شد.(ماده 193)

تبصره مادة 192 و تبصره مادة 193 و مادة 132 قانون مالياتهاي مستقيم متضمن نكاتي به شرح ذيل مي باشند:

مادة 192  قانون مالياتهاي مستقيم عدم تسليم اظهارنامه در مواعد مقرر بوسيله مودي را موجب 10% جريمه معادل ماليات متعلقه مي داند. تبصره ی اين ماده عدم تسليم اظهار نامه توسط اشخاص حقوقي و مشمولان بندهاي الف و ب ماده 95 قانون مذكور را مشمول جريمه ی 40% دانسته و جريمه ی مذكور قابل بخشودگي نيست.

بنابراين موديان بايد در تسليم اظهار نامه با پست سفارشي دو قبضه تسريع كنند.

تبصره ی مادة 226 قانون مالياتهاي مستقيم تسليم  اظهار نامه ی اصلاحي و تكميلي را پيش بيني نموده و مودي را مجاز مي داند كه  ظرف يك ماه اظهار نامه اصلاحي بدهد تا جايگزين اظهار نامه ی قبلي شود و تسليم اظهار نامه ی اول در مواعد قانوني را كافي براي رفع مسئوليت تسليم اظهار نامه مي داند .

در مورد تبصره مادة 193 به بند پاياني مادة 110 قانون مالياتهاي مستقيم توجه شود.

تسليم اظهار نامه در موعد مقرر حتي براي اشخاصي كه در دورة معافيت هستند الزامي است و اگر اين اشخاص اظهار نامه را در مواعد مقرر تسليم نكنند از شمول معافيت خارج مي شوند و به شرح ذيل مشمول:

الف) بند 1 مادة 97 قانون مالياتهاي مستقيم مي شوند.

ب) از آنان مطالبه ماليات مي شوند.

ج) 40% ماليات هم جريمه مي شوند.

10-  چنانچه اظهار نامه ی مالياتي به موقع تسليم و بدون رسيدگي قبول شده باشد (ماده 158) در صورتيكه در آمد ابرازي مؤدي بادرآمد تشخيصي قطعي شده اداره امور مالياتي  بيش از 15 درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مالياتي به مؤدي تا سه سال هيچگونه بخشودگي و تسهيلات ديگر به وي اعطاء نخواهد شد.(ماده 194  ق . م. م)

11-  جريمه ی تخلف آخرين مديران قبل از انحلال از لحاظ تسليم اظهار نامه ی موضوع ماده 114 معادل 2 درصد سرمايه پرداخت شده شركت در تاريخ انحلال خواهد بود. (ماده 195 ق . م.م)

12- جريمه ی تسليم اظهار نامه موضوع ماده 114 بر خلاف واقع توسط آخرين مديران شخص حقوقي معادل يك درصد سرمايه ی پرداخت شده در تاريخ انحلال مي باشد.(ماده 195 ق . م.م )

13-  جريمه ی مديران تصفيه در صورت تخلف از مقررات مالياتي معادل 20 درصد ماليات متعلقه خواهد بود.   (ماده 196 ق . م .م)

14-  جريمه ی عدم تسليم ليست حقوق معادل 2 درصد حقوق پرداخت شده مي باشد .(ماده 197 ق . م . م)

15- جريمه ی عدم تسليم قراردادهاي پيمانكاران ظرف مهلت مقرر معادل يك درصد مبلغ قراردادها خواهد بود.(ماده 197 ق. م . م).

16- عدم كسر و ايصال مالياتهاي تكليفي در موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل 20 درصد ماليات متعلقه خواهد شد.(ماده 199 ق . م . م)

17- وصول ماليات از طريق عمليات اجرائي علاوه بر وصول اصل بدهي و جرايم متعلقه باعث تعلق جريمه اي معادل 10 درصد جمع بدهي و جرائم متعلقه خواهد شد. (ماده 211 ق . م . م)

 

« حل اختلاف مالياتي»

ماده 244 قانون مالياتهاي مستقيم مرجع رسيدگي به كليه اختلاف هاي مالياتي را هيأت حل اختلاف مالياتي مي داندكه  متشكل از 1 نفر عضو قاضي و 1نفر نماينده ی سازمان امور مالياتي است و 1نفر نماينده ی اتاق بازرگاني و صنايع و معاون يا اتاق تعاون يا جامعه ی حسابداران رسمي يا تشكلهاي صنفي به انتخاب مودي  مي باشد.

مودي بايد بخواهد كه نماينده مورد نظر او از اتحاديه صنفي ذيربط خود باشد تا دفاع از او را به خوبي انجام دهد. بر اساس تبصره هاي 1 و 2 همين ماده اداره مالياتي به هنگام تشكيل جلسه از اعضاء هيأت حل اختلاف كه يكي از آنها نماينده معرفي شده ی مودي است دعوت مي كند.

اگر مودي نماينده ی را خودش انتخاب نكند سازمان امور مالياتي يكي از نمايندگان مورد نظرخود (معمولاً نماينده اتاق بازرگاني) را دعوت مي كند.

پس از آنكه برگ تشخيص ماليات با اوصاف و شرايط قانوني مندرج در مادة 237 قانون مالياتهاي مستقيم صادر و ابلاغ شد ممكن است مودي اعتراض داشته باشد.  اعتراض مودي براساس ماده 238 قانون مالياتهاي مستقيم براي رسيدگي نزد مميز كل  مطرح مي شود و ظرف 30 روز از تاريخ اعتراض مودي رسيدگي خواهد شد . اعتراض مودي در اين مرحله قابل توافق با مميز كل است.

اگر مودي با مميز كل به توافق نرسيده باشند پرونده به هيأت حل اختلاف مالياتي مي رود . درهمين مرحله كه پرونده نزد مميز كل مي رود مودي بايد بخواهد كه در صورت عدم توافق با مميز كل از نماينده اتحاديه (يا هر مرجعي كه مودي خواسته) دعوت شود و اگر سازمان مالياتي از نماينده ی معرفي شده بوسيله مودي دعوت نكرده بود مودي بايد جهت حضور نماينده معرفي شده خود تقاضاي تجديد جلسه را بكند.

براساس ماده 240 قانون مالياتهاي مستقيم، نماينده سازمان امور مالياتي بايد در جلسه هيأت حل اختلاف مالياتي حاضر شود و براي توجيه تشخيص و نظر خود دلايل كافي و مستند ارائه كند وبرابر مادتين 248 و 249 قانون مالياتهاي مستقيم هيأت حل اختلاف مالياتي بايستي براساس دلايل و مستندات قانوني و كامل و به صورتي دقيق به اعتراض مودي رسيدگي كنند و رأي  اين هيأت بايستي مدلل و مستند و موجه باشد.

حضور نماينده ی مودي بويژه آنكه از اتحاديه  صنفي مربوطه انتخاب شده باشد و توجه اين نماينده به حقوق قانوني مودي و توجه به ترتيبات قانوني رسيدگي به موضوع در هيأت حل اختلاف مالياتي مي تواند حقوق قانوني مودي را حفظ نمايد.

ضمانت اجراي اعتراضات غير موجه اين است كه برابر مقررات اگر مودي اعتراض كرد و اعتراض او در مراجع رسيدگي وارد دانسته نشد بايستي 1% مبلغ ماليات را به عنوان هزينه ی دادرسي بپردازد

اعتراض مودی

همچنین بخوانید:

قانون مالیات های مستقیم

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
11 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments

با عرض سلام بنده دارای کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی اردبیل هستم و در سال 92اقدام به صادرات کالا به کشور آذربایجان کرده ام ودرزمان مقرر چون خودم در دسترس نبودم و نتوانستم اظهارنامه مایاتی را به دارایی ارایه دهم و از این بابت امور مالیاتی شهرستان گرمی از استان اردبیل اقدام به بستن مبلغ 67 میلیون تومان مالیات بابت عملکرد صادرات سال 92 کرده است. لطفا بنده را راهنمایی کنید من چگونه میتوانم از این معافیت برخوردار باشم آیا به صرف عدم ارایه اظهارنامه میتوانند صادرات بنده را مشمول مالیات نمایند در ضمن بنده اعتراض خود را کتبا ارایه کرده ام و در تاریخ 12 اسفند جلسه ای را جهت بررسی تعیین نموده اند،لطفا راهنماییم فرمایید.با تشکر داود خداداد09128686052

سلام اقای کیا . خداقوت من دانشجوی حقوق هستم مطالبتون رو خوندم خیلی عالی بود امیدوارم که همواره با نگارش مطالب مبتلا به کشور به مردمی که به علت عدم اطلاع کافی ازحقوق خود مورد تعدی ادارات وسازمانها بخصوص مالیاتی قرارمیگیرند کمک کنید. من سوالی دارم که به ایمیل شما ارسال میکنم لطف میکنید اگر به من پاسخ بدهید.

من که هیچوقت در موارد مالیاتی ایران تجربه نداشتم، و اخیراً به ایران آمدم و سعی میکنم که مالیات بر درآمد شخصی که چند سالی است مرحوم شده، را پرداخت کنم، متوجه شدم که در این مملکت هیچ حساب و کتابی برای پرداخت مالیات وجود ندارد!
فردی که من با او طرف بودم به علت متوجه شدن از بی اطلاعی من برای کل درآمد حدود 5 میلیون تومان اجاره در مدت 12 سال مبلغ «بیش از 100 میلیون تومان» را برای مالیات و جریمه آن به من اعلام کرد. و بعدش شماره تلفن موبایل خود را به من داد و گفت: «اینها همش درست میشه با من تماس بگیر…»
به عبارت دیگر مرا به مرگ تهدید کرد تا به تب راضی بشوم.
چب بگم…؟
به کی بگیم دردهامونو…؟؟؟

با سلام جناب رئیسی کیا از مطالب خوبی که زحمت کشیدید ممنونم با آرزوی سلامتی و موفقیت…

درود بر شما.یک سوال داشتم .ما یک شرکت کشتیرانی داریم که توسط حساب این شرکت پولی جهت چارترینگ کشتی به یک شرکت دیگر پرداخت شده به اینصورت که پول را از صاحب کالا اخذ و به صاحب کشتی پرداخت کردیم و دراین میان هیچ سودی شامل حال شرکت ما نشده.آیا این موضوع مشمول مالیات میشود یا خیر؟

سلام من کارمند هستم واسه لیست حقوق کارکنان سالهای 89 تا 93 دارایی امسال از ما جریمه گرفت. ميخواستم بدونم که پرونده اون پنج سال بسته شده یا بازم دارایی ميتونه لیست حقوق رو بررسی کنه؟

جناب رئیسی کیا
با سلام و احترام
ضمن سپاس فراوان بابت مطالب ارائه شده درخصوص جرائم و معافیت های مالیاتی، درخواست می شود در صورت صلاحدید، آنها را باتوجه به اصلاحیۀ سال 94 بروزرسانی فرمائید تا کاملاً مفید فایده برای مراجعه کنندگان به سایت جنابعالی باشد.
البته اینجانب با مطالعۀ سطر به سطر ق.م.م نسبت به استخراج کلیۀ معافیت ها و جرائم مالیاتی اقدام نموده ام که پس از ویرایش و تکمیل آن، فایل مربوطه را برایتان ارسال خواهم کرد تا اگر ضروری دانستید جهت بهره برداری افراد متقاضی، آن را در سایت خود قرار دهید.
همچنین با توجه به آموخته ها و اندوخته های جنابعالی، پیشنهاد می نمایم در صورت امکان و در،اختیار داشتن اطلاعات مربوطه، کیس ها و پرونده های مالیاتی مختلف را مورد ارزیابی قرار داده و در سایت خود قرار دهید تا مورد استفادۀ حسابداران و کارکنان مالی شرکت ها قرار گرفته و جهت انجام عملیات مالی روزمرۀ خود و از آن مهمتر، تعامل با حوزه های مالیاتی، توانایی بیشتری داشته باشند.
با سپاس مجدد – ناطقی