لطفا همسایه ات را دریاب

آقای اوباما :  در فقیرترین کشور آمریکای لاتین؛ درست در قاره ی شما و در همسایگی شما در یک زلزله، هزاران نفر کشته و دهها هزار نفر زخمی شده اند. تخریب گسترده ای  واقع شده وهائیتی تقاضای کمک کرده است. چون امکان و توان درمان مجروحین و قدرت احیاء اقتصادی ندارد.

شما رئیس جمهور بزرگترین کشور همسایه ی هائیتی هستید و بزرگترین اقتصاد جهان و بزرگترین و پیشرفته ترین امکانات درمانی و دارویی جهان را  در همسایگی هائیتی  ( که نیازمند و زخم دیده است ) در اختیار دارید.

آیا همسایه ی فقیر و زخم دیده ی خود را در این شرایط درک خواهید کرد؟

آیا حاضر هستید تغییر در روش آمریکا را از تغییر در نوع نگاه و برخورد با همسایگانتان آغاز کنید؟

آیا فریاد کمک مردمان فقیر و آسیب دیده ی هائیتی را می شنوید؟

 آنان فلسطینی نیستند و به حماس رای نداده اند. آنان همسایه شما هستند.

آیا حاضرید به پیام مدد خواهی که از این حادثه به گوش می رسد  حداقل به اندازه ی یکی از نشانه ها و پیامهای القاعده توجه کنید؟

بر تعداد نظامیان خود در افغانستان( کشوری در قاره ای دیگر ) ۳۰ هزار نفر افزودید و هم پیمانان خود در ناتو را به افزایشی در همین اندازه ترغیب کردید. آیا حاضرید معادل نصف این تعداد امدادگر به هائیتی اعزام  و دوستان خود را به این امر نیز ترغیب کنید؟

آیا حاضرید معادل نصف هزینه های یکسال جنگ در افغانستان را  در این شرایط به هائیتی کمک کنید؟

در این یکسال ایرانیان تغییر موثری در روش آمریکا ندیدند. امیدواریم حد اقل در این شرایط مردم مصیبت زده هائیتی آنچه را که ما ندیدیم  ببینند.

اعزام نیرو به افغانستان و عراق ، دخالت در یمن و استقرار پایگاه نظامی در کلمبیا را رها کن.

لطفا همسایه ات را دریاب.