حقوق ما در دستگاه قضائی

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

هر یک از ما به عنوان یک شهروند در معرض مسئولیت ها و تعهداتی قرار داریم که ممکن است در مورد آنها ناچار به حضور در مراجع قضائی شویم.

چون حقوق شهروندی در دنیای امروز و در همه جوامع از اهمیت والائی برخوردار است و بنا به ارزش و اعتباری که احکام الهی، قوانین اساسی، منشورهای حقوق بشر، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی برای آزادی ها و حقوق انسانی قائل هستند به منظور پیشگیری از تخلفات و جرایم احتمالی قضات و مقامات و ضابطین قضائی نسبت به شهروندان، قانونگذار ایران به طور مشخص و صریح طی دو قانون زیر ملاک ها و بایسته هائی را در مورد چگونگی رفتار قضات، مقامات قضائی و ضابطین قضائی نسبت به شهروندان به تصویب رسانیده است.

این دو قانون عبارتند از:

 • قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
 • قانون نظارت بر رفتار قضات

در واقع برای اینکه برخی از قضات، مقامات قضائی و ضابطین قضائی تصور نکنند که غیر پاسخگو هستند و از قدرت بی حساب برخوردار می باشند قانونگذار ایران به موجب دو قانون یاد شده برای اعمال و رفتار قضات و مقامات قضائی و ضابطین قضائی و شیوه رفتار آنها نسبت به شهروندان، حدود و ملاک هائی را تعیین و برای تخطی از آنها مجازات و تنبیه مقرر کرده است که در این نوشتار به بیانی ساده و کاربردی و کوتاه به آنها اشاره می کنم:

به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است قاضی حق ندارد:

 • رای غیر مستند و غیر مستدل صادر کند.
 • رفتار خارج از نزاکت در حین انجام وظیفه داشته باشد.
 • از نوشتن اسم و مشخصات خود یا از امضاء اوراق تحقیق و صورتجلسات خودداری کند.
 • کلمات و عبارات سبک و ناپسند بکار برد.
 • خارج از ترتیب دفتر اوقات دادگاه بدون علت قانونی دستور تعیین وقت دادرسی بدهد.
 • از قبول اعتبار اسناد رسمی بدون جهت قانونی خودداری کند.
 • مرتکب رفتار خلاف شان قضائی شود.
 • به اعتبار جایگاه قضائی خود هدیه یا خدمت یا امتیاز غیر متعارف بپذیرد.
 • از بی طرفی در انجام وظایف قضائی خود خارج شود.
 • مستندات و لوایح طرفین پرونده را از پرونده خارج کند.
 • پایان دادرسی در دادگاه و پایان تحقیقات در دادسرا را با وجود شرایط قانونی اعلام نکند.
 • با وجود شرایط قانونی تاخیر غیر موجه در صدور رای و اجرای آن داشته باشد.
 • از حضور در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه خودداری کند یا جلسه رسیدگی را بدون عذر موجه تشکیل ندهد.
 • از وظیف نظارتی خود نسبت به کارکنان اداری دادگاه و به بی نظمی آنان بی توجه باشد
 • مرتکب بی نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن شود یا در نوبت کشیک حاضر نشود.
 • مرتکب غیبت غیر موجه در محل کارش شود.
 • در انجام وظایف قانونی اش اهمال کند.
 • پیش از صدور رای درباره پرونده تحت رسیدگی خود راجع به ذیحق بودن یا نبودن طرفین یا ماهیت پرونده اظهار نظر کند.
 • مقررات مربوط به صالح بودن یا صالح نبودن خود برای رسیدگی را نادیده بگیرد.
 • از اموال توقیف شده یا اموال دولتی و عمومی سوء استفاده کند.
 • از پذیرش مستندات و لوایح طرفین پرونده و ثبت و ضبط فوری آنها در پرونده خودداری کند.
 • همزمان با شغل قضائی خود به تجارت مشغول گردد.
 • علیه قضات دیگر گزارشات مغرضانه و خلاف واقع بدهد.
 • قضات عالی تر حق ندارند نظارت قانونی بر قضات تالی تحت نظارت خود را مورد بی توجهی قرار دهند.

 

به موجب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده است کلیه دادگاهها و دادسراها و ضابطان قوه قضائیه حق ندارند:

 

 • در کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات از رعایت قانون سر باز زنند.
 • در صدور قرارهای تامین از رعایت قانون سر باز زنند.
 • در صدور قرار بازداشت از رعایت قانون سر باز زنند.
 • بدون حکم و بدون دستور قضائی مشخص و شفاف و بدون رعایت قانون به تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات بپردازند.
 • به اعمال سلیقه شخصی در کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات بپردازند.
 • به اعمال سلیقه شخصی در صدور قرارهای تامین بپردازند.
 • به اعمال سلیقه شخصی در صدور قرار بازداشت بپردازند.
 • به سوء استفاده از قدرت در کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات متوسل شوند.
 • به سوء استفاده از قدرت در صدور قرارهای تامین متوسل شوند.
 • به سوء استفاده از قدرت در صدور قرار بازداشت متوسل شوند.
 • مبادرت به اعمال خشونت در کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات نمایند.
 • مبادرت به اعمال خشونت در اجرای قرارهای تامینی و قرار بازداشت نمایند.
 • به بازداشت های اضافی اقدام نمایند.
 • به بازداشت های بدون ضرورت اقدام نمایند.
 • نسبت به کسانی که با حکم قطعی دادگاه مباشر یا شریک یا معاون جرم نبوده اند اجرای مجازات کنند.
 • اصل برائت را نادیده بگیرند و افراد را از پناه قانون و امنیت خارج کنند.
 • اخلاق و موازین اسلامی را رعایت نکنند.
 • به دستگیری و بازداشت افراد در موارد غیر ضرور و بدون حکم و ترتیبات قانونی اقدام کنند.
 • از اطلاع رسانی به خانواده بازداشت شدگان خودداری کنند.
 • اقدام به بستن چشم یا سایر اعضای افراد در حین بازجوئی و تحقیق و دستگیری نمایند.
 • اقدام به تحقیر و برخوردهای خفت آمیز با افراد در حین بازجوئی و تحقیق و دستگیری آنان نمایند.
 • اقدام به پوشاندن صورت متهم نمایند.
 • اقدام به نشستن پشت سر متهم در بازجوئی نمایند.
 • اقدام به بردن متهم به اماکن نامعلوم نمایند.
 • بدون مجوز یا بدون رعایت مقررات قانونی و با ایجاد مزاحمت اقدام به بازرسی و معاینه محلی نمایند.
 • اقدام به تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیائی نمایند که ارتباطی به جرم ندارد.
 • اقدام به تعرض به اسناد و مدارک و اشیائی نمایند که به متهم تعلق ندارد.
 • اقدام به افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس ها و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها نمایند.
 • بدون رعایت ترتیبات قانونی و اصول و شیوه های علمی قانونی و بدون توجه به آموزش های قبلی و بدون نظارت لازم اقدام به تحقیقات و بازجوئی نمایند.
 • اقدام به کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده تحت رسیدگی نمایند.
 • اقدام به القاء پاسخ یا طرح پرسش های غیر مفید و غیر مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی از افراد تحت بازجوئی نمایند.
 • اقدام به پرسش از گناهان گذشته افراد نمایند.
 • اقدام به تحریف و تغییر و تبدیل در اظهارات اخذ شده یا در حال اخذ نمایند.
 • اقدام به نوشتن پاسخ افراد با سواد در صورتجلسه بازجوئی نمایند در حالی که افراد مذکور خود مایل بوده اند پاسخ پرسش های مطروحه را بنویسند.
 • از خواندن نوشته های خود برای افراد بی سواد تحت بازجوئی پیش از اخذ امضاء آنان خودداری کنند.

صادق رئیسی کیا

پنجم خردادماه ۱۳۹۴

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *