هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

این یک نمونه ساده از یک قرارداد برای انجام مطالعه توجیه اقتصادی  و تهیه مدل بهگزینی و تحلیل مالی یک پروژه مجتمع تجاری – بازار روز و هتل است.

  این قرارداد در تاریخ …… در تهران فیمابین ….. با نمایندگی آقای ….. (مدیر عامل) و آقای ….. (عضو هیات مدیره) که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یکسو و آقای ……فرزند…………..به شماره شناسنامه …………….متولد…………….صادره از …………… با کد ملی ……………….. و کد پستی ……………….. و به نشانی ………………………………………………………………….که در این قرارداد مشاور مطالعات توجیه اقتصادی ، تهیه مدل بهگزینی و تحلیل مالی پروژه مجتمع تجاری – بازار روز و هتل) …. ( که به اختصار مشاور) نامیده می شود، از سوی دیگر وفق مقررات و شرائط ذیل منعقد گردید و طرفین متعهد به تبعیت از مفاد آن می باشند .

ماده۱) موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از خرید خدمات مشاور در امر مطالعات توجیه اقتصادی، تهیه مدل بهگزینی تحلیل مالی پروژه … با توجه به اهداف و خط مشی های کلانی که کارفرما برای راهبری مطلوب پروژه مد نظر قرارداده ، تحت شرایط و مفاد مندرج در این قرارداد.

ماده دو) مدت قرارداد:

مدت این قرارداد از تاریخ …….. الی ………….. به مدت ……… ماه شمسی می باشد.

ماده سه) حدود شرح خدمات :

در انجام خدمات موضوع این قرارداد و به منظور مطالعات توجیه اقتصادی، تهیه مدل بهگزینی و تحلیل پروژه …..اقدامات به شرح زیر مد نظر می باشد:

۱-   جمع آوری اطلاعات فنی ، اقتصادی و مالی پروژه (توسط کارفرما ارائه خواهد شد)

۲-   بررسی و پیشنهاد سناریوهای مختلف اجرای پروژه

۳-   بررسی برنامه زمانبندی روشهای اجرای پروژه

۴-   بررسی و پیشنهاد سناریوهای مختلف تأمین منابع مالی پروژه

۵-   اخذ نظرات کارفرما درخصوص روشهای مختلف اجراء و تأمین منابع مالی

۶-   تجزیه و تحلیل های مربوط به توجیه اقتصادی پروژه و ارائه شاخص های اقتصادی پروژه

۷-   تهیه مدل تحلیل مالی در محیط Excel

۸-   استخراج شاخص های مالی پروژه همچون FIRR, ROE و هزینه تمام شده و مقایسه آن با شاخص های اقتصادی پروژه .

۹-   تحلیل حساسیت نسبت به پارامترهایی که از عدم قطعیت قابل ملاحظه برخوردارند.

۱۰-          توسعه مدل بهگزینی و ارائه شاخص های اصلی پروژه براساس پیشینه سازی منافع طرح بالحاظ کردن محدودیتهای اعمال شده از طرف کارفرما.

۱۱-          تهیه جریان نقدی گزینه منتخب اجرای پروژه

۱۲-          تبیین مدیریت ارتباط با مشتری و ارائه مشخصه های ارکان سازمان فروش و بهره برداری

۱۳-          ارائه گزارش (نسخه مکتوب و POWER POINT‌) .

ماده چهار) تعهدات طرفین:

۶-۱- تعهدات مشاور:

۱- مشاور متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد ، در ازای دریافت حق الزحمه انجام دهد.

۲- مشاور متعهد میگردد، اسناد و مدارک و اطلاعاتی را که به منظور انجام خدمات موضوع قرارداد کسب می نماید، به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ارائه ننماید، مگر با کسب اجازه کتبی از کارفرما.

۶-۲- تعهدات کارفرما:

– کارفرما متعهد میشود که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد ، حق الزحمه مربوطه را طبق شرایط ذکر شده در قرارداد حاضر به مشاور پرداخت نماید.

ماده پنج ) تسهیلات و امکانات:

بطور کلی کارفرما کلیه تدابیر لازم را جهت تسهیل مشاور برای انجام خدمات موضوع قرارداد اتخاذ خواهد نمود، به ویژه در موارد زیر :

– مجموعه مبانی و مفروضات مورد نظر کارفرما و سایر اطلاعاتی که برای انجام مطالعات ضروری است به شرح ذیل:

– برقراری ارتباط با سازمانها، ارگانها و یا سایر مراجع ذیربط مورد نظر کارفرمادر راستای اجرای مفاد این قرارداد.

– تأمین هزینه رفت و برگشت و محل سکونت در صورت اعزام مشاور به مأموریت.

ماده شش) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت حق الزحمه و کسور قانونی :

مبلغ این قرارداد ………….. ریال می باشد که پس از کسر کسور و عوارض قانونی به شرح ذیل پرداخت خواهد شد.

الف- ۲۵ درصد حق الزحمه در زمان انعقاد قرارداد در ازاء تودیع تضمین معتبر و مورد قبول کارفرما، به مشاور پرداخت خواهد شد. قابل ذکر است که پس از تسویه حساب مبلغ پیش پرداخت ( که متناسباً ‌از اقساط حق الزحمه کسر خواهد شد) ، تضمین مذکور به مشاور عودت خواهد شد.

ب- ……..درصدحق الزحمه پس از ارائه گزارش نهایی مطالعات توجیه اقتصادی ، تهیه مدل بهگزینی و تحلیل مالی پروژه که بایستی حداکثر تا مورخ …………….. به کارفرما ارائه گردد مشاور پرداخت خواهد شد.

د- مابقی حق الزحمه پس از اعمال نظرات اصلاحی کارفرما در گزراش نهایی و ارائه فایل POWER POINT  یافته های نهایی مطالعات که بایستی حداکثر تا مورخ …………….. به کارفرما ارائه گردد به مشاور پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: کارفرما مالیات این قرارداد را براساس پنچ درصد حق الزحمه کسر و به حساب مشاور به وزارت دارایی پرداخت و قبض آنرا به مشاور ارائه می نماید .

تبصره۲:درخصوص حق بیمه تأمین اجتماعی حسب ضوابط ابلاغی کارفرما که در پیوست این قرارداد آمده است عمل خواهد شد.

تبصره ۳:چنانچه کارفرما در طول مدت قرارداد، ابلاغ خدمات اضافی جدیدی را لازم بداند ، پس از انجام توافق طرفین درارتباط با میزان افزایش مدت قرارداد و مبلغ حق الزحمه ، مشاور ملزم به انجام خدمات جدید نیز می باشد.

ماده هفت) حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد نظر آقای …….. بعنوان داور مرضی الطرفین تعیین و نامبرده پس از دریافت درخواست یک یا هردو طرف که ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز پس از حدوث اختلاف خواهد بود نظرخود را ظرف ۱۰ روز اعلام خواهد نمود و رأی صادره برای طرفین لازم الاتباع و بلافاصله لازم الاجرا است . داوری مرضی الطرفین با امضاء ذیل قرارداد قبول داوری نمود.

ماده هشت)  فسخ قرارداد:

در صورت عدم ایفاء یا تاخیر در ایفای تعهدات مندرج در این قرارداد کارفرما بصورت یکجانبه محق و مجاز در فسخ این قرارداد می باشد .

ماده نه)  تضمین:

مشاور مکلف است تضمین مناسبی که موردتایید کارفرماباشد معادل ……….. ریال تضمین مورد قبول کارفرما همزمان با انعقاد این قرارداد نزد کارفرما بسپارد که در صورت عدم یا تأخیر در ایفاء یک یا تمام تعهدات از سوی مشاور ، کارفرما با دارا بودن اذن و وکالت تام و بلاعزل میتواند رأساً تمام یا بخشی از خسارات وارده را از آن محل تأمین و برداشت و به حساب خود منظور نماید.

تبصره : اعاده تضمین مذکور به مشاور در صورت ارائه مفاصاحساب بیمه و حقوق کارکنان و حسن اجرای تعهدات خواهد بود.

ماده ده) نشانی طرفین :

نشانی کارفرما: ……………………………….

 نشانی مشاور: …………………………

ماده یازده) تعداد نسخ قرارداد:

این قرارداد با ۱۱ ماده و … تبصره در…… نسخه تهیه و به امضای طرفین رسیده است و همه نسخ آن اعتبار یکسان دارد.

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

0 0 votes
رأی دهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments