ضوابط و تشریفات و الزامات مربوط به طرز انتخاب و عزل هیات مدیره در شرکتهای سهامی (عام و خاص)

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

بسیارند دوستانی که مایلند اطلاعاتی راجع به ترتیبات و تشریفات انتخاب  و عزل و جایگزینی اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی و شرایط اساسی برای عضویت در هیات مدیره این شرکتها داشته باشند. این مطلب که در ویرایش اول به صورت بسیار مختصر و محدود  تقدیم  بازدید کنندگان سایت  شخصی صادق رئیسی کیا شده بود اکنون به صورتی کاملتر تقدیم می گردد. خرسندم که وعده بنده به بازدید کنندگان محترم سایت برای تقدیم نسخه تکمیلی آن طولانی نشد و توفیق یافتم ظرف چند روز، نسبت به ارائه ویرایش کاملتری از آن اقدام کنم. امیدوارم به تکمیل و تشریح آن همراه با پاسخ به سوالات و دریافت نظرات دوستان توفیق یابم.

۱- در اساسنامه شرکت سهامی عام بایستی تعداد اعضای هیات مدیره و طرز انتخاب آنها و مدت ماموریت آنان و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفاء می کنند یا محجور و معزول یا به جهت قانونی از ادامه عضویت در هیات مدیره ممنوع می گردند و حدود و وظایف و اختیارات مدیران و تعداد سهام تضمینی که باید به صندوق شرکت بسپارند معلوم و همراه با اعلامیه قبول سمت بوسیله مدیران و بازرسان شرکت جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تسلیم گردد. (بندهای  ۱۵ و ۱۶ ماده ۸  و مواد ۱۷ و ۱۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۲- در اساسنامه شرکت سهامی خاص باید مواردی که راجع به تعیین هیات مدیره در اساسنامه شرکت سهامی عام گذشت قید گردد. (بند ۱ و تبصره ماده ۲۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۳- اولین هیأت مدیره شرکت سهامی را مجمع عمومی مؤسس و  هیأت مدیره های بعد از آن را مجمع عمومی عادی صاحبان سهام انتخاب می کنند. (ماده ۱۰۸ قانون تجارت با توجه به مواد ۱۷ و ۷۴ و ۸۶ و ۸۸  لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۴- در مجمع عمومی مؤسس که بایستی لااقل دارندگان نصف سرمایه (در جلسۀ اول) یا دارندگان یک سوم سرمایه (درجلسات دوم و سوم) در آن شرکت کنند ، اتخاذ تصمیمات از جمله انتخاب هیأت مدیره با اکثریت دو سوم آراء حاضرین خواهد بود. (ماده ۷۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۵- در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست. نتیجه آنکه اگر مجمع عمومی موسس برای شرکت سهامی خاص تشکیل نشود اولین هیات مدیره بوسیله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام انتخاب خواهد شد.(ماده ۸۲  لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۶- در مجمع عمومی عادی که با حضور ، لااقل دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رأی (در جلسۀ  اول) و هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند (در جلسۀ دوم) تشکیل می شود ، انتخاب مدیران و بازرسان با اکثریت نسبی حاضرین انجام می شود. (مواد ۸۷ و ۸۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۷- منظور از اکثریت آراء در مجامع عمومی صاحبان سهام حاضرین در جلسه مجمع است. (ماده ۱۰۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۸- هیأت مدیره در هنگام انتخاب و در تمام مدت تصدی باید از سهامداران شرکت باشند. (ماده ۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۹- در شرکتهای سهامی برای انتخاب مدیران تعداد آراء هر  رأی دهنده (هر سهم یک رأی) در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر  رأی دهنده برابر حاصل ضرب مذکور می باشد و هر  رای دهنده می تواند حق رأی خود  را به یک نفر بدهد یا آنرا  بین چند  نفر  تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر نماید. (ماده ۸۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۱۰- عده اعضای هیات مدیره در شرکتهای سهامی عام نبایستی کمتر از ۵ نفر باشد. این بدان معناست که صاحبان سهام در شرکتهای سهامی عام نمی تواند از ۵ نفر کمتر باشد. (ماده ۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت که وارد به ماده ۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت است)

۱۱- اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت سهامی انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی (با تصویب هیأت مدیرۀ خود یا با تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره به مدیرعامل) باید یک نفر را به عنوان نمایندۀ خود جهت حضور در هیأت مدیره معرفی کند. (ماده ۱۱۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۱۲- اعضای هیأت مدیرۀ شرکتهای سهامی در هر زمان بوسیلۀ مجمع عمومی عادی صاحبان سهام قابل عزل می باشند. (ماده ۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۱۳- شخص یا اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره می توانند نمایندگان خود در هیات مدیره را هر زمان که بخواهند عزل کنند به شرط آنکه در هر زمان جانشین او  را مکتوباً معرفی نمایند و اگر شخص حقوقی نماینده خود را عزل کند و نماینده ای را مکتوباً و همزمان با عزل نماینده قبلی به عنوان جانشین او معرفی نکند حتی در فرض حضور در جلسه ی هیات مدیره  ، غایب محسوب خواهد شد. (ماده ۱۱۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۱۴- نمایندگان اشخاص حقوقی در هیات مدیره شرکت همان شرایط ، تعهدات و مسئولیتهای مدنی و کیفری ناظر بر اعضای هیات مدیره شرکتهای سهامی را خواهند داشت و از جهت مسئولیت مدنی با شخص حقوقی که آنها را به نمایندگی خود تعیین و معرفی کرده است مسئولیت تضامنی خواهند داشت. (ماده ۱۱۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

در بیان تعریف و منظور از مسئولیت تضامنی از دیدگاه قانون تجارت ماده ۴۰۳ قانون تجارت مقرر داشته است: در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت ، تضامنی باشد  طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.

۱۵- حداقل عده اعضای هیات مدیره در شرکتهای سهامی خاص را قانونگذار در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به تصریح معین نکرده اما بنا به عمومات قانونی و مجموع مواد  لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت آنچه مسلم است اینکه اولاً شرکت سهامی شخصیتی است از اجتماع صاحبان سهام (حداقل سه شریک) و ثانیاً  هیات مدیره  بنا به مفهوم هیاتی و جمعی بودن آن بقدر متیقن بایستی حداقل دو نفر باشد و  چون با وجود دو نفر در مقام اختلاف، اکثریت و اقلیتی حاصل نمی شود پس در نتیجه حداقل تعداد هیات مدیره در شرکت سهامی خاص باید سه نفر یعنی به تعداد حداقل قانونی شرکاء (سهامداران)  باشد. ( بر اساس مواد ۳ و ۷۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مستنبط از مقررات قانون تجارت)

۱۶- حداکثر تعداد اعضای هیات مدیره نمی تواند از تعداد سهامداران شرکت بیشتر باشد. (مستنبط از ماده ۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۱۷- محجورین ، کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است ، کسانی که به علت  ارتکاب سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جرایم در حکم کلاهبرداری یا در حکم خیانت در امانت ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی به موجب حکم قطعی محکوم یا به موجب حکم قطعی  از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند (در مدت محرومیت)  را نمی توان به عضویت هیات مدیره و مدیر عاملی شرکتهای سهامی انتخاب نمود. (مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۱۸- مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام. (ماده ۱۲۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۱۹-  هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات  مدیر عاملی که مدیریت عامل یک شرکت دیگر را نیز بعهده دارد در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیتهای سمت مدیریت عامل ، شامل حال او خواهد شد و البته به درخواست هر ذینفعی دادگاه حکم عزل چنین مدیر عاملی را صادر خواهد کرد و حکم دادگاه در این خصوص قطعی است. (مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۲۰- کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست. (ماده ۱۳۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۲۱- در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید ، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ( هیات مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی) به وظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع می تواند از اداره ثبت شرکتها دعوت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را برای انتخاب اعضای هیات مدیره تقاضا نماید. (ماده ۱۳۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۲۲- اگر مدیران (اعضای هیات مدیره و مدیر عامل) شرکت در حین مدیریت ، شرایط مدیریت را از دست بدهند یا ثابت شود که از ابتدا (در هنگام انتخاب) فاقد شرایط قانونی لازم بوده اند به تقاضای هر ذینفعی با حکم دادگاه عزل خواهند شد. حکم دادگاه در این خصوص قطعی است. ( تبصره ماده ۱۱۱ و مواد ۱۲۶ و ۱۲۷  لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۲۳- اشخاصی که فاقد اهلیت هستند (صغیر و طفل) را نمی توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. ( عمومات قانون مدنی و قانون تجارت)

۲۴- مدت مسئولیت و سمت اعضای هیات مدیره (که در اساسنامه شرکت تعیین می شود) نمی تواند از دو سال بیشتر باشد. به بیان دیگر در هیچ صورتی حتی در اساسنامه شرکت و یا با تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام نمی توان مدت ماموریت هیات مدیره را در شرکتهای سهامی بیش از دو سال معین کرد. تعیین مدت مسئولیت  برای کمتر از دو سال بلا مانع است. (ماده ۱۰۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۲۵- انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره برای دوره های دو ساله متوالی تا  زمانی که شرایط مدیریت را از دست نداده اند بلا مانع است. (ماده ۱۰۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت با توجه به ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۲۶- اگر انتخاب یا عزل بعضی از مدیران شرکت در دستور مجمع عمومی صاحبان سهام باشد رئیس هیات مدیره نمی تواند ریاست مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را عهده دار شود و در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. (ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۲۷- در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام ( اعم از مجمع عمومی موسس ، عادی ، فوق العاده)  متضمن انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع بایستی جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد. همچنین نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام تا در روزنامه ی رسمی آگهی شود. (ماده ۱۰۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت با توجه به ماده ۱۸ و بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۰ قانون تجارت)

۲۸- مدیران و بازرسان شرکت بایستی پس از انتخاب بوسیله مجمع عمومی صاحبان سهام کتباً قبول سمت نمایند و تاییدیه کتبی قبول سمت آنان به اداره ثبت شرکتها تسلیم شود. (مواد ۱۷ و ۱۸ و بند ۴ ماده ۲۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۲۹- در شرکتهای سهامی خاص انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان قانونی شرکت باید در صورتجلسه ای قید و به امضاء کلیه سهامداران برسد. (بند ۳ ماده ۲۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۳۰- اگر تعداد اعضای هیات مدیره بر اثر فوت یا استعفاء یا سلب شرایط قانونی (عزل یا ممنوعیت از ادامه عضویت در هیات مدیره) از یک یا چند نفر آنان از حداقل مقرر در قانون ( در شرکتهای سهامی عام ۵ نفر و در شرکتهای سهامی خاص ۳ نفر) کمتر شود اعضاء علی البدل هیات مدیره به ترتیبی که در اساسنامه شرکت آمده و اگر در اساسنامه نیامده به ترتیبی که مجمع عمومی عادی مقرر نماید جای آنان را خواهند گرفت و بدین ترتیب هیات مدیره تکمیل خواهد شد تا تصمیمات آنان قانونی تلقی شود. (ماده ۱۱۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت با توجه به بند ۱۵ ماده ۸ و بند ۱ ماده ۲۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۳۱- معمولاً مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تعداد اعضای علی البدل هیات مدیره را در شرکتهایی که ۵ نفر عضو اصلی هیات مدیره دارند ۳ نفر و در شرکتهایی که ۳ نفر عضو اصلی هیات مدیره دارند ۲  نفر انتخاب می کند و اسامی آنان نیز همراه با اسامی اعضای اصلی هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها منعکس و در روزنامه رسمی آگهی می شود. (بنا به عرف معمول در میان شرکتهای سهامی و ترتیبات مقرر در اساسنامه های آنان و نمونه فرمهای اساسنامه اداره ثبت شرکتها)

۳۲- اگر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام عضو علی البدل برای هیات مدیره تعیین نکرده باشد و یا اینکه تعداد اعضای علی البدل هیات مدیره برای تکمیل اعضای هیات مدیره و تصدی محل های خالی در هیات مدیره کافی نباشد اعضای باقیمانده هیات مدیره بایستی بلافاصله پس از حدوث نقص در هیات مدیره و کاهش اعضای آن به کمتر از حداقل قانونی، نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام جهت تکمیل اعضای هیات مدیره اقدام کند. (ماده ۱۱۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۳۳- در صورتی که تمام اعضای هیات مدیره شرایط عضویت در هیات مدیره را از دست بدهند یا استعفاء نمایند یا در صورتی که اعضای باقیمانده هیات مدیره به تکلیف قانونی خود برای دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام جهت تکمیل اعضای هیات مدیره ( به شرح ماده ۱۱۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) عمل نکنند هر ذینفع می تواند از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را جهت تکمیل عده اعضای هیات مدیره دعوت به تشکیل جلسه نماید و بازرس یا بازرسان شرکت مکلف به انجام چنین درخواستی هستند. (ماده ۱۱۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۳۴- اعضای هیات مدیره باید حداقل تعداد سهامی را که در اساسنامه شرکت مقرر شده دارا باشند و اساسنامه شرکت می تواند برای رای دادن در مجمع عمومی صاحبان سهام دارا بودن تعداد مشخصی از سهام را شرط کند بنابراین تعداد سهام اعضای هیات مدیره نبایستی از حداقل تعداد سهامی که اساسنامه برای رای دادن در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تعیین کرده کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور بایستی با نام باشد و قابل انتقال نیست و تا زمانی که اعضای هیات مدیره مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نکرده اند سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. (ماده ۱۱۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

قابل ذکر است که وفق ماده ۱۱۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله ی مفاصا حساب مدیران در همان دوره ی مالی است و پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره ای که مدت مدیریت اعضای هیات مدیره در آن دوره پایان یافته یا به هر نحوی در آن دوره از آنان سلب سمت شده باشد سهام وثیقه موصوف بخودی خود از قید وثیقه آزاد می شود.

۳۵- در صورتی که اعضای هیات مدیره در هنگام انتخاب ، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در مورد انتقال قهری سهام وثیقه در زمان مدیریت یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه ی  مدیران ، عضو یا اعضای هیات مدیره ای که مشمول این شرایط شده اند باید ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ وقوع و حدوث این شرایط تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه کنند و  به صندوق شرکت بسپارند در غیر این صورت مستعفی محسوب خواهند شد. (ماده ۱۱۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۳۶- هیات مدیره شرکت بایستی لااقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیر عاملی شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت مسئولیت و حق الزحمه او  را  معین کند. اگر مدیر عامل ، عضو هیات مدیره شرکت هم باشد دوره ی مدیریت عاملی او نمی تواند بیش از مدت عضویت او در هیات مدیره باشد. هیات مدیره می تواند  هر وقت که بخواهد مدیر عامل را عزل نماید. (ماده ۱۲۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۳۷- برابر اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارمندان دولت نمی توانند همزمان با شغل دولتی خود مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی از جمله شرکتهای سهامی را عهده دار شوند.

 

به یادداشت های مرتبط با این موضوع، در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت، آمده است رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

 

                                                                                      گرد آوری

                                                                                  صادق رئیسی کیا

202 پاسخ
« دیدگاه های قدیمی تردیدگاه های جدیدتر »
 1. کارمند
  کارمند says:

  با احترام: سلام علیکم: سوال در نامه های اداری به عناوینی مانند از سوی یا از طرف بجای رئیس اداره امضاء می شود. فرق بین از طرف و از سوی در چیست؟ آیا اختیارات از طرف و از سوی متفاوت می باشد؟ با تقدیر و تشکر. ممنون.

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس. در سامانه (نظام) اداری کشور، امضای مکاتبات از شرح وظایف و حدود اختیارات تفویض شده پیروی می کند و درج عنوان “از طرف” یا “از سوی” به واقع، جز در فارسی بودن عبارت “از سوی” تفاوت دیگری ندارد. در شرکت ها مکاتبات و نامه های اداری باید به امضاء شخصی برسد که در اساسنامه یا مصوبه هیات مدیره معین گردیده است.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 2. سمانه
  سمانه says:

  سلام خسته نباشید.اگر چنانچه شرکتی مدتها تشکیل جلسه نداده و مدیر عامل هم قصد پاسخگویی نداشته باشد چگونه می توان از عضویت در هیات مدیره شرکت استعفای رسمی داد که اگرچنانچه کاری خلاف در شرکت صورت گیرد اینجانب پاسخگو نباشم؟

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   ۱- استعفا از عضویت در هیات مدیره را بطور رسمی و کتبی به رئیس هیات مدیره، تسلیم کنید و بازرس قانونی شرکت را هم کتباً آگاه نمائید.
   ۲- در قبال تصمیمات هیات مدیره که با آن کتبا و صریحاً مخالفت کرده باشید مسئول نخواهید بود.
   ۳- مشورت تکمیلی مستلزم مشاوره حضوری و پرداخت هزینه مشاوره است. در صورت تمایل، با دفترم به شماره ۸۸۳۲۱۰۸۸ جهت تعیین وقت مشاوره، تماس حاصل بفرمائید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 3. ص م
  ص م says:

  با سلام وسپاس از اینکه درارائه معلومات و تجربیات خود ما رو سهیم می نماید
  بنده مدتی هست که در شرکت تعاونی مسکن مهر عضو هیت مدیره هستم ولی متاسفانه بعلت قانون مندی ،- چون به عده ای از اعضای بد حساب (سودجو) باج نمیدم و اجازه نمیدهم حق بی گناهای خواسته پایمال بشه آن عده سود جو در راستای رسیدن به منفعت طلبی خود در فضاهای مجازی و در غیاب بنده شروع به شایعه پراکنی و تهمت و افترا نموده اند که طبیعتا چون عده زیادی از اعضا بیسواد یا کم سواد هستن با شایعات این افراد انگشت شمارد اغفال شده اند حال خواستم ببینم از نظر قانونی چگونه می تونم از حق و حقوق خود دفاع کنم و لازم به توضیح است که در مورد عزل بنده طومار مخفیانه گرفته

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   ۱- برای نشر اکاذیب و افترا و تهمت در فضای مجازی می توانید علیه عاملان آن و مسئولان سایت های مربوطه، طرح شکایت نموده و موضوع را پیگیری فرمائید.
   ۲- مجمع عمومی صاحبان سهام می تواند اعضای هیات مدیره را با طی تشریفات قانونی، عزل نماید اعم از آنکه طوماری برای آن تهیه شده یا نشده باشد.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 4. پوذکیان
  پوذکیان says:

  سلام. یکی ازشرکای شرکت سهامی ما چهار ماه پیش فوت کرده اند و مهلت دو ساله هیات مدیره نیز تمام شده .چه صورتجلساتی باید تهیه کنم برای شرایط جدید؟
  مطلقا نمیدونم.
  لطفا راهنمایی بفرمایید.
  ممنون از مطالب مفیدتون

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   دریافت انحصار وراثت فردی که درگذشته، نخستین اقدام لازم است که باید از طریق ورثه انجام شود.
   چون طی مراحل مربوطه، زمان بر و در هر مرحله مستلزم مشورت خاص همان مرحله و مدارک مربوطه به همان مرحله است می توانید در صورت تمایل، پیگیری و اقدام در خصوص این موضوع را به گروه وکلای ثبتی دفترم محول فرمائید.
   تلفن تماس ۸۸۳۲۱۰۸۸

   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 5. مرجان خاتون
  مرجان خاتون says:

  سلام استاد وقتتون بخیر… من میخواستم بدونم، دقیقاً مراحل عملی واگذاری سمت مدیریت عاملی توی یه شرکت سهامی خاص، که کلاً هیات مدیره سه نفراند، چیه. یعنی چه مراحلی طی میشه… متاسفانه من خیلی مطالعات حقوقی ندارم، هرچه قدر که این مطلب رو زیر و رو کردم، به جواب قانع کننده که برام قابل درک باشه نرسیدم… میخواستم بدونم که امضای واگذاری این سهام، توی چه مرکزی اتفاق می افته؟ ثبت اسناد؟ یا دفتر اسناد رسمی؟! و اینکه مدیر عامل به جز اینکه سهام داره، قرارداد استخدامی داره؟! و یه سوال دیگه که دارم اینه که آیا این قرار داد می تونه مشروط باشه؟! یا برای مدت خیلی محدودی زیر دو سال؟
  ممنون میشم پاسخم رو بدید.
  یا علی

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   ۱- مسئولیت تعیین مدیرعامل و اختیار عزل او با هیات مدیره شرکت است.
   ۲- تعداد اعضای هیات مدیره در هر شرکت سهامی برابر اساسنامه همان شرکت، مشخص شده است.
   ۳- نقل و انتقال سهام، در شرکت سهامی خاص در داخل شرکت و در دفتر سهام شرکت به ثبت می رسد و به اداره امور مالیاتی منعکس می شود.
   ۴- مدیرعامل شرکت سهامی می تواند از بین سهامداران انتخاب شود و حقوق و حدود اختیارات وی را هیات مدیره، تعیین می کند.
   ۵- مدیرعامل شرکت را می توان برای مدتی کمتر از دو سال هم انتخاب کرد.
   ۶- توضیح بیشتر، مستلزم مشاوره حضوری یا تلفنی و مستلزم پرداخت هزینه است. در صورت تمایل و برای تعیین وقت مشاوره، با دفترم به شماره ۰۲۱۸۸۳۲۱۰۸۸ تماس حاصل فرمایید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 6. علی
  علی says:

  سلام عرض ادب
  شرکت ما (سهامی خاص) سه عضو داره که هر سه سهام دار و عضو هییت مدیره می باشند ما تصمیم گرفتیم یک عضو جدید اضافه کنیم بهش یک سهم بدیم و بیاد داخل هییت مدیره و تمام اعضا قبلی سهامدار باقی بمونند (هر ۴ نفر۳+۱) “””کسی از شرکت خارج نشه”””
  آیا تعداد اعضاسهامدار ۴تا بشن موردی نداره(هییت مدیره ۳ نفر بشه عضو جدیدداخل و یکی از اعضا خارج شه)؟ ترتیب صورتجلسات به چه شکله؟ اگه با ذکر عنوان جلسات اعم از عادی و فوق العاده بفرمایید ممنون میشم
  تشکر

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   ۱- افزایش تعداد سهامداران اصولا منع قانونی ندارد و البته اگر در اساسنامه شرکت شما، انتقال و فروش سهام به افراد دیگر، دارای الزامات و ترتیباتی باشد باید آن ترتیبات و الزامات را رعایت کنید.
   ۲- خارج شدن یکی از اعضای هیات مدیره از طریق استعفاء یا عزل او و برگزاری مجمع عمومی عادی، جهت عزل یا انتخاب فرد جایگزین، باید طی صورتجلسات مربوطه انجام و به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.
   ۳- تنظیم صورتجلسات و انجام امور ثبتی مورد نظر شما از طریق دفترم و با پرداخت هزینه های مربوطه، قابل انجام است. در صورت تمایل با دفترم به شماره ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ تماس حاصل فرمائید.

   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   ۱- تعداد اعضای هیات مدیره ساختمان (آپارتمان های بیش از سه واحد) بستگی به توافق مالکین دارد و می تواند یک یا چند نفر باشد. تعداد اعضای هیات مدیره، باید فرد باشد نه زوج و مدت مسئولیت هیات مدیره یا مدیر، در هر دوره دو سال است و می تواند برای دوره هاتی پیاپی، انتخاب شود.
   ۲- حفظ و اداره ساختمان، بیمه ساختمان در برابر خطر آتش سوزی، تعیین هزینه های مشترک و اعلام آن به مالکین، از جمله وظایف مدیران ساختمان است.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 7. محمد
  محمد says:

  با سلام و احترام
  ۲ نفر از بستگانم مرا به صورت رودربایستی عضو شرکتهای سهامی خاص نموده اند یکی بازرس و دیگری رئیس هیات مدیره و به تازگی فهمیدم که بدهی مالیاتی زیادی دارند و برای پرداخت بدهی هم اقدامی نمی کنند. چطوری میتوانم ار عضویت این شرکتها خارج شوم ؟
  ضمنا خودشان با استعفایم موافقت نمی کنند.

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   ۱- در شرکتی که بازرس هستید (اگر بازرس اصلی باشید) می توانید با تذکر به رئیس هیات مدیره، خواهان دعوت بازرس علی البدل شوید و یا مسیر برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام جهت انتخاب بازرس را در پیش بگیرید.
   ۲- در شرکتی که رئیس هیات مدیره هستید می توانید ضمن اعلام استعفاء به اعضای هیات مدیره، لزوم دعوت از عضو علی البدل هیات مدیره را خواستار شوید و اگر توجه نشد مراتب را از طریق بازرس قانونی شرکت، پیگیری کنید و مسیر برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام جهت انتخاب بازرس را در پیش بگیرید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 8. Amin
  Amin says:

  با سلام و تشکر از مطالب مفیدتان.
  یه سوال داشتم.
  آیا فردی را که مدیرعامل یک شرکت هست میشه در یک شرکت دیگه، بعنوان عضو هیئت مدیره (نائب رییس) انتخاب کرد؟

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   بله.
   با این وصف که برابر ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیران شرکت، نباید در معاملات و فعالیت هائی که متضمن رقابت با فعالیت شرکت تحت مدیریتشان باشد وارد شوند و برابر ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، نباید بدون طی تشریفات قانونی، در معامله با شرکت تحت مدیریتشان، سهیم شوند یا طرف معامله، قرار گیرند.
   تا جائی که این دو ماده، رعایت شود عضویت در هیات مدیره شرکت های دیگر، برای مدیرعامل یک شرکت (در بخش خصوصی) فعلاً در قوانین ایران با منع یا محدودیت قانونی دیگری، روبرو نیست.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 9. هومن
  هومن says:

  سلام استاد
  در شرکتی دارای ۴۹% سهام هستیم اما تنها یک نفر در هیت مدیره هست. می خواهیم تعداد افراد را بیشتر کنیم یا جایگزین نفرات قبلی. راهش چیست؟

  پاسخ دادن
 10. علی داعی زاده اردکانی
  علی داعی زاده اردکانی says:

  باسلام و سپاس
  آیا هیئت مدیره بعد از شش سال می تواند بدون دعوت از مجمع خودشان را هیئت مدیره کنند و اداره ثبت شرکتها قبول آگهی کند؟
  آیا هیئت مدیره می تواند یکی از اعضای حقوقی موئسسه را عزل کند؟
  در موئسسه به ثبت رسیده در اساسنامه سال مالی داریم ولی هیئت مدیره و حسابدار مدت یازده سال گزارش مالی ندادند و همچنین حساب موئسسه به نام شراکتی مدیرعامل و حسابدارباز کرده اند.
  در اساسنامه مدت هیئت مدیره دو سال بوده که لاک گیری شده و مدیرعامل در اولین صورت جلسه مجمع و فرم تقاصانامه ثبتی امصا نکرده است و خیلی اشتباهات دیگر و لاک گیری های دیگر که اداره ثبت شرکت ها انجام داده خواهشمندم مرا راهنمائی کنید و به کجا شکایت بکنم ؟
  متشکرم

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   درود و سپاس.
   پاسخ به این حجم از سوالات و ارائه رهنمود موثر و دقیق در مورد آنها مستلزم مشاوره حضوری و تلفنی مفصل و مشاهده اساسنامه و آگهی ها و نیز مستلزم پرداخت هزینه است.
   در صورت تمایل به مشاوره و برای هماهنگی در تعیین وقت مشاوره و ترتیبات آن، با دفترم به شماره ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ تماس بگیرید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 11. محمدی
  محمدی says:

  با سلام و ضمن تشکر
  در صورتیکه شخصی همراه همسر خود بخواهند شرکت سهامی ثبت کنند و نفر سوم پدر یکی از زوجین باشد. با توجه به اینکه نفر سوم سرمایه ای را وارد شرکت نمی کند و حضور او جنبه صوری داشته، برای جلوگیری از مشکلات آتی مانند مدعی شدن وراث آن شخص بعد از فوت ایشان و … اگر ممکن است راهنمایی بفرمایید.
  آیا تقسیم سهام به ۱۰۰ یا ۱۰۰۰ سهم و دادن فقط به یک سهم به نفر سوم می تواند مفید باشد؟
  با تشکر

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   ۱- پس از سهامدار شدن فرد و سپس درگذشت او نمی توان ورثه اش را از حقوق قانونی نسبت به سهم (حتی اگر یک سهم باشد) محروم کرد.
   ۲- یکی از راهکارهای خوب برای کاهش پیامدهای مورد نظر شما دادن فقط یک سهم به این شخص یا در نظر گرفتن حقوق ممتازه (سهام ممتاز) برای سایر سهامداران است.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 12. وحید
  وحید says:

  سلام
  من مدیرعامل شرکتی هستم که سهام داران و اعضای هیئت مدیره به دلیل اختلافات و شکایتهای قانونی علیه یکدیگرحاضر به تنظیم و امضای هیچ صورتجلسه ای نیستند و بنده سه بار استعفای خود را کتبا اعلام و ابلاغ کردم و دو بار هم اظهار نامه تنظیم و ابلاغ کردم. و حقوقی نیز دریافت نکرده ام.
  چگونه میتوانم استعفای خود را رسمیت بدهم چون میخواهم در شرکت دیگر مدیرعامل شوم.
  باتشکر

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.

   ۱- ارائه استعفاء به رئیس هیات مدیره شرکت با اخذ رسید و قید تاریخ، و ارائه رونشت به اعضای هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت، اولین اقدام قانونی ممکن است.
   ۲- در صورت عدم توجه هیات مدیره (نفیاً یا اثباتاً) ابلاغ اظهارنامه مبنی بر اعلام استعفاء به رئیس و اعضای هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت و تقدیم رونوشتی از اظهارنامه موصوف به اداره ثبت شرکتها و اداره امور مالیاتی و بیمه (تامین اجتماعی) که در دبیرخانه اداره ثبت و اداره امور مالیاتی ذیربط و شعبه مربوطه تامین اجتماعی به ثبت برسد خواهد توانست کارگشا و تا حدود زیادی رافع مسئولیت باشد.
   ۳- در نهایت طرح دعوی لازم در مراجع ذیصلاح قضائی نیز می تواند تعیین کننده باشد.

   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 13. علی رضا
  علی رضا says:

  با عرض سلام و احترام
  آیا عضو علی البدل در یک شرکت، در صورت تخلف یا بدهی شرکت، باید پاسخگو باشد. (بقول معروف پایش گیر می افتد یا نه؟)

  پاسخ دادن
 14. رحمانی
  رحمانی says:

  سلام. خسته نباشید
  از مطالب آموزندتون سپاسگزارم
  سوالی دارم خدمت جناب عالی و اون اینه که در شرکت سهامی خاص میتونیم یکی از سهامداران شرکت که حداقل سهم رو داره و عضو هیئت مدیره هست در لیست بیمه تامین اجتماعی بعنوان یکی از کارگران کارخانه رد کنیم و آیا اینکار، مشکلی از لحاظ میزان سهم و حق تصمیم گیری های شرکت و غیره ایجاد نمیکنه ؟
  ممنون میشم پاسخ بدین
  با کمال تشکر

  پاسخ دادن
 15. مینا
  مینا says:

  سلام
  عذر می خوام اگه در یک شرکت سهامی خاص چندین سال فعالیتی صورت نگیره امکانش هست مجددا مجمع تشکیل بشه و هیئت مدیره انتخاب بشه و ایا ثبت شرکتها با این موصوع مشکلی خواهد داشت؟

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس
   بله. مقامات و مراجعی که صلاحیت دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام را دارند می توانند مجمع عمومی عادی را برای انتخاب اعضای هیات مدیره، تشکیل دهند و اداره ثبت شرکتها نیز در صورت رعایت تشریفات قانونی مربوط به دعوت و برگزاری مجمع عمومی، مشکلی با این موضوع نخواهد داشت.
   سرافراز باشید

   پاسخ دادن
 16. رضایی
  رضایی says:

  سلام
  آیا میشه بدون اطلاع فردی که قبلا عضو هیات مدیره شرکت سهامی خاص بوده پس از دوسال مجدد تمدید بشه؟
  بدون هیچ وکالت نامه و امضا؟

  پاسخ دادن
 17. امین جزینی
  امین جزینی says:

  سلام من یه سوال داشتم اگه میشه لطف کنید جواب بدید: اگر در اساسنامه شرکت سهامی خاص یا شرکت تعاونی سهامی خاص عضویت در شرکت منوط به موافقت هیات مدیره باشد و شریک قصد عضویت در شرکت را داشته ولیکن با مخالفت هیات مدیره مواجه شود چه راهکارهایی را پیشنهاد می دهید؟

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   شما از یک سو، مطرح کردید که عضویت و شراکت در شرکت، منوط به تصویب هیات مدیره شده است و از سوی دیگر، پرسیدید که شریک، چگونه می تواند به عضویت شرکت درآید؟
   صورت مساله، ابهام و تناقض دارد. لطفاً رفع ابهام فرمائید تا پاسخ دهم.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 18. نصیر
  نصیر says:

  با عرض سلام دریک شرکت سهامی خاص با اصلاح اساسنامه هئیت مدیره به دونفر تقلیل پیداکرد درصورتی که جنابعالی مرقوم فرمودید هیئت مدیره شرکتهای سهامی خاص می باید سه نفر باشند آیا چنین موردی امکان پذیر می باشد ؟

  پاسخ دادن
 19. اكبر
  اكبر says:

  با سلام بنده جهت ثبت شرکتی با مسئولیت محدود به فردی وکالت دوساله دادم که از مدرک من جهت ثبت استفاده نماید ولی بعد از دو سال صاحب شرکت و دارای بیشترین سهم و رییس هیئت مدیره اقدامی جهت خروج اینجانب از سهامداران و مدیرعاملی نمی کند لطفاً راهنمایی کنند ممنون

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   مدیرعاملی و عضویت هیات مدیره دو مسئولیت مجزی از هم هستند که در این مورد در یک نفر جمع شده است.
   ۱- چنین فردی با استعفاء از مدیرعاملی از تاریخ تعیین مدیرعامل بعدی از سوی هیات مدیره، مسئولیتی به عنوان مدیرعامل، نخواهد داشت.
   ۲- چنین فردی با استعفاء از عضویت در هیات مدیره، از تاریخ دعوت و جایگزینی عضو علی البدل هیات مدیره، مسئولیتی به عنوان عضو هیات مدیره نخواهد داشت.
   ۳- فروض و مسایل مختلفی درباره سوال شما قابل طرح و پاسخگویی است که مستلزم مشاوره حضوری یا تلفنی و پرداخت هزینه می باشد.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 20. علی ناطق
  علی ناطق says:

  با سلام.
  رئیس هیت مدیره در جریان پرونده ای که مربوط به شرکت نیست بعد از کلاهبرداری از ما متواری شده و ما نیز از ایشان شکایت کرده ایم.
  البته شرکت سهامی خاص بوده و اینجانب مدیر عامل شرکت میباشم حالا چگونه از طریق قانونی می توانیم وی را که دسترسی به ایشان نداریم از شرکت بیرون کرده و فرد جدیدی را بعنوان عضو هیت مدیره بیاوریم
  با تشکر

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   برابر تبصره ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اگر حکم قطعی مبنی بر کلاهبرداری عضو هیات مدیره صادر شده باشد مجمع عمومی شرکت باید وی را از عضویت هیات مدیره شرکت، عزل و خارج نماید و اگر مجمع عمومی به وظیفه خودش عمل ننمود با طرح دعوی در دادگاه می توانید عزل وی را با استناد به حکم قطعی صادره درخواست نمایید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 21. مجید
  مجید says:

  سلام
  آیا اعضاء هیات مدیره شرکت میتوانند سهام دار شرکت دیگری که با شرکت خودشان مراوده و قرار داد دارد شوند.
  لطفآ در صورت امکان با ایمیل اطلاع دهید.
  از بزرگواریتان کمال تشکر را دارم.

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   اصولاً چنین اقدامی خلاف موازین حرفه ای مدیریت در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است. از این گذشته، برابر ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، چنین معاملاتی دارای تشریفات و بایسته های ویژه ای است که باید رعایت شود و برابر مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون یادشده، عدم رعایت موازین و تشریفات مربوطه می تواند به ابطال معاملات موصوف و مسئولیت های مدنی و کیفری هم منجر شود.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 22. حمید سلیمانی
  حمید سلیمانی says:

  سلام جناب رئیسی کیا
  وقت بخیر و تشکر از صرف وقت و بذل توجه شما
  در شرکت سهامی خاص با ۵ عضو هیات مدیره ، آیا سه نفر می توانند با تشکیل جلسه هیات مدیره سمت اعضاء را تغیر بدهند؟
  در اساسنامه قید شده تصمیمات جلسات هیات مدیره با اکثریت اعضا رسمیت و تصمیمات اتخاذ شده با حداکثر آراء موافق از کل اعضا معتبر خواهد بود که سه نفر مذکور موافق این تغیرات بوده اند.
  به نظر جنابعالی نباید دو فرد غایب سمت تعین شده را قبول کنند؟
  بااحترام

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس
   باید تشریفات دعوت همه اعضای هیات مدیره و تشریفات برگزاری جلسه هیات مدیره شرکت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت، رعایت شود. در این صورت با حضور سه نفر از پنج نفر و موافقت هر سه نفر، تغییر سمت اعضای هیات مدیره ممکن خواهد بود.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 23. علی
  علی says:

  با عرض سلام
  در یک شرکت سهامی خاص من بعنوان مدیر عامل و رییس هیات مدیره می باشم با توجه به اختلافات شخصی که پیش آمده تقاضا دارم راهنمایی فرمایید که چگونه می توانم از سمت های خود استعفا دهم و دیگر مسئولیتی نداشته باشم
  قابل ذکر است اختلاف بااعضای هیات مدیره دارم و از هر گونه همکاری با اینجانب امنتاع می نمایند
  با تشکر فراوان

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   ۱- از سمت مدیرعاملی با طرح کتبی استعفاء و ثبت آن در دبیرخانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره.
   ۲- از سمت ریاست هیات مدیره با طرح کتبی استعفاء و ثبت آن در دبیرخانه هیات مدیرهو ارائه آن به هیات مدیره و دعوت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت باقیمانده.
   ۳- در صورت عدم همکاری هیات مدیره در موارد فوق به راهکارهای قانونی و قضایی نیاز خواهد بود که مستلزم دریافت توضیحات بیشتر از شما و پرداخت هزینه بوسیله شماست. در صورت تمایل به مشاوره و برای تعیین زمان و ترتیب آن با دفترم به شماره ۸۸۳۲۱۰۸۸ تماس حاصل فرمایید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 24. علی
  علی says:

  با سلام و خسته نباشید
  همانطور که مستحضرید در شرکتهای بیمه ای یک عضو بیمه ای با حداقل یک در صد سهام باید حضور داشته باشد . میخواستم بدونم موقع انتقال سهام
  چه باید کرد تا این عضو با این یک درصد سهام نتواند برای شرکت دردسری ایجاد نماید و هیات مدیره هر وقت که لازم دونست بتونه ایشون را عوض کنه
  ممنون و سپاس از راهنماییتون

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس
   ۱- شما احتمالاً یک شرکت کارگزار خدمات تامین اجتماعی هستید که با مجوز سازمان تامین اجتماعی فعالیت می کنند و سازمات تامین اجتماعی در هنگام صدور مجوز کارگزاری، الزاماتی فراتر از قانون تجارت را به آنان، تحمیل می نماید و صدور مجوز کارگزاری را منوط به رعایت خواسته های فراقانونی خود می نماید.
   ۲- معمولاً سهامدار و عضو هیات مدیره ای که با حمایت های فراقانونی وارد یک شرکت می شود خواسته ها و رفتارهای فراقانونی از خود بروز می دهد و حقوق دیگران از جمله سرمایه گذار را به کلی نادیده می گیرد.
   ۳- سهامدار، به ویژه اگر سهامدار خرد بوده و عضو هیات مدیره هم نباشد نمی تواند در مدیریت شرکت و امور اجرایی، مانع جدی به شمار رود.
   ۴- اگر این فرد عضو هیات مدیره است برای تغییر اعضای هیات مدیره و خارج کردن وی از هیات مدیره باید مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را با طی تشریفات قانونی و با ذکر دستور مجمع مبنی بر عزل ایشان تشکیل داده و اتخاذ تصمیم نمایید.
   ۵- احتمالاً اگر به خروج این فرد از هیات مدیره اقدام کنید سازمان تامین اجتماعی از طریق لغو یا عدم تمدید مجوز کارگزاری، ادامه فعالیت شما را به کلی ناممکن و سرمایه گذاری شما را از بازدهی ساقط خواهد نمود.
   ۶- اگر حدس من درست است و شما یک شرکت کارگزار تامین اجتماعی هستید توصیه می کنم نسبت به تاسیس انجمن صنفی شرکت های کارگزاری تامین اجتماعی اقدام و حقوق قانونی خود از جمله لزوم احترام به حق سرمایه گذاری و کارآفرینی خود و رعایت قانون تجارت را در قالب یک تشکل صنفی از سازمان تامین اجتماعی مطالبه فرمایید.
   سرافراز باشید

   پاسخ دادن
 25. مجتبی
  مجتبی says:

  با سلام
  من و دو تن از دوستان حدود ۶ سال پیش یک شرکت سهامی خاص ثبت نمودیم و در طی این مدت شرکت هیچ کاری انجام نداده. همچنین من به عنوان رییس هیات مدیره هستم. از سال گذشته دوستی که در سمت مدیر عامل شرکت بود در خارج از کشور بسر می برد و دسترسی به ایشان نداریم.حال برای واگذاری یا انحلال شرکت چه باید کرد؟

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   اصولاً برای واگذاری سهام یا انحلال شرکت باید به ترتیبات مندرج در اساسنامه شرکت و نیز قانون تجارت عمل کنید و اگر رهنمود دقیق تر بخواهید مستلزم ارائه اساسنامه و آگهی های تغییرات شرکت و ارائه توضیحات تکمیلی و نیز مستلزم پرداخت هزینه مشاوره می باشد.
   اگر مایل به مشاوره بودید با دفترم به شماره ۰۲۱۸۸۳۲۱۰۸۸ تماس حاصل فرمایید و ترتیبات مشاوره و هزینه های آن را جویا شوید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 26. کیوان بابائی
  کیوان بابائی says:

  با سلام خدمت شما
  اول از همه تشکر ویژه میکنم بابت اطلاعات و راهنمایی های زیبا برای سهولت کار ما
  سوال بنده این است که برای درج تصمیمات صورتجلسه در سامانه تغییرات به چه روشی تصمیمات را انتخاب کنیم؟در بعضی از صورتجلسات،تصمیمات مبهم ارائه شده و چگونگی انتخاب تصمیمات را نمیدانم تا در مرحله ارسال مدارک و تایید اداره ثبت شرکت ها به مشکل بر نخورم
  و سوال دیگر این است که چه مدارکی برای پست به اداره مربوطه لازم است،نمیدانم چه مدارکی را باید ضمیمه صورتجلسه تغییرات جدید کنم تا درخواست من از سوی اداره ثبت شرکت ها رد نشود
  باتشکر و سپاس فراوان

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس. از اظهار لطف و محبت شما سپاسگزارم.
   ۱- انتخاب تصمیماتدر سامانه ثبت شرکتها بستگی دارد به نوع تصمیمی که در شرکت گرفته اید یا می خواهید بگیرید.
   ۲- به طور مشخص بفرمایید دقیقاً در چه موردی برای انتخاب تصمیمات و صورتجلسه ها ابهام دارید؟
   ۳- پس از طی مراحل ثبت تغییرات و پس از آنکه تصمیمات ثبت شده در سامانه به مرحله پذیرش اینترنتی رسید به موجب رسید پذیرش اینترنتی و پیام هایی که در سامانه داده می شود متناسب با نوع تصمیمی که گرفته اید یا نوع خواسته شما مشخص می گردد چه مدارکی باید به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 27. حمید رضا
  حمید رضا says:

  با سلام
  آیا مدیرعامل می تواند بدون اطلاع اعضای هیئت مدیره به مرخصی برود؟
  اصولاً مرخصی مدیرعامل نیاز به تایید اعضای هیئت مدیره دارد یا خیر و در نبود وی مسئولیت کارها با کیست؟

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   صدور مجوز مرخصی برای مدیرعامل، اصولاً با هیات مدیره و معمولاً در اختیار رئیس هیات مدیره است. تعیین جانشین مدیرعامل در این گونه موارد نیز با هیات مدیره است.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 28. ابراهیم
  ابراهیم says:

  با سلام
  بنده مدیر عامل و رییس هیت مدیره شرکت خصوصی سهام خاص هستم و آخرین تغییرات هیت مدیره شرکت در سال۹۱ بوده( روزنامه رسمی)به مدت ۲ سال.
  در ضمن شرکت از سال ۹۳ غیر فعال است و من از سال ۹۵ بصورت قراردادی به اداره ای رفتم . آیا قانون دو شغله بودن شامل حال من می شود؟

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   اگر به موجب آگهی روزنامه رسمی، همچنان مدیرعامل و عضو هیات مدیره آن شرکت هستید و اداره ای که در آن مشغول به کار شده اید دولتی است و برابر قانون مدیریت خدمات کشوری از محل بودجه دولتی، حقوق می گیرید مشمول ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی می شوید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 29. محمد
  محمد says:

  با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما
  بنده عضو هیئت مدیره و سهامدار شرکتی هستم که بنا بر یکسری مشکلات میخواهم استعفا داده و سهام خود را واگذار کنم.
  اگر امکان دارد بنده را راهنمایی کنید و بفرمایید مراحل انجام این کار چگونه است؟ با تشکر

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   استعفای خود از عضویت در هیات مدیره را به رئیس هیات مدیره تسلیم کنید و بخواهید تا عضو علی البدل هیات مدیره را به جای شما در هیات مدیره، دعوت نموده و سمت او را آگهی نمایند. در صورت نیاز به مشاوره بیشتر، برای تعیین وقت مشاوره و ترتیب پرداخت هزینه آن با شماره ۰۲۱۸۸۳۲۱۰۸۸ تماس حاصل فرمایید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 30. علی
  علی says:

  با سلام خدمت استاد محترم
  از عضو هیئت مدیره ای که تازه انتخاب شده و اداره تعاون وی را تأیید کرده باشد ولی در اداره ثبت شرکتها به دلیل بدهی مالیاتی عضویت وی را در هیئت مدیره، منتفی نمایند تکلیف چیست؟ آیا باید دوباره مجمع عمومی تشکیل گردد و مجمع قبلی باطل گردیده یا خیر؟

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس
   ۱- تکلیف این است که مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، تشکیل جلسه دهد و شخص یگری که دارای محدودیت و ممنوعیت قانونی نیست را به عضویت در هیات مدیره انتخاب نماید.
   ۲- اعمال محدودیت ها و ممنوعیت های مالیاتی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم نسبت به مدیرانی صحیح است که صرفاً به موجب آگهی روزنامه رسمی دارای سمت بوده اند.
   سرافراز باشید

   پاسخ دادن
 31. اسماعیل فرامرزی
  اسماعیل فرامرزی says:

  باسلام و عرض خسته نباشید.
  چنانچه در مجامع عمومی دو مرحله‌ای و در مرحله انتخاب نمایندگان (مرحله اول) تعداد آرا ماخوذه از تعداد رای دهندگان بیشتر شود تکلیف قانونی چیست؟
  تعداد رای دهندگان ۱۱۶ نفر
  تعداد آرا ماخوذه ۱۳۵ نفر
  با سپاس و تشکر فراوان.

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس
   اصولاً اگر ضوابط و الزامات برگزاری و نیز اخذ رای در مجامع عمومی شرکت ها به درستی رعایت شود تعداد آراء ماخوذه برابر با تعداد حاضرین یا کمتر از تعداد حاضرین خواهد بود.
   در مورد سوال شما باید قایل باشیم به اینکه افراد دارای حق رای، بیش از یک رای داده اند یا افرادی که حق رای نداشته یا اساساً افرادی که در لیست حاضرین مجمع نبوده اند رای داده اند.
   به نظر اینجانب، در هر دو صورت این رای گیری باطل است.
   سرافراز باشید

   پاسخ دادن
 32. فرزانه سنجانی
  فرزانه سنجانی says:

  با سلام و احترام
  اینجانب در سال ۹۱ مدرک تحصیلی ام را به مدت ۲سال با تعهد محضری در اختیار شرکت پیمانکاری گذاشتم و مبلغی دریافت کردم شرکت سمت اینجانب در شرکت را رییس هیت مدیره ثبت نموده است و نام من همچنان پس از گذشت ای مدت در روزنامه رسمی میباشد بطوری که بانک‌برای کسر ضمانت نامه شرکت از حساب اینجانب مبلغی کسر نموده است میخواستم بدانم چه اقدام قانونی میتوانم در این خصوص انجام دهم

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   ۱- اصولا اگر شرکت برای تسهیلات بانکی دریافتی، وثیقه گذاشته باشد بانک به سراغ وثیقه گذار و توقفی اموال و حساب های او می رود نه به سراغ شما مگر اینکه شما وثیقه گذار هم باشید یا ظهر اسناد تجاری را امضاء کرده باشید.
   ۲- راهنمایی دقیق تر در مورد سوال شما مستلزم مشاوره حضوری و دریافت توضیحات بیشتر و ملاحظه مدارک و پرداخت هزینه است.
   در صورت تمایل می توانید برای تعیین وقت مشاوره و… با دفترم به شماره ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ تماس حاصل فرمایید.
   سرافراز باشید

   پاسخ دادن
   • علی
    علی says:

    سلام خسته نباشید
    با ثبت شرکت وتغییرات آنها و کلیه امور ثبتی آشنایی کامل دارم و انجام میدم ولی به دلیل اینکه شهرستانمون خیلی کم کار ثبتی هست میخواستم جای دیگ کارکنم اگه میتونین کمکم کنین ممنون میشم باتشکر

    پاسخ دادن
 33. احمدی
  احمدی says:

  با سلام و خسته نباشید
  آیا قانونی وجود دارد که مدیر عامل شرکت سهامی خاص می بایست حداقل ۳% سهام داشته باشد؟
  ممنون می شوم راهنمایی بفرمایید

  پاسخ دادن
 34. عبدالرحمن
  عبدالرحمن says:

  با سلام ،بنده مدتی به عنوان مدیر عامل یک شرکت پیمانکاری مشغول به فعالیت بودم با جابجایی دفتر وفعالیت شرکت به جنوب چندین بار درخواست استعفا وخروج از شرکت رادادم ولی هیات مدیره به عناوین مختلف از استعفا وخروج من از شرکت تفره میرن خواهش میکن منو راهنمایی کنید ،تا بتونم برای خودم شرکت ثبت کنم

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   ارائه رهنمود تکمیلی، مستلزم دریافت توضیحات بیشتر و بررسی مدارک و نیز پرداخت حق المشاوره است.
   در صورت تمایل به تعیین وقت مشاوره تلفنی یا مشاوره حضوری و هماهنگی برای پرداخت حق المشاوره با دفترم به شماره ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ تماس بگیرید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 35. محمد اسماعیلی
  محمد اسماعیلی says:

  با سلام
  جناب رئیسی کیا سوالی داشتم از خدمتتون
  من مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکتی هستم و میخواهم از شرکت خارج شوم آیا میشود با خروج رئیس هیئت مدیره و عدم جایگزین شرکت را منحل کرد یا خیر ؟همچنین در صورتی که شرکاء بخواهند قرارداد جدیدی را منعقد کنند و من رضایت ندارم آیا به عنوان مدیر عامل و دارای حق امضا آیا میتوانم از امضای قرارداد امتناع کنم؟

  پاسخ دادن
 36. احمد مخبردوران
  احمد مخبردوران says:

  سلام
  لطفا بفرمایید با توجه به اینکه یکی از شرکای ما کارمند رسمی دولت می باشد و با اصل ۱۴۱ مغایرت دارد چگونه می توان از تصمیمات ایشان در هئیت مدیره استفاد کرد و برای ایشان حق امضا قائل شد با توجه به اینکه ایشان یکی از سهامداران کلیدی می باشد با تشکر

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   برابر قانون اساسی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، کارمند دولت نمی توان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های خصوصی باشد. سهامداری یا مشاوره تا جایی که با قانون منع مداخله برخورد ننماید منعی ندارد.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 37. فریدون صالحی
  فریدون صالحی says:

  با سلام ودرود خدمت جناب دکتر رئیس کیا عزیز
  صالحی هستم مسدع وقت باارزش شما شدم شرکت سهامی خاص دارم ومدیرعامل ،آپارتمانی از طریق سرکت خریداری کردیم وبنا به امین بودن رئیس هئیپت مدیره برای اینجانب قولنامه ووکالت آپارتمان فوق را بنام رئیس هیئت مدیره زدیم اما اسناد ملک مذبور دست خودم یعنی مدیرعامل هست اما از زدن ملک بنام شرکت خوداری می کند واعلام میکند که مال خودم هست راهنمایی بفرمایید راه انتقال ویا شکایت چگونه است ممنون از راهنمایی شما

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   ارائه رهنمود تکمیلی، مستلزم دریافت توضیحات بیشتر و بررسی مدارک و نیز پرداخت حق المشاوره است.
   در صورت تمایل به تعیین وقت مشاوره تلفنی یا مشاوره حضوری و هماهنگی برای پرداخت حق المشاوره با دفترم به شماره ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ تماس بگیرید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 38. مریم
  مریم says:

  سلام
  آیا یک شخص می تواند در دو تا شرکت هم مدیرعامل و هم رییس هییت مدیره باشد شرکت هم سهامی خاص می باشد
  و ضمنا تا پارسال مشکلی در اداره ثبت وجود نداشت ولی امسال پس از وارد کردن در سایت این ایراد را می گیرد

  پاسخ دادن
 39. آرمان
  آرمان says:

  باسلام و احترام در یک شرکت تعاونی ،(تعداد اعضا بیش از ۲۰۰ نفراست) باتوجه به آگهی تشکیل مجمع عمومی و فرصت تعیین شده برای ثبت نام اعضا جهت کاندیداتوری انتخابات هیات مدیره و بازرس قانونی ،(تعداد هیات مدیره ۳ نفره است)
  تعداد ثبت نام کنندگان ۳ نفر برای هیات مدیره و ۱ نفر برای بازرس قانونی بوده است. آیا باید مجمع تشکیل شود یا الزامی برای تمدید فرصت و آگهی برای ثبت نام اعضای بیشتر است؟لطفا در صورت الزام ، مرجع قانونی را راهنمایی بفرمایید
  باسپاس از شما

  پاسخ دادن
 40. مسعود اتم
  مسعود اتم says:

  با سلام من تازه میخوام یک شرکت تشکیل بدم ولی نمیدونم از کجا باید شروع کنم
  آیا افرادی که جز هیات مدیره هستن باید حتما سابقه بیمه مطابق با مدرک تحصیلی داشته باشن
  و آیا انتخاب گرید باید با مدرک تحصیلیشون مطابقت داشته باشه
  و آیا کسی که سابقه بیمه زیادی نداره میتونه رییس شرکت باشه
  و اینکه کسی که در یک شرکت جز هیات مدیره است میتونه در شرکتی دیگه هم هیات مدیره باشه

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   عضویت در هیات مدیره شرکت ها مستلزم داشتن سوابق بیمه ای نیست. (موارد خاص هم البته وجود دارد)
   در رتبه بندی شرکت های مهندسی و بعضی شرکت های دیگر، متناسب بودن مدرک تحصیلی با موضوع شرکت، شرط است.
   عضویت در هیات مدیره شرکت رقیب یا فعالیت در آن شرکت، برای اعضای هیات مدیره، ممنوعیت قانونی دارد.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 41. ایمان د
  ایمان د says:

  سلام خسته نباشید .
  سوالی داشتم از خدمتتون ممنون میشم از راهنماییتون.
  ۱- آیا یک نفری که خودش یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره در یک شرکت دیگری که متعلق به خودش می باشد میتونه تو شرکت منم عضو هیئت مدیره با سهام اندک باشد ؟
  ۲- آیا فرد سومی که فقط بمنظور رسیدن به حداقل اعضا ( ۳ نفر ) جهت تاسیس شرکت اسمش در هیئت مدیره شرکت ثبت شده ( فرد غریبه و عضویت صوری) با سهام ۱ درصد میتونه مدعی حق و حقوقی از کارکرد شرکت در آینده شود ؟

  پاسخ دادن
 42. الهام
  الهام says:

  سلام شرکتی به ثبت رسوندیم ۴ سال پیش من با ۳۳ درصد سهام رییس هییت مدیره. شریکم عضو هییت مدیره و مدیر عاما با ۶۶ درصد سهام و خواهرش نایب رییس با ۱ درصد سهام ایا بدون حضور رییس هییت مدیره جلسه فوق العاده میشود تشکیل بشه و رای به عزل من داده بشه و من اگر نخوام سهامی بفروشم بدون خواسته من میشه حق امضا با من و مدیر عامل که عضو هم هست میباشد . من نمیخوام سهمی واگذار کنم و بیرون برم ایا میشه. ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   هیات مدیره نمی تواند اقدام به اخراج یا عزل عضو هیات مدیره نماید. عزل اعضای هیات مدیره با مجمع عمومی صاحبان سهام است.
   تعیین صاحبان امضای مجاز برابر اساسنامه شرکت صورت می گیرد بنابراین به اساسنامه رجوع کنید.
   اصولاً اشخاص را نمی توان ملزم به فروش یا واگذاری سهامشان نمود.
   در صورت تمایل برای دریافت مشاوره تکمیلی و تعیین وقت مشاوره تلفنی یا مشاوره حضوری، با دفترم به شماره ۰۲۱۸۸۳۲۳۲۷۹ تماس حاصل فرمایید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 43. قاسمی
  قاسمی says:

  با سلام و تشکر از زحمات شما
  در شرکت سهامی خاص مدیر عامل راغب به نگه داشتن نیرویی هست که اعضای هیئت مدیره مایل به اخراجش هستند. اختیارات مدیر عامل و یا درصد سهام او چه قدر مانع اخراج کارمند میشه؟
  با احترام

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   انتخاب تیم اجرایی شرکت اصولا با مدیرعامل شرکت می باشد مگر اینکه آئین نامه استخدامی یا مصوبه قانونی هیات مدیره، محدودیت هایی در اختیارات مدیرعامل، ایجاد کرده باشد. در این صورت، عدم رعایت آئین نامه استخدامی شرکت یا مصوبه قانونی هیات مدیره برای مدیرعامل، مسئولیت شخصی در قبال شرکت و شرکاء ایجاد خواهد کرد.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 44. سمیرا
  سمیرا says:

  با سلام و ممنون از سایت خوبتون. درصورتی که یکی از اعضا هیئت مدیره فوت شوند برای جایگزین کردن یک نفر دیگه به جای ایشان باید چه صورتجلسه ای برای تغییرات در سایت انجام دهم. تمام کارهای انحصار وراثت هم انجام شده

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   اگر عضو علی البدل هیات مدیره وجود دارد باید او را به عضویت در هیات مدیره فرابخوانید و از طریق سامانه، برای آگهی سمت او اقدام کنید و اگر عضو علی البدل نداشته باشید باید مجمع عمومی عادی را جهت انتخاب عضو هیات مدیره، با رعایت تشریفات قانونی، دعوت به تشکیل جلسه نمایید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 45. حمیدرضا ا
  حمیدرضا ا says:

  با سلام خدمت استاد گرامی
  بنده عضو شرکتی هستم که صورتجلسه تغییرات آن ۶ ماه پیش امضا شده است. آیا صورت جلسه با تاخیر ۶ ماهه را ثبت شرکت ها قبول می کند؟

  پاسخ دادن
 46. علیرضا
  علیرضا says:

  مدیران و بازرسان شرکت بایستی پس از انتخاب بوسیله مجمع عمومی صاحبان سهام کتباً قبول سمت نمایند و تاییدیه کتبی قبول سمت آنان به اداره ثبت شرکتها تسلیم شود. اگر یکی از انها که مدیر عامل قبلی باشد و بعنوان عضو علی البدل انتخاب شود و صورت جلسه های تغییرات را که بایستی به ثبت ارسال شود امضا نکند و با توجه به اینکه تا اگهی تغییرات اداره شرکت بعهده آن است و بعلت لجبازی شرکت را معطل نگهدارد چکار باید کرد.
  باتشکر

  پاسخ دادن
 47. کاظم علی نژاد
  کاظم علی نژاد says:

  سلام.
  هفته گذشته در انتخابات دوره دوم هیات مدیره مجتمع ساحلی ۳۶۸ واحدی در مازندران، نفر چهارم از پنج نفر شدم.
  جلسه اول هیات مدیره، تعدادی از اعضا گفتند که چون من شرایط شغلی ام جوری است که دو هفته در ماه به جنوب کشور می روم و شاید امکان حضور در جلسات را در این فاصله نداشته باشم، جایم را با بازرس عوض کنم و بازرس بشوم و بازرس انتخابی، به حای من عضو هیات مدیره شود.
  سوالی که دارم این است که اصلا این کار قانونی است و می شود؟
  و اگر امکانش هست چگونه؟
  ممنون

  پاسخ دادن
« دیدگاه های قدیمی تردیدگاه های جدیدتر »

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *