هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 4 دقیقه

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

این یک نمونه ساده از یک قرارداد برای انجام مطالعه توجیه اقتصادی  و تهيه مدل بهگزيني و تحليل مالي یک پروژه مجتمع تجاري – بازار روز و هتل است.

  اين قرارداد در تاريخ …… در تهران فيمابين ….. با نمايندگي آقاي ….. (مدير عامل) و آقاي ….. (عضو هیات مدیره) كه در اين قرارداد كارفرما ناميده ميشود از يكسو و آقاي ……فرزند…………..به شماره شناسنامه …………….متولد…………….صادره از …………… با كد ملي ……………….. و كد پستي ……………….. و به نشاني ………………………………………………………………….كه در اين قرارداد مشاور مطالعات توجيه اقتصادي ، تهيه مدل بهگزيني و تحليل مالي پروژه مجتمع تجاري – بازار روز و هتل) …. ( كه به اختصار مشاور) ناميده مي شود، از سوي ديگر وفق مقررات و شرائط ذيل منعقد گرديد و طرفين متعهد به تبعيت از مفاد آن مي باشند .

ماده1) موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از خريد خدمات مشاور در امر مطالعات توجيه اقتصادي، تهيه مدل بهگزيني تحليل مالي پروژه … با توجه به اهداف و خط مشي هاي كلاني كه كارفرما براي راهبري مطلوب پروژه مد نظر قرارداده ، تحت شرايط و مفاد مندرج در اين قرارداد.

ماده دو) مدت قرارداد:

مدت اين قرارداد از تاريخ …….. الي ………….. به مدت ……… ماه شمسي مي باشد.

ماده سه) حدود شرح خدمات :

در انجام خدمات موضوع اين قرارداد و به منظور مطالعات توجيه اقتصادي، تهيه مدل بهگزيني و تحليل پروژه …..اقدامات به شرح زير مد نظر مي باشد:

1-   جمع آوري اطلاعات فني ، اقتصادي و مالي پروژه (توسط كارفرما ارائه خواهد شد)

2-   بررسي و پيشنهاد سناريوهاي مختلف اجراي پروژه

3-   بررسي برنامه زمانبندي روشهاي اجراي پروژه

4-   بررسي و پيشنهاد سناريوهاي مختلف تأمين منابع مالي پروژه

5-   اخذ نظرات كارفرما درخصوص روشهاي مختلف اجراء و تأمين منابع مالي

6-   تجزيه و تحليل هاي مربوط به توجيه اقتصادي پروژه و ارائه شاخص هاي اقتصادي پروژه

7-   تهيه مدل تحليل مالي در محيط Excel

8-   استخراج شاخص هاي مالي پروژه همچون FIRR, ROE و هزينه تمام شده و مقايسه آن با شاخص هاي اقتصادي پروژه .

9-   تحليل حساسيت نسبت به پارامترهايي كه از عدم قطعيت قابل ملاحظه برخوردارند.

10-          توسعه مدل بهگزيني و ارائه شاخص هاي اصلي پروژه براساس پيشينه سازي منافع طرح بالحاظ كردن محدوديتهاي اعمال شده از طرف كارفرما.

11-          تهيه جريان نقدي گزينه منتخب اجراي پروژه

12-          تبيين مديريت ارتباط با مشتري و ارائه مشخصه هاي اركان سازمان فروش و بهره برداري

13-          ارائه گزارش (نسخه مكتوب و POWER POINT‌) .

ماده چهار) تعهدات طرفين:

6-1- تعهدات مشاور:

1- مشاور متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد ، در ازاي دريافت حق الزحمه انجام دهد.

2- مشاور متعهد ميگردد، اسناد و مدارك و اطلاعاتي را كه به منظور انجام خدمات موضوع قرارداد كسب مي نمايد، به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير ارائه ننمايد، مگر با كسب اجازه كتبي از كارفرما.

6-2- تعهدات كارفرما:

– كارفرما متعهد ميشود كه در ازاي انجام خدمات موضوع قرارداد ، حق الزحمه مربوطه را طبق شرايط ذكر شده در قرارداد حاضر به مشاور پرداخت نمايد.

ماده پنج ) تسهيلات و امكانات:

بطور كلي كارفرما كليه تدابير لازم را جهت تسهيل مشاور براي انجام خدمات موضوع قرارداد اتخاذ خواهد نمود، به ويژه در موارد زير :

– مجموعه مباني و مفروضات مورد نظر كارفرما و ساير اطلاعاتي كه براي انجام مطالعات ضروري است به شرح ذيل:

– برقراري ارتباط با سازمانها، ارگانها و يا ساير مراجع ذيربط مورد نظر كارفرمادر راستاي اجراي مفاد اين قرارداد.

– تأمين هزينه رفت و برگشت و محل سكونت در صورت اعزام مشاور به مأموريت.

ماده شش) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت حق الزحمه و كسور قانوني :

مبلغ اين قرارداد ………….. ريال مي باشد كه پس از كسر كسور و عوارض قانوني به شرح ذيل پرداخت خواهد شد.

الف- 25 درصد حق الزحمه در زمان انعقاد قرارداد در ازاء توديع تضمين معتبر و مورد قبول كارفرما، به مشاور پرداخت خواهد شد. قابل ذكر است كه پس از تسويه حساب مبلغ پيش پرداخت ( كه متناسباً ‌از اقساط حق الزحمه كسر خواهد شد) ، تضمين مذكور به مشاور عودت خواهد شد.

ب- ……..درصدحق الزحمه پس از ارائه گزارش نهايي مطالعات توجيه اقتصادي ، تهيه مدل بهگزيني و تحليل مالي پروژه كه بايستي حداكثر تا مورخ …………….. به كارفرما ارائه گردد مشاور پرداخت خواهد شد.

د- مابقي حق الزحمه پس از اعمال نظرات اصلاحي كارفرما در گزراش نهايي و ارائه فايل POWER POINT  يافته هاي نهايي مطالعات كه بايستي حداكثر تا مورخ …………….. به كارفرما ارائه گردد به مشاور پرداخت خواهد شد.

تبصره 1: كارفرما ماليات اين قرارداد را براساس پنچ درصد حق الزحمه كسر و به حساب مشاور به وزارت دارايي پرداخت و قبض آنرا به مشاور ارائه مي نمايد .

تبصره2:درخصوص حق بيمه تأمين اجتماعي حسب ضوابط ابلاغی کارفرما که در پیوست این قرارداد آمده است عمل خواهد شد.

تبصره 3:چنانچه كارفرما در طول مدت قرارداد، ابلاغ خدمات اضافي جديدي را لازم بداند ، پس از انجام توافق طرفين درارتباط با ميزان افزايش مدت قرارداد و مبلغ حق الزحمه ، مشاور ملزم به انجام خدمات جديد نيز مي باشد.

ماده هفت) حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد نظر آقای …….. بعنوان داور مرضی الطرفین تعیین و نامبرده پس از دریافت درخواست یک یا هردو طرف که ظرف مدت حداکثر 10 روز پس از حدوث اختلاف خواهد بود نظرخود را ظرف 10 روز اعلام خواهد نمود و رأی صادره برای طرفین لازم الاتباع و بلافاصله لازم الاجرا است . داوری مرضی الطرفین با امضاء ذیل قرارداد قبول داوری نمود.

ماده هشت)  فسخ قرارداد:

در صورت عدم ايفاء يا تاخير در ايفاي تعهدات مندرج در اين قرارداد كارفرما بصورت يكجانبه محق و مجاز در فسخ اين قرارداد مي باشد .

ماده نه)  تضمين:

مشاور مكلف است تضمين مناسبي كه موردتاييد كارفرماباشد معادل ……….. ريال تضمين مورد قبول كارفرما همزمان با انعقاد اين قرارداد نزد كارفرما بسپارد كه در صورت عدم يا تأخير در ايفاء يك يا تمام تعهدات از سوي مشاور ، كارفرما با دارا بودن اذن و وكالت تام و بلاعزل ميتواند رأساً تمام يا بخشي از خسارات وارده را از آن محل تأمين و برداشت و به حساب خود منظور نمايد.

تبصره : اعاده تضمين مذكور به مشاور در صورت ارائه مفاصاحساب بيمه و حقوق كارکنان و حسن اجراي تعهدات خواهد بود.

ماده ده) نشاني طرفين :

نشاني كارفرما: ……………………………….

 نشاني مشاور: …………………………

ماده یازده) تعداد نسخ قرارداد:

اين قرارداد با 11 ماده و … تبصره در…… نسخه تهيه و به امضاي طرفين رسيده است و همه نسخ آن اعتبار يكسان دارد.

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments