هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 5 دقیقه

هشدار: پیش از شروع نوشتار به اشخاصی که نوشتارهای منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتار های اینجانب و کلیه یادداشتهایی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت شخصی و وبلاگهایم مجاز است.

تا کنون نوشتارهای کاربردی متعددی پیرامون چگونگی فعالیت، مسئولیت ها و عملکرد مجامع عمومی و هیات مدیره شرکتهای سهامی خاص روی سایت شخصی ام منتشر کرده و به پرسش های مختلفی درباره آنها پاسخ داده ام.

در این نوشتار، بطور مشخص و مانند همیشه به گونه ای فهرست وار، درباره بایسته ها و حد نصابهای قانونی رای گیری در مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی فوق العاده، مجمع عمومی عادی و هیات مدیره شرکت سهامی خاص و موارد خاص آن برابر ضوابط مندرج در قانون تجارت ایران و رویه جاری کشور و دیدگاههای دانشمندان و اساتید حقوق تجارت کشورمان، توضیح خواهم داد.

امیدوارم برای بازدید کنندگان سایتم سودمند و کارگشا باشد.

پیش از آن بایسته است اشاره کنم که بخشی از موازین، ضوابط و حدنصابهای رای گیری، در قوانین کشور از جمله قانون تجارت ایران به تصریح و بصورت آمره آمده و موسسین و سهامداران شرکت نمی توانند به موجب اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی فوق العاده یا مجمع عمومی عادی در این بایسته ها و الزامات دخل و تصرفی بنمایند و نمیتوانند آنرا کم و زیاد کنند(بایسته های قانونی).

بخش دیگری از این بایسته ها و حدنصابها از سوی موسسین و مجمع عمومی فوق العاده در قالب اساسنامه یا اصلاح اساسنامه قابل تعیین و تعریف است(بایسته های قراردادی).

ما در این یادداشت به بررسی بایسته ها و حد نصابهای قانونی رای گیری در مجامع عمومی و هیات مدیره شرکتهای سهامی خاص می پردازیم.

نخست: مجمع عمومی موسس

1- بطور کلی می توان گفت مجمع عمومی موسس از اجتماع پذیره نویسانی که قصد تاسیس شرکت سهامی خاص را دارند تشکیل و فقط یک نوبت برای نهایی کردن فرایندهای قانونی تاسیس شرکت سهامی خاص برگزار می شود.

به پذیره نویسانی که فرایند قانونی تاسیس شرکت سهامی خاص را به درستی سپری کرده باشند پس از تاسیس شرکت سهامی خاص، سهامدار گفته خواهد شد.

حیات قانونی مجمع عمومی موسس، پس از پذیرش سمت از سوی هیات مدیره و بازرس قانونی به پایان می رسد.

برگزاری نوبت دوم و سوم هم برای مجمع عمومی موسس، پیش بینی شده که استثناء بر اصل و درخور (متوجه) موارد خاص است.

2- اهم مصوبات مجمع عمومی موسس بدین شرح است:

الف) اساسنامه شرکت سهامی خاص.

ب) انتخاب نخستین هیات مدیره شرکت سهامی خاص.

ج) انتخاب نخستین بازرس قانونی شرکت سهامی خاص.

د) تعیین روزنامه کثیر الانتشاری که بایستی آگهی های شرکت تا نخستین مجمع عمومی عادی شرکت سهامی خاص در آن منتشر شود.

3- حضور عده ای که حداقل نصف سرمایه شرکت سهامی خاص را تعهد کرده اند در جلسه مجمع عمومی موسس الزامی است و اگر حاضر نشوند مجمع عمومی موسس برای نوبت دوم دعوت خواهد شد.

در اینجا حد نصاب قانونی برای رسمیت یافتن نخستین جلسه مجمع عمومی موسس، صرفاً تعداد افراد پذیره نویس نیست بلکه باشندگی(حضور) آن تعداد از پذیره نویسانی است که حداقل نصف سرمایه شرکت سهامی خاص را تعهد کرده اند بدون نگرش به اینکه تعدادشان از سایر پذیره نویسان بیشتر یا کمتر است.

4- در مجمع عمومی موسس همه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رای است.

5- حد نصاب قانونی برای رای گیری و اتخاذ تصمیم در نخستین جلسه مجمع عمومی موسس، دو سوم آرای باشندگان(حاضرین) در جلسه است. بنابراین نخستین جلسه مجمع عمومی موسس با حضور آن تعداد از پذیره نویسانی که حداقل نصف سرمایه شرکت سهامی خاص را تعهد کرده اند بصورت رسمی تشکیل خواهد شد و با رای مثبت دو سوم حاضرین امکان اتخاذ تصمیم و صدور مصوبه خواهد داشت و همانطور که اشاره کردم مصوبات آن عبارت خواهد بود از:

الف) اساسنامه شرکت سهامی خاص.

ب) انتخاب نخستین هیات مدیره شرکت سهامی خاص.

ج) انتخاب نخستین بازرس قانونی شرکت سهامی خاص.

د) تعیین روزنامه کثیر الانتشاری که بایستی آگهی های شرکت تا نخستین مجمع عمومی عادی شرکت سهامی خاص در آن منتشر شود.

6- در صورت رسمیت نیافتن جلسه نخست، حد نصاب جلسه دوم  مجمع عمومی موسس برای رسمیت یافتن، حضور آن تعداد از پذیره نویسانی است که حداقل یک سوم سرمایه شرکت سهامی خاص را تعهد کرده اند و حد نصاب رای گیری نیز دو سوم آرای حاضران در جلسه دوم مجمع عمومی موسس است.

7- در جلسه مجمع عمومی موسس، دارندگان آورده غیر نقدی به هنگام  رای گیری برای ارزیابی و تقویم آورده غیر نقدی و کسانی که مزایای خاص برای خود مطالبه کرده اند به هنگام رای گیری در مورد مزایایی که مطالبه کرده اند حق رای ندارند و حد نصابها بدون حضور و لحاظ آنان محاسبه خواهد شد.

8- در شرکتهای سهامی خاص، تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست.

دوم: مجمع عمومی فوق العاده

1- حد نصاب قانونی برای رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی فوق العاده حضور دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رای می باشد.

(سهام بدون حق رای هم داریم که راجع به آن طی یادداشتی در سایتم توضیح داده ام).

2- حد نصاب قانونی برای رای گیری و صدور مصوبه در مجمع عمومی فوق العاده، دو سوم آراء باشندگان(حاضران) در جلسه رسمی است.

3- در صورتی که جلسه نخست مجمع عمومی فوق العاده علیرغم دعوت از سهامداران، رسمیت نیافت و کار به دعوت از آنان برای جلسه دوم کشیده شد حد نصاب قانونی برای رسمیت یافتن دومین جلسه مجمع عمومی فوق العاده حضور دارندگان بیش از یک سوم سهام دارای حق رای می باشد.

4- مجمع عمومی فوق العاده در شرکت سهامی خاص، صلاحیت انحصاری تغییر در اساسنامه شرکت، تصمیم گیری در مورد انحلال شرکت و تغییر در سرمایه شرکت را دارا می باشد.

سوم: مجمع عمومی عادی

1- حد نصاب قانونی برای رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی عادی حضور دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رای می باشد.

2- بطور کلی، حد نصاب قانونی برای رای گیری و صدور مصوبه در مجمع عمومی عادی، نصف بعلاوه یک آراء باشندگان(حاضران) در جلسه رسمی است.

3- حد نصاب قانونی برای رای گیری و صدور مصوبه در مجمع عمومی عادی، در مورد انتخاب مدیران و بازرس قانونی شرکت سهامی خاص اکثریت نسبی آراء باشندگان(حاضران) در جلسه رسمی است.

برابر ماده 88 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در مورد انتخاب مدیران، تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود.

رای دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند، اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.

4- در صورتی که جلسه نخست مجمع عمومی عادی علیرغم دعوت از سهامداران، رسمیت نیافت و کار به دعوت از آنان برای جلسه دوم کشیده شد  جلسه دوم مجمع عمومی عادی با حضور  هر عده از صاحبان سهام که حق رای دارند رسمیت خواهد یافت و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

چهارم: هیات مدیره

1- حد نصاب قانونی برای تشکیل جلسه هیات مدیره شرکت سهامی خاص، حضور بیش ار نصف اعضای هیات مدیره است. بدین معنی که اگر اعضای هیات مدیره سه نفر باشند حضور دو نفر و اگر پنج نفر باشند حضور سه نفر از آنان برای رسمیت یافتن جلسه هیات مدیره الزامی است.

2- حد نصاب قانونی برای اتخاذ تصمیم و صدور مصوبه در هیات مدیره شرکت سهامی خاص، اکثریت آراء حاضرین است مگر اینکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.

بنابراین در مواردی که هیات مدیره شرکت سهامی خاص سه نفر هستند جلسه هیات مدیره با حضور دو نفر از آنان رسمیت خواهد یافت و با رای آن دو نفر اتخاذ تصمیم ممکن خواهد شد و اگر تعداد اعضای هیات مدیره پنج نفر باشند جلسه هیات مدیره با حضور سه نفر رسمیت خواهد یافت و با رای موافق دو نفر از آنان اتخاذ تصمیم صورت خواهد گرفت.

نکته بسیار مهم اینکه، عدم رعایت حد نصابهای مقرر در قانون تجارت و اساسنامه شرکت سهامی خاص، موجبات بطلان تصمیمات اخذ شده از طریق مراجع قضایی به درخواست افراد ذینفع را فراهم خواهد کرد.

به یادداشتهای مرتبط با این موضوع در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت آمده رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارتهای کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه یادداشتهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده علاقه مند بودید درخواست خود را به raeisikia@yahoo.com ارسال فرمائید.

صادق رئیسی کیا

بیست و ششم آذرماه 1393

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

2 1 vote
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments