هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 2 دقیقه

 

ماده 2 قانون تامین اجتماعی به تعریف اصطلاحات کاربردی بیمه ای پرداخته که به شرح زیر است:

 

ﺑﯿﻤﻪ‌ ﺷﺪﻩ‌:

ﺷﺨﺼﯽ‌ ﺍﺳﺖ‌ ﻛﻪ‌ ﺭﺍﺳﺎً ﻣﺸﻤﻮﻝ‌ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‌ ﺗﺄﻣﯿﻦ‌ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‌ ﺑﻮﺩﻩ‌ ﻭ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‌ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ‌ ﺑﻪ‌ ﻋﻨﻮﺍﻥ‌ ﺣﻖ‌ ﺑﯿﻤﻪ‌ ﺣﻖ‌ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‌ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ‌ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ‌ ﻗﺎﻧﻮﻥ‌ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.

 

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‌ ﺑﯿﻤﻪ‌ ﺷﺪﻩ:‌

ﺷﺨﺺ‌ ﯾﺎ ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ‌ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ‌ ﺑﻪ‌ ﺗﺒﻊ‌ ﺑﯿﻤﻪ‌ ﺷﺪﻩ‌ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ‌ ﻣﻮﺿﻮﻉ‌ ﺍﯾﻦ‌ ﻗﺎﻧﻮﻥ‌ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‌ ﻣﯽ‌ﻛﻨﻨﺪ.

 

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ:‌

ﻣﺤﻠﯽ‌ ﺍﺳﺖ‌ ﻛﻪ‌ ﺑﯿﻤﻪ‌ ﺷﺪﻩ‌ ﺑﻪ‌ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ‌ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ‌ﺟﺎ ﻛﺎﺭ ﻣﯽ‌ﻛﻨﺪ.

 

ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ:

ﺷﺨﺺ‌ ﺣﻘﯿﻘﯽ‌ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ‌ ﺍﺳﺖ‌ ﻛﻪ‌ ﺑﯿﻤﻪ‌ ﺷﺪﻩ‌ ﺑﻪ‌ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﯾﺎ ﺑﻪ‌ ﺣﺴﺎﺏ‌ ﺍﻭ ﻛﺎﺭ ﻣﯽ‌ﻛﻨﺪ. ﻛﻠﯿﻪ‌ ﻛﺴﺎﻧﯽ‌ ﻛﻪ‌ ﺑﻪ‌ ﻋﻨﻮﺍﻥ‌ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻝ‌ ﻋﻬﺪﻩ‌ﺩﺍﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ‌ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ‌ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ‌ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ‌ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻝ‌ ﺍﻧﺠﺎﻡ‌ ﻛﻠﯿﻪ‌ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﯽ‌ ﺍﺳﺖ‌ ﻛﻪ‌ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ‌ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ‌ ﺑﯿﻤﻪ‌ ﺷﺪﻩ‌ ﺑﻪ‌ ﻋﻬﺪﻩ‌ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ.

 

ﻣﺰﺩ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻕ‌ ﯾﺎ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ:

ﺷﺎﻣﻞ‌ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ‌ ﻭﺟﻮﻩ‌ ﻭ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ‌ ﻧﻘﺪﯼ‌ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪﯼ‌ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍﺳﺖ‌ ﻛﻪ‌ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ‌ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ‌ ﺑﯿﻤﻪ‌ ﺷﺪﻩ‌ ﺩﺍﺩﻩ‌ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

 

ﺣﻖ‌ ﺑﯿﻤﻪ:‌

ﻋﺒﺎﺭﺕ‌ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﻫﯽ‌ ﺍﺳﺖ‌ ﻛﻪ‌ ﺑﻪ‌ ﺣﻜﻢ‌ ﺍﯾﻦ‌ ﻗﺎﻧﻮﻥ‌ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ‌ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‌ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ‌ ﻣﻮﺿﻮﻉ‌ ﺁﻥ‌ ﺑﻪ‌ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‌ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‌ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ.

 

ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ‌:

ﻭﺿﻊ‌ ﻏﯿﺮﻋﺎﺩﯼ‌ ﺟﺴﻤﯽ‌ ﯾﺎ ﺭﻭﺣﯽ‌ ﺍﺳﺖ‌ ﻛﻪ‌ ﺍﻧﺠﺎﻡ‌ ﺧﺪﻣﺎﺕ‌ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ‌ ﺭﺍ ﺍﯾﺠﺎﺏ‌ ﻣﯽ‌ﻛﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ‌ ﻋﺪﻡ‌ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ‌ ﻣﻮﻗﺖ‌ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‌ ﺑﻪ‌ ﻛﺎﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﯾﺎ ﺍﯾﻦ‌ ﻛﻪ‌ ﻣﻮﺟﺐ‌ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ‌ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ.

 

ﺣﺎﺩﺛﻪ‌:

ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ‌ ﺍﺳﺖ‌ ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ‌ ﻧﺸﺪﻩ‌ ﻛﻪ‌ ﺗﺤﺖ‌ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ‌ ﯾﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ‌ ﺧﺎﺭﺟﯽ‌ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻋﻤﻞ‌ ﯾﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ‌ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ‌ ﺭﺥ‌ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ‌ ﺻﺪﻣﺎﺗﯽ‌ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ‌ ﯾﺎ ﺭﻭﺍﻥ‌ ﺑﯿﻤﻪ‌ﺷﺪﻩ‌ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ.

 

ﻏﺮﺍﻣﺖ‌ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ:

ﺑﻪ‌ ﻭﺟﻮﻫﯽ‌ ﺍﻃﻼﻕ‌ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻛﻪ‌ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻡ‌ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﯼ‌, ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ‌ ﻭ ﻋﺪﻡ‌ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ‌ ﻣﻮﻗﺖ‌ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‌ ﺑﻪ‌ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ‌ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ‌ ﻣﺰﺩ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻕ‌ ﺑﻪ‌ ﺣﻜﻢ‌ ﺍﯾﻦ‌ ﻗﺎﻧﻮﻥ‌ ﺑﻪ‌ ﺟﺎﯼ‌ ﻣﺰﺩ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻕ‌ ﺑﻪ‌ ﺑﯿﻤﻪ‌ ﺷﺪﻩ‌ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‌ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

 

ﻭﺳﺎﺋﻞ‌ ﻛﻤﻚ‌ ﭘﺰﺷﻜﯽ‌ (ﭘﺮﻭﺗﺰ ﻭ ﺍﺭﻭﺗﺰ):

ﻭﺳﺎﯾﻠﯽ‌ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ‌ ﺑﻪ‌ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻋﺎﺩﻩ‌ ﺳﻼﻣﺖ‌ ﯾﺎ ﺑﺮﺍﯼ‌ ﺟﺒﺮﺍﻥ‌ ﻧﻘﺺ‌ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ‌ ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ‌ ﯾﻜﯽ‌ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺱ‌ ﺑﻪ‌ ﻛﺎﺭ ﻣﯽ‌ﺭﻭﻧﺪ.

 

ﻛﻤﻚ‌ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ:‌

ﻣﺒﻠﻐﯽ‌ ﺍﺳﺖ‌ ﻛﻪ‌ ﻃﺒﻖ‌ ﺷﺮﺍﯾﻂ‌ ﺧﺎﺻﯽ‌ ﺑﺮﺍﯼ‌ ﺟﺒﺮﺍﻥ‌ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎﯼ‌ ﻧﺎﺷﯽ‌ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ‌ ﺑﻪ‌ ﺑﯿﻤﻪ‌ ﺷﺪﻩ‌ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‌ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ.

 

ﻛﻤﻚ‌ ﻋﺎﺋﻠﻪ‌ﻣﻨﺪﯼ:‌

ﻣﺒﻠﻐﯽ‌ ﺍﺳﺖ‌ ﻛﻪ‌ ﻃﺒﻖ‌ ﺷﺮﺍﯾﻂ‌ ﺧﺎﺹ‌ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ‌ ﻋﺎﺋﻠﻪ‌ﻣﻨﺪﯼ‌ ﺗﻮﺳﻂ‌ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ‌ ﺑﯿﻤﻪ‌ ﺷﺪﻩ‌ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‌ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

 

ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ‌ ﻛﻠﯽ‌:

ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ‌ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ‌ ﻗﺪﺭﺕ‌ ﻛﺎﺭ ﺑﯿﻤﻪ‌ ﺷﺪﻩ‌ﺑﻪ‌ ﻧﺤﻮﯼ‌ ﻛﻪ‌ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‌ ﺑﻪ‌ ﻛﺎﺭ ﺳﺎﺑﻖ‌ ﯾﺎ ﻛﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮﯼ‌ ﺑﯿﺶ‌ ﺍﺯ ﯾﻚ‌ ﺳﻮﻡ‌ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻗﺒﻠﯽ‌ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ‌ ﺩﺳﺖ‌ ﺁﻭﺭﺩ.

 

ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ‌ ﺟﺰﺋﯽ‌:

ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ‌ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ‌ ﻗﺪﺭﺕ‌ ﻛﺎﺭ ﺑﯿﻤﻪ‌ﺷﺪﻩ‌ ﺑﻪ‌ ﻧﺤﻮﯼ‌ ﻛﻪ‌ ﺑﺎ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‌ ﺑﻪ‌ ﻛﺎﺭ ﺳﺎﺑﻖ‌ ﯾﺎ ﻛﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ‌ ﻗﺴﻤﺘﯽ‌ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ‌ ﺩﺳﺖ‌ ﺁﻭﺭﺩ.

 

ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ:‌

ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ‌ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ‌ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‌ ﺑﯿﻤﻪ‌ ﺷﺪﻩ‌ ﺑﻪ‌ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ‌ ﺳﺒﺐ‌ ﺭﺳﯿﺪﻥ‌ ﺑﻪ‌ ﺳﻦ‌ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ‌ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ‌ ﻗﺎﻧﻮﻥ‌.

 

ﻣﺴﺘﻤﺮﯼ:‌

ﻋﺒﺎﺭﺕ‌ ﺍﺯ ﻭﺟﻬﯽ‌ ﺍﺳﺖ‌ ﻛﻪ‌ ﻃﺒﻖ‌ ﺷﺮﺍﯾﻂ‌ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ‌ ﻗﺎﻧﻮﻥ‌ ﺑﻪ‌ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﺒﺮﺍﻥ‌ ﻗﻄﻊ‌ ﺗﻤﺎﻡ‌ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ‌ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﻪ‌ ﺑﯿﻤﻪ‌ ﺷﺪﻩ‌ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ‌ ﻓﻮﺕ‌ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﯼ‌ ﺗﺄﻣﯿﻦ‌ ﻣﻌﯿﺸﺖ‌ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ‌ ﻭﯼ‌ ﺑﻪ‌ ﺁﻧﺎﻥ‌ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‌ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

 

ﻏﺮﺍﻣﺖ‌ ﻣﻘﻄﻮﻉ‌ ﻧﻘﺺ‌ ﻋﻀﻮ:

ﻣﺒﻠﻐﯽ‌ ﺍﺳﺖ‌ ﻛﻪ‌ ﺑﻪ‌ ﻃﻮﺭ ﯾﻚ‌ ﺟﺎ ﺑﺮﺍﯼ‌ ﺟﺒﺮﺍﻥ‌ ﻧﻘﺺ‌ ﻋﻀﻮ ﯾﺎ ﺟﺒﺮﺍﻥ‌ ﺗﻘﻠﯿﻞ‌ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﯿﻤﻪ‌ﺷﺪﻩ‌ ﺑﻪ‌ ﺷﺨﺺ‌ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻩ‌ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

 

ﻛﻤﻚ‌ ﻛﻔﻦ‌ ﻭ ﺩﻓﻦ:‌

ﻣﺒﻠﻎ‌ ﻣﻘﻄﻮﻋﯽ‌ ﺍﺳﺖ‌ ﻛﻪ‌ ﺑﻪ‌ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﯿﻦ‌ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎﯼ‌ ﻣﺮﺑﻮﻁ‌ ﺑﻪ‌ ﻛﻔﻦ‌ ﻭ ﺩﻓﻦ‌ ﺑﯿﻤﻪ‌ ﺷﺪﻩ‌ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ‌ ﻛﻪ‌ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‌ ﺍﻭ ﺍﯾﻦ‌ ﺍﻣﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ‌ ﻋﻬﺪﻩ‌ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‌ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ.

 

صادق رئیسی کیا

بیست و چهارم شهریورماه 1394

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments